Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

"Na'vi nì'aw" lu muiä srak?

(1/2) > >>

Toruk Taronyu:
Oe ke omum txo "nì'aw" lu muiä.  "Nì'aw" lu *adverb* ulte ke lu ayoeru *verb.*
Ke lu "___ only" aylì'a a plltxe nìIglisì ulte ke plltxe nìNa'vi srak?

SpoilerI don't know if "nìaw" (in the title) is correct.  "Nì'aw" is an adverb and we don't have a verb.
Isn't "___ only a phrase spoken in English, and not in Na'vi?

Keylstxatsmen:

--- Quote from: Toruk Taronyu on January 30, 2010, 08:27:07 pm ---Oe ke omum txo "nì'aw" lu muiä.  "Nì'aw" lu *adverb* ulte ke lu ayoeru *verb.*
Ke lu "___ only" aylì'a a plltxe nìIglisì ulte ke plltxe nìNa'vi srak?


--- End quote ---

Oel fpíl futa faylí'u *muiä lu. Fko san "fítsengmí lu" sík ke kin pivlltxe ní'aw.

le'Ínglísía *lí’olori, spoyílamí kxaní lu kop.  Fíkíngit tíng nari, rutxe: http://forum.learnnavi.org/navi-niaw/(read-first!!!)-horen-plltxe-tsenga-lenavi-eltu-si-fte-nga-tsun-sngai-nilstan/

-Keyl

Toruk Taronyu:
Oe ngaru si irayo, oe si tsap’alute, ulte oe pawm txoa.  Tsole'a oel aypot perlltxe tsafya.  Tslam stum oel ngayä aylì'at.

Oe si nìmun irayo!

Prrton:

--- Quote from: Toruk Taronyu on January 30, 2010, 08:27:07 pm ---Oe ke omum txo "nì'aw" lu muiä.  "Nì'aw" lu *adverb* ulte ke lu ayoeru *verb.*
Ke lu "___ only" aylì'a a plltxe nìIglisì ulte ke plltxe nìNa'vi srak?

SpoilerI don't know if "nìaw" (in the title) is correct.  "Nì'aw" is an adverb and we don't have a verb.
Isn't "___ only a phrase spoken in English, and not in Na'vi?
--- End quote ---

Ma Toruk Taronyu,

Oel sìlpereiey futa fì'it.ral.renu teri.aylì'u nì.nì a txeleri tsun teri.tìfpìl oeyä ngaru piveng nìlaw. Ke lu txele a lu ftue nìhawng. Ral a kllkxem mìkamtseng tsa'itlì'ä san« nì- »sìk ke alìm ta ral nìÌnglìsì san« as »sìk lu ulte ha ke lu nìteng san« -ly »sìk ni'aw nìwotx. NìNa'vi san« nì- »sìkur lu sìtsun sì tìtxur nì'ul Ìnglìsìto. Nìnatìkenong rutxe tìng nari ne san« nì.awn.omum » (a zene kivä ta san« nì.awnga.omum »sìk). NìÌnglìsì ke tsun pivlltxe nìeyawr san« we know-ly »sìk ko srak? Slä nìNa'vi fì'u lu eyawr nìwotx. Ke lu kxeyey.

Tsun tslivam srak? Txo vay set ngaru leru sìpawm, ha rutxe peng oer fte tsun ngar 'iyeveyng.

Kiliyä:

--- Quote from: Prrton on February 01, 2010, 03:39:28 am ---nì.nì
--- End quote ---
Pefya syamaw po?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version