Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

<iv> kä peseng?

(1/2) > >>

Kiliyä:
Peseng kä <iv> mì lì'u ralpeng?  Mì ral- fu -peng?  Krr mune aylì'ul 'awsiteng yìm ulte lì'u kemä slu, <iv> peseng kelku si?

NeotrekkerZ:
Oe spaw a <iv>ìl kä mì ralit.  <<rivalpeng>>ru piveng, ke <<ralivpeng>>.

EDIT:  <iv> kä mì ral-.

Kiliyä:
Ha ke san ralpiveng, srak? Pefya omum ngal fì'ut?

omängum fra'uti:
San ral-peng sìk melì'u 'awsiteng ha san peng sìk slu san piveng sìk.  Fu 'awsiteng nìmun lu san ralpiveng sìk.

NeotrekkerZ:
Oe fpìl a <iv> kä mì hapxìyä lì’u eo txìm.
San ral sìk lu muna ne txìm ulte san peng sìk lu txìm.
Fìfya <iv> lu na <ay>, <ìy>, <ìm>, <am>, <ol>, <er>, <ìrm>, <arm>sì.
Slä oel tse’a ngeyä ralit.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version