Author Topic: "Na'vi nì'aw" lu muiä srak?  (Read 1087 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Toruk Taronyu

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 34
 • Karma: 4
 • Tsun oe ngahu fìseng a fì'u lu oeru prrte.
"Na'vi nì'aw" lu muiä srak?
« on: January 30, 2010, 08:27:07 pm »
Oe ke omum txo "nì'aw" lu muiä.  "Nì'aw" lu *adverb* ulte ke lu ayoeru *verb.*
Ke lu "___ only" aylì'a a plltxe nìIglisì ulte ke plltxe nìNa'vi srak?

Oel tsayeie'a nìmun ngati!

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: "Na'vi nì'aw" lu muiä srak?
« Reply #1 on: January 30, 2010, 10:11:54 pm »
Oe ke omum txo "nì'aw" lu muiä.  "Nì'aw" lu *adverb* ulte ke lu ayoeru *verb.*
Ke lu "___ only" aylì'a a plltxe nìIglisì ulte ke plltxe nìNa'vi srak?


Oel fpíl futa faylí'u *muiä lu. Fko san "fítsengmí lu" sík ke kin pivlltxe ní'aw.

le'Ínglísía *lí’olori, spoyílamí kxaní lu kop.  Fíkíngit tíng nari, rutxe: http://forum.learnnavi.org/navi-niaw/(read-first!!!)-horen-plltxe-tsenga-lenavi-eltu-si-fte-nga-tsun-sngai-nilstan/

-Keyl
« Last Edit: January 31, 2010, 12:09:01 am by Keylstxatsmen »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Toruk Taronyu

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 34
 • Karma: 4
 • Tsun oe ngahu fìseng a fì'u lu oeru prrte.
Re: "Na'vi nì'aw" lu muiä srak?
« Reply #2 on: January 31, 2010, 01:06:09 am »
Oe ngaru si irayo, oe si tsap’alute, ulte oe pawm txoa.  Tsole'a oel aypot perlltxe tsafya.  Tslam stum oel ngayä aylì'at.

Oe si nìmun irayo!
Oel tsayeie'a nìmun ngati!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: "Na'vi nì'aw" lu muiä srak?
« Reply #3 on: February 01, 2010, 03:39:28 am »
Oe ke omum txo "nì'aw" lu muiä.  "Nì'aw" lu *adverb* ulte ke lu ayoeru *verb.*
Ke lu "___ only" aylì'a a plltxe nìIglisì ulte ke plltxe nìNa'vi srak?


Ma Toruk Taronyu,

Oel sìlpereiey futa fì'it.ral.renu teri.aylì'u nì.nì a txeleri tsun teri.tìfpìl oeyä ngaru piveng nìlaw. Ke lu txele a lu ftue nìhawng. Ral a kllkxem mìkamtseng tsa'itlì'ä san« nì- »sìk ke alìm ta ral nìÌnglìsì san« as »sìk lu ulte ha ke lu nìteng san« -ly »sìk ni'aw nìwotx. NìNa'vi san« nì- »sìkur lu sìtsun sì tìtxur nì'ul Ìnglìsìto. Nìnatìkenong rutxe tìng nari ne san« nì.awn.omum » (a zene kivä ta san« nì.awnga.omum »sìk). NìÌnglìsì ke tsun pivlltxe nìeyawr san« we know-ly »sìk ko srak? Slä nìNa'vi fì'u lu eyawr nìwotx. Ke lu kxeyey.

Tsun tslivam srak? Txo vay set ngaru leru sìpawm, ha rutxe peng oer fte tsun ngar 'iyeveyng.


Offline Kiliyä

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 234
 • Karma: 8
 • Olo' Ostreylie
  • Wild Dog Wargaming
Re: "Na'vi nì'aw" lu muiä srak?
« Reply #4 on: February 01, 2010, 06:57:45 am »
Peu sa'nokyä ayoengyä?  Pefya ayoeng poeru kìte'e sayi?
Pefya ayoengìl poeti hayawnu, na poel ayoengit hawnu?

What of our mother?  How shall we serve her?  How shall we protect her as she protects us?

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: "Na'vi nì'aw" lu muiä srak?
« Reply #5 on: February 01, 2010, 06:28:23 pm »
nì.nì
Pefya syamaw po?

NìNa'vi kxawn zene livu aw'u a ke alìm nìhawng ftu san« lì'u fu *'itlì'olo a fkol lolatem fa tsa'itlì' fte slivu lì'u nìnì »sìk, ko srak?


'Upx.ìm: Tsalì'u san« muiä »sìk a leru nì'em fko zene livatem fte slivu san« eyawr »sìk ko srak?

___________________

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi