Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.

(1/5) > >>

omängum fra'uti:
Oe nìmìn aylì'u leNa'vi kìngfpi lelì'u ayoeng ngolop krr a usomum nìNa'vi ayoeng sngä'i.  Hapxì tsayuyä nìhawng kawng lu, oe ke new plltxe futa ngolop hapxìt slä tìngay lu fì'u a oe soli.  Awengal nolume leNa'vi pxay horen sì aylì'u a krr ke yol lu.  Srane, awengal ngolop pxaya keyeyit slä fì'u hapxì tìnume lu, fte ta fayu awengal nume ulte slu ayoeng nì'ul sìltsan.

Tslolam nìwotx horenit sì aylì'ut a krr ke ye'rìn layu slä vay tsakrr awengaru lu fì'u a zene ayoeng tivam (fu tam sivi?) ulte tut plltxe nìNa'vi!  Set awengaru sìltsana plltxeyu Na'viyä lu pxaya ulte nìtut awengaru leru nì'ul.

Oe kaltxì seri suter a tsteu nìhawng tsivun pivlltxe hu ayoeng ulte oe sìlpey aynga nìwotx sivi nìteng.  Sìlpey oe ye'rìn awengaru lu tseng a ayoeng pivlltxe nìNa'vi nì'aw ulte tslivam lapot nìwotx nìltsan.  Fì'u lolu a krr oe layok ayngahu mì sasenge ulte tut srung si fraporu a fì'ut kivin ulte oe omeium lu ke nì'awpo.

Fpìl oel futa fì'u nawm layu!

Ftiafpi:
Oel ngati kameie ma oeyä tsmukan.

Ngayä ’upxare lu ngay sì oe tslolam. Ayoeng terìran nulfay'ori nìtxan ulte ayoeng zama'u ftu alìm slä ayoeng zene kä alìm nìteng. Ayoeng zene eltu si ne fya'o ulte ayoeng zene tslam tsa'u afkeu.

Oe tswayon ayngahu, ma smukan, ma smuke sì ma eylan. Eywa ayngahu.TÌLATEM: aylì'ut le'Ìnglìsì tspolang oel. -ta Keyl

kewnya txamew'itan:
Oel mengati kameie ma meylan.

Oe tslolam mengeyä meupxare ulte oe sìlpey tsnì oe mengahu tswivon.

Utral tsawl lu släayoeng peyä tawne zene kivä. Oel Eywar pawm futa ayoengru Pawl fra'u a ayoeng polawm tìyìng.

Fìponguri nì'ul sìltsan sleru fratrr ulte slìyu nì'ul sìltsan a krr ayoengru tseng na'viyä nì'aw lu.

Ayoengru stum nìtam aylì'u lu pivlltxe fra'u a ayoeng new.

Aynga oeyä smuk lu ulte fpi Eywa, fpi Na'vi ulte fpi Pawl naryumeie sì karyeiar nang!TÌLATEM: aylì'ut le'Ìnglìsì tspolang oel. -ta Keyl

Kiliyä:
Lam futa ngeyä tìnewit stamawn, ma 'eylan!  Ätxäle aftxavang lu ftue mivllte, ko?  Irayo!

Is.:
Oel tsolun tslivam stum fra'uti a nga pamlltxe, ma Omängum Fra'uti. Sìlpey oe tsnì ayngahu nawma fìlì'fyayä atxkxe'em oe tsun tswivon kop.  :)

Ulte tsengìri lì'fyayä leNa'vi, perey nìteng oe!

(Oeyä keyeyri lelì'fya rutxe fìkrr oeru txoa livu.)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version