Author Topic: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un  (Read 1585 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« on: February 05, 2013, 08:10:33 am »
Kaltxì ma smuk!

Skxakep oe mi smon 'a'awa suteru a ayngakip. Set krr atxan ftolem ta 'awvea alo a oel tolok fìpängkxotsengit. Nìpxi lolu kosmana krr 'awvea zìsìtmì ulte sute a tok fìtsengit lu tstunwi sì zey nìngay.

Slä nìkeftxo, pxìm ke lolu oeru krr nìtam, tafral ta txana krr ke nìngay nolume mipa ayut, frakrr poltxe san nayume tsat mì zusawkrr sìk, slä nìtxin tsakem ke soli. Zola'u nì'ul sì nì'ul, pxaya lì'u amip sì pxaya koren amip ulte set lu ngäzìk fwa nume tsat tengkrr a zene rivey mì "ngaya kifkey". Sre krr atxan, smolon oeru stum fralì'u sì frakoren a karyu Pawlìl tolìng awngar, slä set pxìm ke tslam aylì'ut a sat inan ulte horen a sat sar oel stum nì'aw lu fum aspuwin. Nìkeftxo kin fì'ul a nì'aw ivinan fìtsengmì krroti, kop...

Oe li fpolìl teri fì'u sre ayvospxì, kxawm keng sre awa zìsìt fu keng nulkrr. Set pole'un futa oe hayum fìtsengta. Fìtìpe'un nìfya'o-o lu na tskxe a mì te'lan oeyä taweyk fìpongu sì fìlì'fya lu 'u a lu zey nìtxan ulte hapxì oeyä mi new 'ìvi'awn fìtseng. Slä oel fpolìl teri fìtxele ulte skxakep oeri fìfya'o lu sìltsan nì'ul.
Ye'rìn oe hasey soli mì numtseng ulte mawkrr skxakep fkeytayok pxaya ayu a lu ngäzìk ulte a kin futa oe nì'awve vewng oeyä tìreyit, nìswey luke fwa oel 'efu futa "zene" nìteng vivewng teri lì'fya leNa'vi sì fìtseng. Tafral fpìl oel futa lu sìltsan fwa tìftang si tìfrrfenur fìtsengä to fwa frrfen fìtsengit, slä ke mi nìngay tsun livu hapxìtu luke fwa tsal sleyku tìngäzìkit mì "ngaya kifkey".

Kxawm oe krro tayätxaw, slä set nìngay ke tsun ivomum tsat. Tsun piveng ayngaru futa skxakep kawkrr ke tswaya' ayngat sì fìlì'fyat nìwotx, hufwa skxakep tìzuserok slu ngäzìk nì'ul maw fwa krr ftolem.

Sìlpey oe, ayngari fìlì'fyal sì fìtsengìl sleyku tìprrte'ti pxìm sì txankrr mì zusawkrr.

Set nìsìlpey poltxe fralì'ut a tsat nolew piveng ayngar sre fwa hum, tafral:

Eywa ayngahu, ayngeyä tsmukan AP Nova


(Skxakep frrfen fìtsengit syena alo srray, ha mi ayinan sì'eyngit)

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9903
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« Reply #1 on: February 05, 2013, 11:45:37 am »
Ma AP Nova.
Fitìpe'un nìkeftxo nìtxan nì'aw.  :(
Oe rangal nga lora zusawkrr nitram ulte ngaru tìflä lu ngeyä zusawkrr nang!
Kea skxom, ngaru tìpe'un mi latem?

Oeru txoa livu, oeyä kawnga tìpllte nìNa'vi. :-[

Eywa ngahu, ma AP Nova
 - ta Tìtstewan
« Last Edit: February 05, 2013, 04:45:21 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« Reply #2 on: February 05, 2013, 11:52:31 am »
Ma AP Nova,
'efu keftxo krra tse'a faylì'ut ngeyä..... Pxaya tute anawm 'amìp  fìtsengta tengkrr hama zìsìt ftem. Nga lu haya tute...
Srane, fìtìpängkxotseng kerusey lu nì'it pxiset, slä srro sleru rusey nìmun. Lu pxel hilvan: krro krro teya fa pay, krro krro pxel payfya nì'aw.
Tompa zayup nì'ul krra mipa Uniltìrantokx za'u, slä mi fìtsenget tok sutel a leyku fìtsenget rusey. Txo frapo hivum, pängkxotseng tayerkup, lì'fyari leNa'vi nìteng.... Sìlpey oe tsnì ke tiverkup.
Tse, nga päpe'un. Slä sìlpey oe tsnì ngal frrfen ayoengat krro krro ulte kxawm tätxaw zusawkrrmì.
Etrìpa syayvi!
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9963
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« Reply #3 on: February 05, 2013, 01:46:38 pm »
Ma AP Nova,
'efu keftxo krra tse'a faylì'ut ngeyä..... Pxaya tute anawm 'amìp  fìtsengta tengkrr hama zìsìt ftem. Nga lu haya tute...
Srane, fìtìpängkxotseng kerusey lu nì'it pxiset, slä srro sleru rusey nìmun. Lu pxel hilvan: krro krro teya fa pay, krro krro pxel payfya nì'aw.
Tompa zayup nì'ul krra mipa Uniltìrantokx za'u, slä mi fìtsenget tok sutel a leyku fìtsenget rusey. Txo frapo hivum, pängkxotseng tayerkup, lì'fyari leNa'vi nìteng.... Sìlpey oe tsnì ke tiverkup.
Tse, nga päpe'un. Slä sìlpey oe tsnì ngal frrfen ayoengat krro krro ulte kxawm tätxaw zusawkrrmì.
Etrìpa syayvi!

^ Fì'u..

Keftxo. :(
 
Rutxe, ayoeti ziverok krra lu ngaru tìk'ìn letam fte fivrrfen swawtsyìpo. Tìreyìri ngeyä, ngaru tìslan.

Eywa ngahu ma AP Nova.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« Reply #4 on: February 05, 2013, 03:47:23 pm »
Lu keftxo, ma AP Nova, tsalsungay awngal ke tok Eywa’evengit ki ’Rrrtat - ha tslam oel fya’ot a nga pole’un.
Poltxe Blue Elf san Fìtìpänkxotseng lu na kilvan sìk - krro krro teya lu, krro krro lu payfya nì’aw. Oe tsun sivung san Suteyä ayskxom a käteng hu lì’fya leNa’vi, lu na kilvan nìteng sìk.
Tsun fko sìlpivey nì’aw tsnì tsapayfya slìyevu ne kilvan apxa nìmun, tsnì tsa’u ke ’ayìp nìwotx.
Ftxey nga tayätxaw ne fìtseng fuke, ma ’eylan, ayoe ’ayì’awn ngahu frakrr.
Eywa ngahu!
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« Reply #5 on: February 05, 2013, 04:13:55 pm »
Ma AP Nova,

Nìfkrr sngolä’i oe ftivia lì’fyati leTsalaki hola tutehu a ftarmang nivume ’a’awa zìsìt. Slä pxefo tolätxaw nìmun maw fwa tsurokx. Na lì’fya leTsalaki, ke kin lì’fyati leNa’vi fkol fte rivey ’Rrtamì nìtrrtrr. Lu tìsulìn nì’aw, ha txo ke ’eykerong ngaru set ayskxomit asìltsan, rutxe tsivurokx nìprrte’. Slä tengkrr tserurokx, rutxe rä’ä tswiva’ futa lu nga tsranten nìtxan a hapxìtu fìlì’fyaolo’ä ulte, nga laryängu lom fraporu, ulte tsun tivätxaw nìprrte’. Frapo paryey nìfya’o a mepun lu alaksi fte miveyam.

Ngaya kifkeyl kop nga’ lì’fyati leNa’vi. Hufwa oe tìkangkem si, tsalsungay oel hawnu krrit a sar lì’fyati nìtam nìftxan kuma fwa pamrel si ke slu tsim tìsrawä nìhawng. Tsaw slu hì’ia fnetìkangkem nìteng, slä fpìl oel futa lu pxan fwa fìfya var fmivi.

Ngal pole’un fìfya futa hum a fì’uri, oe ’efu keftxo nìtxan nì’aw. Slä tsalsungay, oe kop new slivan ngati tengkrr tswayon nga neto, taluna nga yawne lu oer, ulte tsal a ngati ’eykefu seykxel sì nitram, kop oet ’eykefu nitram nìteng. Ngengafpi, tsuyun ohel mivll’an futa tivatep.

Slä kawkrr ke ftayuyang ohe ätxäle sivi tsnì ngenga var ziverok fìlì’fyaolo’it sì ayhapxìtut tseyä sì futa furia plltxe nìNa’vi, fìtxan kxayl lu fìyì a tok ngengal set. Ro’uya ngenga, ma oheyä ’eylan.

Viveiar ziverok, rutxe, tì’i’avay krrä.

Hayalovay...


« Last Edit: February 05, 2013, 04:29:45 pm by Prrton »

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6198
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« Reply #6 on: February 06, 2013, 08:25:42 pm »
Ma Nova,

mì soka krr oeng pamrel ke solängi, ke polängkxo slä frakrr fparmìl oel futa nga leiu ’awpo tuteyä ahol a lì’fyari tsulfä si. Tsaw rolo’a oer nìtxan ulte leioae soli ngar frakrr. Lu keftxo fwa tse’a futa sutel pe’un futa hum … slä ngaru tìyawr, krro krro tìrey tsranten nì’ul … krro krro fkol kin hìkrrit fte späpiveng.

Nga nìsìlpey flìyevä ngeyä fya’osìn tìreyä azusa’u. Ayoel ngati ke tswaya’ ulte nga ziyeva’u nìprrte’ krra ngal pe’un futa new tivätxaw.

Etrìpa syayvi!

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« Reply #7 on: February 07, 2013, 07:41:36 am »
Ayngeyä sì'eyng a za'u ta txe'lan oeru teya si nìngay ulte tsari irayo si ayngaru.

Li poltxe fayluta fìtìpe'un ke lolu ftue oeru ulte nì'aw tsun liveyn fì'ut. Lu pxaya ayu akosman mì ok oeyä ulte tìsraw si nì'it fwa omum futa ayu anafì'u ke tsun liven krra oel ke tok fìtsengit.

Set kan futa haya trr'awve frrfen fìtsengit syena alo, ha tsaye'a sì'eyngit a sal tok fìtsengit vay tsakrr. Kop fpaye' oel syena 'upxaret tsakrr.

Vay tsakrr

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Krro, lu ngäzìk fwa pe'un
« Reply #8 on: February 11, 2013, 11:34:53 am »
Tse, set oeyä (kxawm) syena 'upxare a fìtseng:

Li poltxe fayluta oeyä krr fìtseng lolu kosman sì fayluta sute fìtseng lu tstunwi sì zey. Nìteng poltxe fayluta hum fìtsengta ke lu ftue oeru. Sat nì'aw tsun liveyn nìmun sì nìmun. Syena aylì'ul a ayngata nìteng wìntxu futa fìtseng sì sute a tok fìtsengit lu zey.

Tsun tslivam futa ayngal new futa oe 'ì'awn ulte furia ayngal tsalsungay tung oeru futa hum ulte rangal oeru etrìpa syay mì zusawkrr oe irayo si ayngaru.

Skxakep aysmìmìl fìtsengä sì lì'fyayä leNa'vi ke txìng oet kawkrr ulte fìfya ayngari 'ok 'ì'awn oemì nìteng. Keng krr a txampxì lì'fyayä sì pxaya hapxì 'okä 'ìp, 'it Na'viyä rayey oemì tì'i'avay krrä.

Kxawm, layu krr a oe tätxaw, kxawm ye'rìn, kxawm maw 'a'awa zìsìt. Ftxey fìfya ftxey tsafya, krrìri a tsat ayngal tolìng oeru oe irayo si ulte nìaynga oefpi, oe ayngafpi sìlpey tsnì aynga livu seykxel sì nitram ulte tsnì syay livu ayngaru etrìp mì zusawkrr nìteng.

Eywa tìhawnu sivi ayngaru frakrr, ma smuk

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.17 | SMF © 2017, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi