Author Topic: Hangham nìNa'vi nì'aw ko  (Read 4076 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6460
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Hangham nìNa'vi nì'aw ko
« on: December 26, 2012, 07:51:18 pm »
Kaltxì, oel ayngati kameie.

Hangham oeyä sì ayngeyä 'ipufa ko! Wìntxu ayoengaru ngeyä 'ipu fìtsenge.


Eywa ayngahu
« Last Edit: May 16, 2013, 11:57:08 pm by Tirea Aean »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6199
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #1 on: December 27, 2012, 04:10:49 am »
Kaltxì ma NaKmì ;)

rutxe, horenur tìng nari nìmun.

Fkol yem hì’a lì’utsyìpit alu ko ro sì’i’a lì’ukìngä frakrr.

Lì’u alu ’ipu ke lu tstxolì’u. Ngeyä ral lu tì’ipu, sä’ipu, hangvur fu lì’uvan.

Tseng fte yivem kemlì’uvit krrä a mì hemlì’u alu ’i’a lu ’‹1›i’‹2›a => ’ìyi’a fu ’ami’a

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6460
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #2 on: December 27, 2012, 10:34:24 am »
Kaltxì ma Plumps, oel ngati kameie.

Kaltxì ma NaKmì ;)

rutxe, horenur tìng nari nìmun.

Fkol yem hì’a lì’utsyìpit alu ko ro sì’i’a lì’ukìngä frakrr.

Lì’u alu ’ipu ke lu tstxolì’u. Ngeyä ral lu tì’ipu, sä’ipu, hangvur fu lì’uvan.

Tseng fte yivem kemlì’uvit krrä a mì hemlì’u alu ’i’a lu ’‹1›i’‹2›a => ’ìyi’a fu ’ami’a

Oe ngaru irayo si fwa ngal peng oeru keyeyit. 'Iputeri, lu oeru yayayr tì'ipu sì 'ipu ulte nì'it 'i'a sì tì'i'a mìkam. Ngaytxoa. Oe nume lì'fya leNa'vi; ngal sì frapol kar oeru fìpumit.  ;)

Eywa ngahu.
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #3 on: December 27, 2012, 01:08:14 pm »
Sunu oer!  :D
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6460
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #4 on: December 28, 2012, 10:15:04 am »
Hangvur amip:

Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #5 on: December 28, 2012, 01:03:07 pm »
 :D
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #6 on: December 28, 2012, 03:06:56 pm »
HRH :D
Seysonìltsan ma Na’vi, nì’aw lu oeru hola lì’u a new piveng ngar:

lefpoma zìsìt amip
Txo "lefpom" lu eo "zìsìt", zene sivar lì’uvit alu "-a-". Nga tsun txivìng tsalì’uvit nì’aw txo "lefpom" lu uo "zìsìt" - natkenong "mipa zìsìt (a)lefpom".

Slä ke lu Eywa’evengä zìsìtur 555°a trr, na ’Rrtaro. (pxaya ’rr, kefyak ;))
Fko tsun piveng nìteng "Slä Eywa’evengìri ke lu zìsìtur..." fu "Slä Eywa’evengro ke lu zìsìtur...", na frakrr lu awngaru ’a’awa fya’o a plltxe teri ’awa txele.
Ulte txo nga new sliva’tsu holpxayit, rä’ä sivung lì’uvit alu "ay" - ke mrra (ay)srr ki mrra trr.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #7 on: December 28, 2012, 04:50:19 pm »
Ma Tanri, fko tsun sivar aylì'fyavit a na "mrra (ay)srr", slä tsaw ke lu sìltsana fya'o tìpuslltxeyä. Sìltsana fya'o lu fwa fko plltxe san mrra trr sìk (na nga li pamrel soli). (Lu teng teri aylì'u a natkenong "hol" sì "pxay")

Kop tsun fko sar 'rrtayä holpxayit a lu "365" luke fwa lu tsleng. Lu "365" fu "°555", fì'ul alu "°" wìntxu futa lu tìkenong fya'oä leNa'vi, luke tsaw lu holpxay 'rrtayä.

Nìsung fpìl futa Na'vi a Kepekmìl ke kan ralit a lu fwa "ke li lu 365vea trr" tup... na po pamrel soli "ke lu zìsìtur 365 trr fìtseng", tafral "a" a ro holpxay keng lu tsleng fìtseng. Slä txo fkol kivin holpxayit a "sla'tsu" lahea lì'ut, tsakrr zene livu "a-holpxay(-°)" fu "(°-)holpxay-a", "a" sì "°" zenke tivok tenga pa'ot holpxayä.

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6460
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #8 on: December 28, 2012, 09:11:58 pm »
Oe pamrel sami hangvur melì'fyafa:
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6460
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #9 on: January 01, 2013, 11:37:53 am »
Lì'uru lu ralo:

« Last Edit: January 03, 2013, 11:01:57 am by Kameyu a Kepekmì »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6460
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #10 on: January 03, 2013, 11:01:18 am »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9905
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #11 on: January 03, 2013, 11:08:29 am »
 ;D ;D ;D
Seysonìltsan ma tsmukan!
...'ipu! ;D
« Last Edit: January 03, 2013, 01:00:28 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #12 on: January 03, 2013, 12:38:43 pm »
Ìpu nang! ;D
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6199
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #13 on: January 03, 2013, 12:49:00 pm »

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9905
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #14 on: January 03, 2013, 12:59:55 pm »
 :-[
Filì’u eyawr lu. :)
« Last Edit: January 03, 2013, 01:03:49 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tängal

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 246
 • Karma: 9
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #15 on: January 05, 2013, 12:56:13 pm »
Fìsä'ìpuìri oe txankrr hìlmangheiam ;D
Tì'efumì oeyä swey lu!

ngima tstal, pxia tstal
frusìpa fngap na nantang

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6460
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #16 on: January 05, 2013, 01:05:41 pm »
Oe ke 'ami'a :)
(Fìswaw a tstunwi lamen krra ngal fpamìl tsnì zìsìt amip sngamä'i)

old gallery link?id=3407[/img]
« Last Edit: January 07, 2013, 11:10:33 am by Kameyu a Kepekmì »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6460
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #17 on: January 08, 2013, 05:28:45 pm »
old gallery link?id=4735[/img]
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Tängal

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 246
 • Karma: 9
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #18 on: January 11, 2013, 03:27:44 am »
Tsalì'u alu Keypuk le'Ìnglìsìa lì'u alu Facebook lu srake?

ngima tstal, pxia tstal
frusìpa fngap na nantang

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Ko hangham nìNa'vi nì'aw
« Reply #19 on: January 11, 2013, 05:44:51 am »
Srane, lam oer..
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.17 | SMF © 2017, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi