Author Topic: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?  (Read 1263 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6118
 • Karma: 221
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« on: August 31, 2010, 03:03:23 am »
Ma oeyä eylan,

lolu tìpängkxo atxantsan hu Tirea mì TireaRadio trrkivam… livu lun a sngä’i pivängkxo, pole’un oe fte por wivìntxu lì’utseoti oeyä ulte pänutolìng por san« tsat oel yasyem mì senge tìpuslltxeyä »sìk. Ha, fìtseng lu.
Fì’utsyìp lu tìralpeng ta tìrol alu »Be Thou My Vision« nì’Ìnglìsì fu »Bí Thusa Mo Shúile« nìGngälngì ta Moya Brennan (fì’ut oel molunge taluna lu tìrol a omum nìltsan frato).
Ayngaru prrte’ livu.


Livu Lun…

livu lun a sìlpey oe
ma Nawmtu kifkeyä
teya sivi oey(ä) tìreyur
fa tìtslam sì tìmweypey
livu oeyä tireamì
mì fratxon sì fratrrmì
tengkrr herahaw sì leru txen
fa tìyawn oer teya si

livu oeyä fyawìntxuyu
lì’ufa sì hem oeyä
’ì’awn nìlkeftang oehu
fte oe kivameie
kxuta oeru tìhawnu si
oey(ä) ätxäler tìng mikyun
kelkuti tivìng oeru
mìfa txe’lan ngeyä

Pawpa alu (…) pxaw famrelvi lu fte rivol tsat nìltsan sì nìme’em.
Lu tìrol a ngolop oel … slä, kea rolyu asìltsan ke lu. Nìsìlpey, lìyevu ’u fu txo tuteo ayngeyä new rivol tsat, sìyevunu oer :)

tìlatem: ’awvea kìng aylì’u: fwa > a
« Last Edit: September 19, 2010, 04:12:36 am by Plumps »

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #1 on: August 31, 2010, 09:20:22 am »
Txantsana tìkangkem leiu, ma Plumps! Nìkeftxo, ke lu oe rolyu asìltsan...
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #2 on: August 31, 2010, 09:35:42 am »
Irayo nìngay, txantsana tìkangkemvi :) Oer sunu nìngay fìtìrol. Tslam oel futa fì'u lu tìrol, tafral ke pasylltxe oe teri keyey, tam srak? Sìrolìri fì'u tsunslu sì ke lu kawng :) Irayo nìmun.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #3 on: August 31, 2010, 09:45:05 am »
Ma Kemaweyan, kxawm nga tsivun rilvol fìtìrolit, srak? ::)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #4 on: August 31, 2010, 09:47:52 am »
Kehe ;D Oe kop ke lu rolyu kaw'it ::)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #5 on: August 31, 2010, 10:00:16 am »
Kehe ;D Oe kop ke lu rolyu kaw'it ::)

Tslam :) Sìlpey oe tsnì awngal stayawm fìtìrolit ye'rìn ta tuteo a tsun rivol nìltsan... ::)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #6 on: August 31, 2010, 10:02:48 am »
Oe sìlpey kop.. Nìngay lu awngar 'awa tìrol a srekrr rolor tuteol :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #7 on: August 31, 2010, 10:06:07 am »
Srane, stolawm tsat oel ulte sunu oer :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #8 on: August 31, 2010, 10:12:11 am »
Nìngay oeru sivunu nìtxan fwa ngivop fkol pongut lepamtseo a rivol nìNa'vi nì'aw ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #9 on: August 31, 2010, 10:15:56 am »
Nìngay oeru sivunu nìtxan fwa ngivop fkol pongut lepamtseo a rivol nìNa'vi nì'aw ;)

Txantsana säfpìl lu ngar! Slilvu oe tsaponguä *fan* ;)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #10 on: August 31, 2010, 10:18:40 am »
Srane :) Nìkeftxo ke tsun oe pamtseo sivi, kawkrr fìkem ke sami...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #11 on: August 31, 2010, 10:22:47 am »
Srane :) Nìkeftxo ke tsun oe pamtseo sivi, kawkrr fìkem ke sami...

Tenga 'u oeru lu... Slä omum oel futa leiu pxaya sute a tsivun sivi tsakem nìtxan sìltsan.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #12 on: August 31, 2010, 10:28:53 am »
Lu oer eylan a pamtseo sivi, slä nìkeftxo for lì'fya leNa'vi ke sunu :(
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #13 on: August 31, 2010, 10:37:51 am »
Lu oer eylan a pamtseo sivi, slä nìkeftxo for lì'fya leNa'vi ke sunu :(

Ke sunu fìlì'fya, srak? Stxong lu... :) Tì'efumì oeyä, Na'vi swey lu :D Ngian lam oer fwa lu ayrolyu asìltsan fìlì'fyayä aynumeyukip. :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #14 on: August 31, 2010, 10:43:47 am »
Pelun? Ke omum oe... Fo rol nìRuski sì nìUkrainski.. krro krro nì'Ìnglìsì, slä kea feyä sìrolit.

Ngian lam oer fwa lu ayrolyu asìltsan fìlì'fyayä aynumeyukip. :)

Srane, oel kop fpìl futa lu pxaya tute fìtsenge a tsun pamtseo sivi nìltsan :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6118
 • Karma: 221
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #15 on: August 31, 2010, 11:07:21 am »
Irayo, ma meylan…

sunu oer fwa ’efatsu mengal futa zo. Slä, ma Kem, txo ngal fpìl futa lu fìtìrolur keyey tsakrr piveng oer … kop fa hrrap fwa fìtìpängkxo layu pum a teri horen keyeysì…
Txo tuteo zenatse rivol tsat tsakrr tsaw zene livu eyawr, kefyak?

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #16 on: August 31, 2010, 11:16:27 am »
Txo tuteo zenatse rivol tsat tsakrr tsaw zene livu eyawr, kefyak?

Fpìl oel futa fì'u pam sivi nìltsan nìtxan. Slä fte stilvawm, zene tuteo rilvol tsat nì'awve... ;)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #17 on: August 31, 2010, 11:27:58 am »
Tam ;) Lam oer fwa zenke fko pivlltxe san teya si fa ... sìk, nìawnomum, fìlì'fyavit pawlìl sat nìfya'o alahe, tafral fpìl oel futa zene livu fìfya:

teya sivi oeyä tìreyur
tìtslam sì tìmweypey
...
tìyawn oer teya si
.

Nìteng, txo fkol sar lì'ut alu eo mestxolì'u a mìkam mefì'u tok lì'u alu , tsakrr zenke sivar fko nìmuve fìlì'ut alu . Tafral lam oer fwa zene livu fìfya:

mì fratxon sì fratrr fu fratxonmì sì fratrrmì, kefyak?

Nìteng lu haya lì'fyavihu:

lì’ufa sì hemfa oeyä fu fa lì’u sì hem oeyä.

Ulte syena 'u a lam oer. fpìl oel futa nì'ul sìltsan pivllxte fìfya:

kxuri oeru tìhawnu si tup kxuta oeru tìhawnu si ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #18 on: August 31, 2010, 11:49:39 am »
Kaltxì frapoya, ke tsun oe mllte nìwotx Kemaweyanhu.

Fpìl oel futa mì fratxon sì mì fratrr tsunslu, taweyk kop tsivun livu 'uo na tsal tok tsengit eo tsaw sì uo tsaw, krr a fkol nìn tsalì'ukìngit fkol tse'a futa krro fko zene sivar faylì'ut alo amune. Oel fpìl futa fko ke zene sivar lì'ut alu mì fìtseng alo amune, slä fko tsun tsakem sivi. Tsaw lu letslam, srak?

Ulte teri kxuta oeru tìhawnu si oel kop ke fpìl futa fko zene sivar tstxolì'uvi alu -ri. Slä pelun plltxe san tìhawnu si sìk? Pelun ke nì'aw sar lì'ut alu hawnu? Lam oer tìhawnu si nìngay stxong sì tsleng nì'it.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Livu Lun… – Tìrol alahe … fu lì’utseo?
« Reply #19 on: August 31, 2010, 11:59:34 am »
Fpìl oel futa mì fratxon sì mì fratrr tsunslu, taweyk kop tsivun livu 'uo na tsal tok tsengit eo tsaw sì uo tsaw, krr a fkol nìn tsalì'ukìngit fkol tse'a futa krro fko zene sivar faylì'ut alo amune. Oel fpìl futa fko ke zene sivar lì'ut alu mì fìtseng alo amune, slä fko tsun tsakem sivi. Tsaw lu letslam, srak?

Tam.. tsunslu fwa tsaw ke lu kxeyey, slä lam oer stxong nì'it. Ngian oe mllte ngahu furia txo tsamelì'u lu keteng, tsakrr zene fko piveng mesat.

Ulte teri kxuta oeru tìhawnu si oel kop ke fpìl futa fko zene sivar tstxolì'uvi alu -ri. Slä pelun plltxe san tìhawnu si sìk? Pelun ke nì'aw sar lì'ut alu hawnu? Lam oer tìhawnu si nìngay stxong sì tsleng nì'it.

Tse.. txo fkol sar fìltsenge lì'ut alu ta, tsakrr tsun fko tslivam ralit tsafya a tìhawnut kxul tìng. lam oer fwa nìNa'vi nì'ul sìltsan livu -ri.

Kemlì'uri alu tìhawnu si oe tsun piveng futa fìlì'u lu mì rel arusikx. Eytukan poltxe Neytirir san Omatikayaru tìhawnu suvu sìk ;) Ha fìkemlì'u lu eyawr nìwotx :) Ulte txo nga new, oe tsun oeyktivìng ngar tìketengìri :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, or the Twentieth Century-Fox Film Corporation.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi