Author Topic: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.  (Read 2981 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Prrton

  • Eyktan
  • Palulukan Makto
  • *****
  • *
  • Posts: 2799
  • Karma: 105
  • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
    • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.
« Reply #20 on: February 01, 2010, 02:49:21 am »
Fi'u kìng lu txan sìltsan! Oe faymi, slä oe lu ke txantslusam. Oe tìkin tslolam txan nì’ul Na'vi lì’fya. Oeyä aylì’u lu ke nìhawng ngim. Oe lu namume sì nerume fa ayngayä aylì'u. Oe kxeyey fpìl sami. Oe lu ke fìtseng tengfya 'eveng, slä rutxe run oeyä aykeyey.

Ma Tengfya swizaw, Kaltxì!

Txo oel tsun ngeyä 'upxaret tslivam nìeyawr, ngaru prrte' livu txo ngeyä lì'olori 'awpol tivìng sìkenongit nìNa'vi nì'awla. Txo tìtslam oeyä keyawr lu ha oheru txoa ngengata livuyu.

Oheru tìyuyìng lahea ayfya'o tìplltxeyä a kxawm livu ayral nìteng a fko tsun tsive'a nìne'em:

     Fì.kìng txantsan l•ei•u! Oe fm•ay•i, slä fìtxan txantslusam ke l•än•gu.

     Oeru l•er•u tìkin a tsl•iv•am lì'fyati leNa'vi nì'ul nìtxan.   FU  Oel kerin futa tsl•iv•am (oel) lì'fyati leNa'vi nì'ul nìtxan.

     Oeyä aylì’u lu ke nìhawng ngim.  FU  Oeyä aylì’u lu ke ngim nìhawng. (Nìteng tsun tsl•iv•am nìlaw nìftue!)  :D

     Oe nerume fa ayngeyä aylì'u.  FU  Ngeyä aylì'u oeru tìsrung (asìltsan) l•er•u fte tsun (oe) n•iv•ume (nìwin nì'ul / nìltsan / nìftue nì'ul).

     Oel fpìl futa kxeye sami.  FU  Oel fp•er•ìl futa kxeye s•i•m•v•i ('awkrr / nì'it / nìpxay / ke nì'it nì'aw ).

     Fìtsengìri oe ke '•er•efu tengfya 'eveng, slä rutxe, run keyeyt oeyä (ulte oeru tsayt wìntxu).


Txo ne'em livu ral a nga ke tsun tslivam, rutxe oeru peng fte oe tsun pìyevlltxe nìlaw fa*spoìler* nì'ittìsrung. Oe tsun tivìng nì'awla nìÌnglìsì/nìNinongo/nìEspanyol nìftue fu txo fmivi nìftxavang ha kxawm kop nìFransey tsun livu nìteng. Rutxe peng oeru ngeyä tìftxeyti nìprrte'. (Ayfya'oìlä, tsalì'u san« txantsan »sìk lu mipa lì'u a zalma'eiu ta Karyu Pawl a lu ral san« excellent, excelente, 素晴らしい、nìlahesì »sìk.) Sìlpereiey.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi