Author Topic: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.  (Read 2982 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« on: January 26, 2010, 05:20:58 am »
Oe nìmìn aylì'u leNa'vi kìngfpi lelì'u ayoeng ngolop krr a usomum nìNa'vi ayoeng sngä'i.  Hapxì tsayuyä nìhawng kawng lu, oe ke new plltxe futa ngolop hapxìt slä tìngay lu fì'u a oe soli.  Awengal nolume leNa'vi pxay horen sì aylì'u a krr ke yol lu.  Srane, awengal ngolop pxaya keyeyit slä fì'u hapxì tìnume lu, fte ta fayu awengal nume ulte slu ayoeng nì'ul sìltsan.

Tslolam nìwotx horenit sì aylì'ut a krr ke ye'rìn layu slä vay tsakrr awengaru lu fì'u a zene ayoeng tivam (fu tam sivi?) ulte tut plltxe nìNa'vi!  Set awengaru sìltsana plltxeyu Na'viyä lu pxaya ulte nìtut awengaru leru nì'ul.

Oe kaltxì seri suter a tsteu nìhawng tsivun pivlltxe hu ayoeng ulte oe sìlpey aynga nìwotx sivi nìteng.  Sìlpey oe ye'rìn awengaru lu tseng a ayoeng pivlltxe nìNa'vi nì'aw ulte tslivam lapot nìwotx nìltsan.  Fì'u lolu a krr oe layok ayngahu mì sasenge ulte tut srung si fraporu a fì'ut kivin ulte oe omeium lu ke nì'awpo.

Fpìl oel futa fì'u nawm layu!
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Ftiafpi

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 4759
 • Karma: 123
 • Plltxe 'eylan ulte fpxäkìm.
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #1 on: January 26, 2010, 01:50:24 pm »
Oel ngati kameie ma oeyä tsmukan.

Ngayä ’upxare lu ngay sì oe tslolam. Ayoeng terìran nulfay'ori nìtxan ulte ayoeng zama'u ftu alìm slä ayoeng zene kä alìm nìteng. Ayoeng zene eltu si ne fya'o ulte ayoeng zene tslam tsa'u afkeu.

Oe tswayon ayngahu, ma smukan, ma smuke sì ma eylan. Eywa ayngahu.TÌLATEM: aylì'ut le'Ìnglìsì tspolang oel. -ta Keyl
« Last Edit: January 27, 2010, 04:07:18 am by Keylstxatsmen »

Offline kewnya txamew'itan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3519
 • Karma: 65
 • po a ke lu wew
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #2 on: January 26, 2010, 04:26:14 pm »
Oel mengati kameie ma meylan.

Oe tslolam mengeyä meupxare ulte oe sìlpey tsnì oe mengahu tswivon.

Utral tsawl lu släayoeng peyä tawne zene kivä. Oel Eywar pawm futa ayoengru Pawl fra'u a ayoeng polawm tìyìng.

Fìponguri nì'ul sìltsan sleru fratrr ulte slìyu nì'ul sìltsan a krr ayoengru tseng na'viyä nì'aw lu.

Ayoengru stum nìtam aylì'u lu pivlltxe fra'u a ayoeng new.

Aynga oeyä smuk lu ulte fpi Eywa, fpi Na'vi ulte fpi Pawl naryumeie sì karyeiar nang!TÌLATEM: aylì'ut le'Ìnglìsì tspolang oel. -ta Keyl

« Last Edit: January 27, 2010, 04:07:26 am by Keylstxatsmen »
Internet Acronyms Nìna'vi

hamletä tìralpuseng lena'vi sngolä'eiyi. tìkangkem si awngahu ro
http://bit.ly/53GnAB
The translation of Hamlet into Na'vi has started! Join with us at http://bit.ly/53GnAB

txo nga new oehu pivlltxe nìna'vi, nga oer 'eylan si mì fayspuk (http://bit.ly/bp9fwf)
If you want to speak na'vi to me, friend me on facebook (http://bit.ly/bp9fwf)

numena'viyä hapxì amezamkivohinve
learnnavi's

Offline Kiliyä

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 234
 • Karma: 8
 • Olo' Ostreylie
  • Wild Dog Wargaming
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #3 on: January 26, 2010, 04:37:28 pm »
Lam futa ngeyä tìnewit stamawn, ma 'eylan!  Ätxäle aftxavang lu ftue mivllte, ko?  Irayo!
Peu sa'nokyä ayoengyä?  Pefya ayoeng poeru kìte'e sayi?
Pefya ayoengìl poeti hayawnu, na poel ayoengit hawnu?

What of our mother?  How shall we serve her?  How shall we protect her as she protects us?

Offline Is.

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 243
 • Karma: 3
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #4 on: January 26, 2010, 05:45:42 pm »
Oel tsolun tslivam stum fra'uti a nga pamlltxe, ma Omängum Fra'uti. Sìlpey oe tsnì ayngahu nawma fìlì'fyayä atxkxe'em oe tsun tswivon kop.  :)

Ulte tsengìri lì'fyayä leNa'vi, perey nìteng oe!

(Oeyä keyeyri lelì'fya rutxe fìkrr oeru txoa livu.)

Offline Kiliyä

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 234
 • Karma: 8
 • Olo' Ostreylie
  • Wild Dog Wargaming
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #5 on: January 26, 2010, 05:54:31 pm »
Nìhiyìk, frakrr oe nìmun za'u ne fìkìng, pereng oeru futa mipa 'upxare Isyä lu.  Slä ke lu.


TÌLATEM: aylì'ut le'Ìnglìsì tspolang oel. -ta Keyl
« Last Edit: January 27, 2010, 04:06:34 am by Keylstxatsmen »
Peu sa'nokyä ayoengyä?  Pefya ayoeng poeru kìte'e sayi?
Pefya ayoengìl poeti hayawnu, na poel ayoengit hawnu?

What of our mother?  How shall we serve her?  How shall we protect her as she protects us?

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #6 on: January 26, 2010, 06:07:34 pm »
Txo fko tutet layatem poyä aylì'u a krr fìkìngìl plltxe tsa'ut slä txo pori ke Is lu.

Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Nìwotxkrr Tìyawn

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1902
 • Karma: 46
 • Watch AVATAR, or I'll find you. ლ(ಠ益ಠლ)
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #7 on: January 26, 2010, 06:08:44 pm »
Nìhiyìk, frakrr oe nìmun za'u ne fìkìng, pereng oeru futa mipa 'upxare Isyä lu.  Slä ke lu.

Latem aysuteyä 'upxare.

Txansìltsan za'u ftuflltxe niNa'vi.TÌLATEM: aylì'ut le'Ìnglìsì tspolang oel. -ta Keyl
« Last Edit: January 27, 2010, 04:06:53 am by Keylstxatsmen »
Naruto Shippuden Episode 166: Confession
                                    Watch it, Love it, Live it

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #8 on: January 26, 2010, 06:19:18 pm »
Ma ayeylan,

Ye'rìn tseng fìfyayä fpi tìplltxe nìNa'vi nì'aw ayoengeru layu. Oe sìlpey tsnì ayoeng tsayun pivlltxe nìtxan mìsatseng sì nivume tengkrr ayoeng txana keyey sivu.  Oeri sì Prrtonìri payeng nì'ul, slä moel(Sipasì-fa) mipa *forum*it ngìmop (vay set tsatsengyä horenit ngerop moel) ulte hasey lolu a krr tayìng fraporu.

Ma Prrton, txo oe pollltxe ye’rìn nìhawng, tsap’alute sengi oe...  :-X

zene ayoeng tivam (fu tam sivi?)

Oel fpìl futa fko plltxe san zene tivam sìk a krr muiä lu.

Kìyevame!
-Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline suomichris

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 475
 • Karma: 13
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #9 on: January 27, 2010, 12:59:29 am »
New oel tsengit a fko plltxe nìNa'vi nì'aw, ulte new ftang oe kusar (?) frapot teng'u nìmìn nìmìnsì...

Krrpe sngayä'i fì'u mipa tseng??

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline suomichris

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 475
 • Karma: 13
« Last Edit: January 27, 2010, 02:16:49 am by suomichris »

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #12 on: January 27, 2010, 02:13:47 am »
Set! http://forum.learnnavi.org/navi-niaw/(read-first!!!)-horen-plltxe-tsenga-lenavi-eltu-si-fte-nga-tsun-sngai-nilstan/  ;)
Ngerop ayoe mipa kìngit lelì'u tsatsenge längu kxanì! :(

(Oe lamo kawng ulte ngop kìngit lelì'u fa fìfya a koren ke si fpi oeyä kìng lelì'u)
« Last Edit: January 27, 2010, 02:16:56 am by omängum fra'uti »
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #13 on: January 27, 2010, 03:32:08 am »
Set! http://forum.learnnavi.org/navi-niaw/(read-first!!!)-horen-plltxe-tsenga-lenavi-eltu-si-fte-nga-tsun-sngai-nilstan/  ;)
Ngerop ayoe mipa kìngit lelì'u tsatsenge längu kxanì! :(

(Oe lamo kawng ulte ngop kìngit lelì'u fa fìfya a koren ke si fpi oeyä kìng lelì'u)
Kwang nga! :)

Oel mipa kìngit lelì'u ngìmop fte frapo pivängkxo.  Fìplltxe.tseng Prrtonur lu hu ayoeng zene pivey nì'it, oe fpìl.

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #14 on: January 27, 2010, 03:40:21 am »
Oe tsole'a, ulte polankxo mì sakìng lelì'u.  Txo nga new oe tsivun rivikx fìkìng lelì'ut ne fìplltxe.tseng ngeyä.

Fayu sìltsan ziva'u foru a perey.
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #15 on: January 27, 2010, 03:58:33 am »
Oe tsole'a, ulte polankxo mì sakìng lelì'u.  Txo nga new oe tsivun rivikx fìkìng lelì'ut ne fìplltxe.tseng ngeyä.

Fayu sìltsan ziva'u foru a perey.

Srane, fìkìng lelì'ut ne fìplltxe.tseng rikx rutxe. Irayo!

-Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #16 on: January 30, 2010, 03:22:19 am »
Nì'awve oe zene pivlltxe:

   san« TOMPA meNARIta »sìk

Ayoengìri frapo mìfìtseng (mì'awtseng 'awpesengeta!) 'awsiteng nìNa'vi nì'aw puslltxe (txokefyaw lì'uzekwä susi) a tìngay leiu oeru tengfya tìzong ta Eywa nìwotx.

Ayngar IRAYO seri oe, ma oeyä eylan nìlì'fya leNa'vi.

Oer leram nìlaw nìwotx tsnì fa tìplltxe ni'aw tsun lì'fya leNa'vi slivu lì'fya angay mìhifkey awngä nì*Errta*, ulte ta tìsngä'i fìtsengä nìtrram muneve tsarmun fa ronsem tsive'a oel futa tsatìtsun ke lu unil nì'aw slä tsun slivu tìngay nìwotx. Ulte, nìngay speraw oel futa set aylì'une fìkìngä terìng nari a sutel fìponguyä ngayop utralit atsawl sì atxur ta ayrina' ahì'i nìkepxay ulte ayvul tsautralä fko tsayun tsive'a ka fìkifkey nìwotx. Ye'rìn.

Slä fìpänu ngaya lì'fyayä leNa'vi ke za'u hu feyä tìhawnu awotx. Nìpuslltxenìngay, KEA tìhawnu ke längu. Txo ke lu leftxavanga ayngopyu a tsun pivlltxe nìftue sireafa a ke tsun kepo fu ke'u txivey ha ke tsun 'ivong Na'vi. Tìtsun a lì'fya leNa'vi tiverkup nìkeslu 'it'evi kop ngay lu nìlaw, ulte tsa'uri oer txopu lu nìtxan. Ftxavang nì'aw'u ke tama tìsrung layängu. Tìtsteu, tìkllfrivo', tìler, tìnekxsì krrä nìtxan tsranten nìwotx, ulte fì'u ke lu tìfmetokit aftue a tsun frapol emziva'u.

Ma omängum fra'uti, KAWKRR narmuyew ohe tsnì sutel alahe, flltxeyu alahe, txivìng tsatsenget fu tsayhìngit a ngenga ngamop fte ziva'u mìfìtseng fte tsun pivlltxe nìNa'vi nì'aw. Slä oeru txeleri a tsranten nìwotx lu tìngop horenä a tsun hivawnu ayhapxìt lì'fyayä leNa'vi a ayoengur ta Karyu Pawl zalma'u zìrya'usì. Kxawm fayhorenìri suteru nìpxay ke prrte' lu nìwotx, slä oe 'erefu nìlaw tsnì fìtxeleri oeyä tìfpìl lelun yey lu nìwotx. Txo oeyä fayhemìl 'iveko sì'efut ngengeyä nì'awfya ha mìsaswaw nìkllte menarit oheyä wìyìntxuyu nìyey ulte ta kxamtseng txe'lan oheyä tsap'alute sìyi nìwotx. Fì'uri PÄNUTÌNG oe, nìngay.

'Awpeut fu 'awfesut ngengal new zivamunge mìfìtseng a txeleri frapor fra'usì kaltxì seruyi oe nìwotx.

Rutxe spaw, ulte 'ivong Na'vi!

Nìmun, irayo.

Nìfyatxe'lan,

  ta Prrton

'Upx.ìm: Talun fayteleri tsranten nìtxan ulte kop tìtslam atsleng lehrrap lu, txo ngar prrte' livu, ha oel fìupxaret ateng nìÌnglìsì ngar fa *meyl* ayey fpìyeie. Slä tsnì oer fko ätxäle sivi..._________________________
« Last Edit: January 30, 2010, 02:25:40 pm by Prrton »

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #17 on: January 30, 2010, 05:08:26 am »
Oe law lu fì'u a tslam...  Ral ke law lu aylì'u san "sì'efut" sìk sì san "wìyìtxuyu" sìk...  Oe fpìl futa aylì'u tsreranten fpa ngeyä 'upxare, slä oe ke omum fìlun.

Fpìl oel futa nga plltxe tsnì new ngivop horen fìtsengeyä srak?  Ke omum oel lun a nga pereng oer, mì fìtsenge oe lapo sì kea eyktan.  Nga lu 'awpo a ngop horen mì fìtsenge, fì'u nga tìftxey lu.

Txo ke oel ngayä 'upxare tsolam, rutxe nga piveng oeru, ke new oe lu ketslusam.
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #18 on: January 30, 2010, 03:45:27 pm »
Oe law lu fì'u a tslam...  Ral ke law lu aylì'u san "sì'efut" sìk sì san "wìyìtxuyu" sìk...  Oe fpìl futa aylì'u tsreranten fpa ngeyä 'upxare, slä oe ke omum fìlun.

Fpìl oel futa nga plltxe tsnì new ngivop horen fìtsengeyä srak?  Ke omum oel lun a nga pereng oer, mì fìtsenge oe lapo sì kea eyktan.  Nga lu 'awpo a ngop horen mì fìtsenge, fì'u nga tìftxey lu.

Txo ke oel ngayä 'upxare tsolam, rutxe nga piveng oeru, ke new oe lu ketslusam.

Ma oeyä ’eylan,

Oeyä tìfmi tìplltxeyä nìlaw nì’ul fpi meral melì’uyä a.ke.law a nga oeru pìlmuyeng:

  (1) ’efu (to feel) >> tì.’efu (feeling) >> aysì’efu >> sì’efu(-t/ti (nì’ekotu))

  (2) wìyìtxuyu >> zene livu w•ìy•ìntx•uy•u (will immediately humbly show)

        Oe zekwä s•a.l.m•i nìkeyey. Oeru txoa livu, ma tsmukan.  :-[

Oel fperìl futa ngar lawa tìtslam ’upxareyä oeyä lu ulte nìmun ngaru irayo sereiyi oe nìwotx.

Ngahu oe tsun pivängkxo mìfìtseng tsnì oeru frakrr prrte’ laryuyu.  ;D

Offline Tengfya swizaw

 • Tute
 • ***
 • Posts: 351
 • Karma: 25
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #19 on: January 31, 2010, 04:45:17 pm »
Fi'u kìng lu txan sìltsan! Oe faymi, slä oe lu ke txantslusam. Oe tìkin tslolam txan nì’ul Na'vi lì’fya. Oeyä aylì’u lu ke nìhawng ngim. Oe lu namume sì nerume fa ayngayä aylì'u. Oe kxeyey fpìl sami. Oe lu ke fìtseng tengfya 'eveng, slä rutxe run oeyä aykeyey.


Here's to not knowing exactly what you're saying and having fun with it.

Proud founder of the DeviantART Learn Na'vi group!
http://learnnavi.deviantart.com/

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi