Author Topic: Kìng Aylì'uyä Lehrrap  (Read 3894 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2718
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« on: January 27, 2010, 04:10:42 pm »
Kaltxì.

Na frakrr, oel *tìktsonerit* sayi, nìftue sivi nerìn lì'ur. Rutxe, plltxe oeru peul ayngat fpivìl poyä. Ulte tìng oeru txana aylì'u fpxiväkìm mì po! Si lì'u: ngayä eylanìl, a fìtseng, pìyeng txo po sìltsan lu. Pxelì'u asìltsan muiä layu, ulte oel fpxayäkìm pot mì tìktsonerit hrrapyä. Pam sìltsan ngaru lu srak? Oe si fì'u, ke muiä faylì'u sivi, slä sivi ayoeng puslltxe nìftue.


Rutxe, plltxe lì'uyä mì Ìnglìsì. Oe ke tsun tslam Na'vi nìftue. Txo nga ke tsun plltxe mì Ìnglìsì, plltxe mì leNa'vi lì'fya. Oe tslayam krrhu, ulte ayoeng irayo siyu ngaru ngayä srungru. Ayoeng eylan lu fìtseng! Txo lì'uyä ngayä tìpängkxo ke lu, rutxe plltxe mì lì'fya leNa'vi. Fì'u lì'fya leNa'vi nì'aw tseng, nìngay.


Aylì'uyä Lehrrap Kelku v. 'aw
« Last Edit: January 28, 2010, 04:17:03 am by Taronyu »

Offline wm.annis

 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3111
 • Karma: 144
 • Translate the meaning, not the words!
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #1 on: January 27, 2010, 04:21:28 pm »
Um.  When did nì- become a deriver of nouns and adjectives?
'Awa lì'fya ke tam kawkrr.
A Na'vi Reference Grammar

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2718
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #2 on: January 27, 2010, 04:23:50 pm »
Um.  When did nì- become a deriver of nouns and adjectives?

Krr oel nolume futa oe tsun ke pivlltxe nìNa'vi .

Peseng a ngal tsera'u fì'u?
« Last Edit: January 27, 2010, 04:39:24 pm by Taronyu »

Offline kewnya txamew'itan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3519
 • Karma: 65
 • po a ke lu wew
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #3 on: January 27, 2010, 04:26:14 pm »
txo fì'u hapxì [diksuneri]yä livu slä mìlaseng a nulsìltsan livu srak?oer meu livu oer fpomit ke tìng ulte fìlunfya oe pawm.txo nga ke new futa fì'u 'aw [diksuneri]hu lu a nga la'u a lehrrap lu a por fra'u livu tsuivn sivi.

« Last Edit: January 29, 2010, 05:20:08 pm by Prrton »
Internet Acronyms Nìna'vi

hamletä tìralpuseng lena'vi sngolä'eiyi. tìkangkem si awngahu ro
http://bit.ly/53GnAB
The translation of Hamlet into Na'vi has started! Join with us at http://bit.ly/53GnAB

txo nga new oehu pivlltxe nìna'vi, nga oer 'eylan si mì fayspuk (http://bit.ly/bp9fwf)
If you want to speak na'vi to me, friend me on facebook (http://bit.ly/bp9fwf)

numena'viyä hapxì amezamkivohinve
learnnavi's

Offline wm.annis

 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3111
 • Karma: 144
 • Translate the meaning, not the words!
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #4 on: January 27, 2010, 04:32:49 pm »
Um.  When did nì- become a deriver of nouns and adjectives?

Pehrr oe nìNa'vi nìyume tsun ke pivlltxe.

Fì'uri ke tsan oe ralpiveng.

Quote
Pesengit ngal tsera'u?

Ulte kxawm ke tslam oel fì'ut, slä...

Quote
nìeyk: [nIEjk] n. topic P
nìkem: [nIkEm] adj. ergative P
nìspe’e: [nIspEPE] adj. genetive P
nìspe’etu: [nIspEPEtu] adj. modified by another noun in the genitive P
etc. etc.

« Last Edit: January 27, 2010, 09:01:40 pm by Prrton »
'Awa lì'fya ke tam kawkrr.
A Na'vi Reference Grammar

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2718
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #5 on: January 27, 2010, 04:36:51 pm »
Sran, fì'ut kawng lu. Pxasìk. Oel latem pot.

Oel lìyatem fì'ut. Oel kìmame ralit mì Ìnglìsì.

« Last Edit: January 29, 2010, 05:20:45 pm by Prrton »

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #6 on: January 27, 2010, 04:42:38 pm »
Sran, fì'ut kawng lu. Pxasìk. Oel latem pot.

I will edit that. I was going off of what the cases should be in English. Mm. Topical marker - topic is an adjective there. Wasn't looking at the words so much as reading them from prrton's list.

Should my parts of speech be changed or his suggestions?

Rutxe, plltxe nìNa'vi nì'aw mì fìplltxetseng.

Txo aynga zene pivlltxe nì'ìnglìsì, rikx tìpängkxoti ne laplltxetseng ko.


Txo aynga zene pivlltxe nì'ìnglìsì mì fìkìng lelì'u, ’it muiä lu.

-Keyl
« Last Edit: January 27, 2010, 05:02:34 pm by Keylstxatsmen »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2718
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #7 on: January 27, 2010, 04:57:04 pm »
txo fì'u hapxì [diksuneri]yä livu slä mìlaseng a nulsìltsan livu srak?
oer meu livu oer fpomit ke tìng ulte fìlunfya oe pawm.
txo nga ke new futa fì'u 'aw [diksuneri]hu lu a nga la'u a lehrrap lu a por fra'u livu tsuivn sivi.

Irayo, slä kehe. Oel fpìl futa zene ke kivä mì 'eviyä sìpängkxo. Oe ke new livatem muiäyä dìksìonarì, na fì'u fyapor soli tivìng. Nìteng, fì'u lehrrap lu, ulte txana ler oeri.

Oel tuyìng oeyä sap'aluteri ngaru.

Offline Erimeyz

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 555
 • Karma: 33
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #8 on: January 27, 2010, 05:01:45 pm »
« Last Edit: January 29, 2010, 05:22:38 pm by Prrton »

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #9 on: January 27, 2010, 09:03:43 pm »
Um.  When did nì- become a deriver of nouns and adjectives?

Pehrr oe nìNa'vi nìyume tsun ke pivlltxe.

Fì'uri ke tsan oe ralpiveng.

Quote
Pesengit ngal tsera'u?

Ulte kxawm ke tslam oel fì'ut, slä...

Quote
nìeyk: [nIEjk] n. topic P
nìkem: [nIkEm] adj. ergative P
nìspe’e: [nIspEPE] adj. genetive P
nìspe’etu: [nIspEPEtu] adj. modified by another noun in the genitive P
etc. etc.Ma Wilyam, Oeru txoa livu. Ngeyä tìpawmìri oer vay set ke lu aylì'u nìtam falìfya leNa'vi fte tsun ngaru tiviìng sìfpìlit oeyä nìlaw nìwot. Mìsatseng nìÌnglìsì tsun moe pivlltxe srak? Fìtsengìri horenìl ke tung tìpängkxot slä sivi nìNa'vi nì'aw. Set oe zene kivä nìmun yomtivìng pxe*hät*ur 'eylanä oeyä, slä fìtxon hrrìm nì'it oel nìmun tsayun tivìng nari ne ngeyä sìfpìlit sì'pawmsì ulte oe fmayì 'iveyng nìÌnglìsì nìlaw nìtam. Irayo. Oel fperìl futa tsa'u sìltsana tìpawm ngeyä leiu nang! Irayo.  ;D

Offline Mirri

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 219
 • Karma: 6
 • Taronlì'uyu
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #10 on: January 27, 2010, 10:46:15 pm »
Finally a thread for my crazy suggestions!

'awkrr: n. one time, once
frakrr: adv. always, anytime
fratrr: adv. every day
hawng: adj. excessive
kesom: adj. cold
leäie: adj. visible
lì'law: adj. eloquent, articulate
swawtxey: n. pause, break
tsengftia: n. school, place of study
Ngaya poanìl new mune 'uti: hrrap sì uvan. Talun poanìl new ayfoeti -- ayfo lu lehrrap ayu leuvan.

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #11 on: January 27, 2010, 11:43:11 pm »
   lì'fya le.rel (lì’u 'uyä) writing/orthography

   'it.ral.renu (lì’u 'uyä) concept, concepto, 概念

   ral.renu (lì’u 'uyä) semantics, 意味論

   *lrrking* si (lì’u kemä lelì'ukewong) to lurk, 潜む/隠れる/待ち伏せる   8)

   yìmyu lelì'fya (lì’u 'uyä) vocabulary czar, zar del vocabulario, 単語の担当

   pam lekll (lì’u 'uyä) syllabic consonant, consonne syllabique (tKNg: rr, ll)

   Lì'fya leZekwä Nikarangwayä (lì’u 'uyä amuiä) Nicaraguan Sign Language, Idioma de señas de Nicaragua, ニカラグア手話

    'awla (lì’u 'uyä) an option/an alternative

    nì'awla (lì’u kìte’e’kemä) optionally (tKNg: Nì'awla, fì'uri nga fpìl fyape? = "Alternatively, what (lit: how?) do you think about this?")

    nìlahe (lì’u leler/lì’u kìte’e’kemä) otherwise (tKNg: Txo tsun po nìteng ziva'u ha 'awsiteng pxoe kä ko! Nìlahe, fìtrrìri moel zene ftivang sì ftxivey krrit alahe, ke fpìl srak? )
« Last Edit: January 28, 2010, 02:52:38 am by Prrton »

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #12 on: January 28, 2010, 02:32:48 am »
Finally a thread for my crazy suggestions!

'awkrr: n. one time, once
frakrr: adv. always, anytime
fratrr: adv. every day
hawng: adj. excessive
kesom: adj. cold
leäie: adj. visible
lì'law: adj. eloquent, articulate
swawtxey: n. pause, break
tsengftia: n. school, place of study


Ohel tuyìng ngengaru san« tsengeftia »sìk mìseng tsengftiayä. Pam.kilvanìri ta tsapam a lu san« e »sìk lor sì lìlaw nìtxan. Nga fpìl fyape? Slivu fì'u 'awla ke srak?
« Last Edit: January 28, 2010, 02:54:53 am by Prrton »

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2718
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #13 on: January 28, 2010, 03:34:42 am »
Oel foti fpxoläkìm mì oeyä tiktsonari.

Slä ma prrton, rutxe nìn lì'fyat a mì tìpawm. Oel lolatem foti ne san tì- sìk. Fì'u sìltsan oeru lam?

Offline Mirri

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 219
 • Karma: 6
 • Taronlì'uyu
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #14 on: January 28, 2010, 09:49:46 am »
Ohel tuyìng ngengaru san« tsengeftia »sìk mìseng tsengftiayä. Pam.kilvanìri ta tsapam a lu san« e »sìk lor sì lìlaw nìtxan. Nga fpìl fyape? Slivu fì'u 'awla ke srak?

Oeyä kxeyey, nga muiä lu. tsengeftiayä pam nì'ul sìltsan lu. Oel rä'ä tslam asìltsan pam.kilvanit (lenition). Täftxu lì'u nì'ul sìltsan ngengal to oeti.

Pelun txan lì'uri a ral tìng nìÌnglìsì "cat"-it? :P 
'aw ke nìtam lu?

Lì'u amip:
n. patience: tìpey amawey (Alternatively, v. be patient: tìpey amaway si)
n. warpaint: tsamrenu
n. sarcasm: pxilì'u
« Last Edit: January 28, 2010, 10:06:13 am by Mirri »
Ngaya poanìl new mune 'uti: hrrap sì uvan. Talun poanìl new ayfoeti -- ayfo lu lehrrap ayu leuvan.

Offline Skyinou

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 513
 • Karma: 20
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #15 on: January 28, 2010, 10:29:34 am »
fko ke zene ngivop a mì Eywa'eveng tok!!
Frommer ngayop tsalì'ut! ayoel ke kin tsalì'ut set!
Ayoel tsivun ngivop nì'aw aylì'ut a kawkrr mì Eywa'eveng tayok.
Let's rock with The Tanners!

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2718
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #16 on: January 28, 2010, 10:58:26 am »
fko ke zene ngivop a mì Eywa'eveng tok!!
Frommer ngayop tsalì'ut! ayoel ke kin tsalì'ut set!
Ayoel tsivun ngivop nì'aw aylì'ut a kawkrr mì Eywa'eveng tayok.
Ngal lu nì'awtu.
Quote from: Phonetic Data Analysis, by Peter Ladefoged
One of our former UCLA linguistics students who is a Navajo tells how she was once giving a talk in a Navajo community. She was showing how words could be put together to create new words (just as sweet+heart creates a word with an entirely new meaning.) While she was explaining this an elder called out: "Stop this blasphemy! Only the gods can create words." The Navajo language is holy in a way that is foreign to most of us.

Slä: ayoeng tsun sivi fìkemit. Oe sap'alute tayìng ke. Na Frommer pìmlltxe, san 'ivong Na'vi sìk!

Offline Alìm Tsamsiyu

 • Tute
 • ***
 • Posts: 329
 • Karma: 15
 • Skxawng Makto
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #17 on: January 28, 2010, 01:44:53 pm »
Pelun oe "tsaheyluwong" mì tsatseng ke tse'änga, nang?!

:(Aylì'u...


eltural - n Sense (brain-meaning). Ex: Fìkìng eltural ke sängi. (this thread doesn't make sense).
« Last Edit: January 28, 2010, 02:16:23 pm by Alìm Tsamsiyu »
Oeyä ayswizawri tswayon alìm ulte takuk nìngay.
My arrows fly far and strike true.

Offline Kiliyä

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 234
 • Karma: 8
 • Olo' Ostreylie
  • Wild Dog Wargaming
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #18 on: January 28, 2010, 03:40:27 pm »
nìlun --> conj. because (lit. (for this) reason-ly)
Peu sa'nokyä ayoengyä?  Pefya ayoeng poeru kìte'e sayi?
Pefya ayoengìl poeti hayawnu, na poel ayoengit hawnu?

What of our mother?  How shall we serve her?  How shall we protect her as she protects us?

Offline Skyinou

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 513
 • Karma: 20
Re: Kìng Aylì'uyä Lehrrap
« Reply #19 on: January 28, 2010, 05:00:50 pm »
txo oel tsun fmivi.

nìlun -> adv. reasonably, moderately, with some thinking

oe fpìl tsnì "because" ziva'u ta "from the reason", fte oe piveng san:

talun -> conj. because, from the reason

oel fìkemit si, talun oe fpìl tsnì fìkem muiä livu

I do this, because             I think it is right
             from the reason
« Last Edit: January 28, 2010, 05:24:50 pm by Skyinou »
Let's rock with The Tanners!

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.17 | SMF © 2017, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi