Author Topic: Nì'awve pamrel  (Read 1621 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sìkat

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 164
 • Karma: 7
 • Formerly known as sfc78
Nì'awve pamrel
« on: February 26, 2013, 08:36:31 pm »
Kaltxì ma frapo, oel ngati kameie.

'Awa zìsitkam, oe namun kìfkey Eywa'eveng sì nìNa'vi. Akrrta, oe fmi nìmnume li'fya hu Alìm Tsamsiyu srung ulte tsantsan 'learning materials' tapongu. Tsaw ke ftue, sla oe prrte' :) Nìsìlpey, ke ngäzìk nga tslam ;)

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6195
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #1 on: February 27, 2013, 04:03:57 am »
Kaltxì ma tsmuk,

Fpìl oel futa oeng li fìtsap tsäpole’a sì pängkxo ’awlie TSmì, kefyak?

Furia tse’a ngeyä ’awvea pamrelit fìtseng oeti sleyku nitram. Nga lu tstew ulte tsakemur ngeyä leioae seiyi oe. Zola’u nìprrte’ ne fìtsenge. :D

Ngeyä ’upxare lu ngäzìk nì’it slä tsun oe tslivam ralit a new nga pivlltxe ulte tsa’u tsranten frato. ;)


Kaltxì ma frapo, oel ayngati kameie.

'Awa zìsitkam, oel namune kìfkeyit Eywa’evengäNa'vi. Akrrta Ta tsakrr*, oe fmi nivume li'fyat hu fa srung tsmukanä alu Alìm Tsamsiyu ulte txantsana 'learning materials' ta_pongu. Tsaw ke lu ftue, slä oer prrte' lu :) Nìsìlpey, ke lu ngäzìk fwa ngal tslam (oeti) ;)

Rutxe, zerok futa oeyä sìyawr lu aysämok sì aysrungtsyìp nì’aw. Tsunslu fwa lu lapor lahea aysäfpìl teri aylì’u sì hlltseng seyä. :)

Offline Sìkat

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 164
 • Karma: 7
 • Formerly known as sfc78
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #2 on: March 04, 2013, 06:46:24 pm »
Irayo ma Plumps ngafpi tstunwi ulte srung.  Ngal lelaw tse'a ulte stawm nì'ul oeta mizusawkrr :)

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6403
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #3 on: March 04, 2013, 06:58:29 pm »
Irayo ma Plumps a lamu tstunwi lesrung.  Nga lu law ulte stawm nì'ul oeti mizusawkrr. :)
Tse, Plumps sì aysuteo tsun srung sivi ngaru nìprrte' teri lì'fya leNa'vi. Rä'ä livu nim txo livu ngar tìngäzìk.

Kop, rä'ä txìng krra nga tìkxey si. Nga nerume.
;)
« Last Edit: March 04, 2013, 07:12:41 pm by Kameyu a Kepekmì »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY
Omatikayan Memes Center

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6403
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #4 on: March 05, 2013, 07:04:03 am »
Kaltxì ma mesmukan,

Tse, oel nìfe' tsalamam Scf78ä melì'fyavit krra oel famami futa ralpiveng. Poan pameng oer kxeyeyit fa 'upxare ulte oel ralpameng nìmun fìmelìfya'vit.

Fìtsenge lu mesìralpeng:

Irayo seiyi ngaru talun ngeyä aylì'u atstunwi sì srung. Oel kayame ulte stayawm ngati.
Irayo seiyi ngaru talun ngeyä srung atstunwi. Oel kayame ulte stayawm ngati.

Fìmelìfya'vi lu Plumpsur.  ;)
« Last Edit: March 05, 2013, 10:05:31 am by Kameyu a Kepekmì »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY
Omatikayan Memes Center

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #5 on: March 05, 2013, 08:45:33 am »
Tsantsan ma sfc78!
Zola’u nìprrte’ fìtseng alu kìng a tsamì fko plltxe nìNa’vi nì’aw.

Nìsìlpey, ke ngäzìk nga tslam ;)
Srane, fkol tslam ngati, hufwa ke lolu kxeyeyluke aylì’u ngeyä. Tìtslam lu ’u a tsafpi fìtsenge fkeytok, ulte krra nga vayar pivlltxe nìNa’vi, keyey ’ayìp ye’rìn. Vivar! :)

...Ngal lelaw tse'a ulte stawm nì'ul oeta mizusawkrr :)
Srake nga nolew piveng san Nìlaw ngal tsaye’a sì stayawm nì’ul aylì’uti a oeta, mì zusawkrr sìk?
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6403
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #6 on: March 05, 2013, 08:49:25 am »
Tsantsan ma sfc78!
Zola’u nìprrte’ fìtseng alu kìng a tsamì fko plltxe nìNa’vi nì’aw.

Nìsìlpey, ke ngäzìk nga tslam ;)
Srane, fkol tslam ngati, hufwa ke lolu kxeyeyluke aylì’u ngeyä. Tìtslam lu ’u a tsafpi fìtsenge fkeytok, ulte krra nga vayar pivlltxe nìNa’vi, keyey ’ayìp ye’rìn. Vivar! :)

...Ngal lelaw tse'a ulte stawm nì'ul oeta mizusawkrr :)
Srake nga nolew piveng san Nìlaw ngal tsaye’a sì stayawm nì’ul aylì’uti a oeta, mì zusawkrr sìk?
Kehe. Mì 'upxare a oe tamel, poanìl poltxe nì'Ìnglìsì faylì'ut a teri fìlìfya'viyä ral alu You'll definitely be seen & heard more from me in the future.

Kop, Oel kayame ulte stayawm ngati. (Mì zusawkrr lu kelkin, slä fko tsun sivar tsat)
« Last Edit: March 05, 2013, 09:00:52 am by Kameyu a Kepekmì »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY
Omatikayan Memes Center

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #7 on: March 05, 2013, 09:00:54 am »
Tam, tslam set oe. Tìoeyktìngìri oe irayo seiyi.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6195
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #8 on: March 05, 2013, 10:04:15 am »
Ma tsmuk alu sfc78,

kea tìkin. :D Txo tivun oe srung sivi, tsakrr tsakem si oe ;)
Furia ayoel tsaye’a ngati nì’ul nìlaw oe srefereiey nìprrte’ :)

Tìtstunwiri sì srungìri irayo ma Plumps ngafpi tstunwi ulte srung.  Ngal law tse'a ulte stawm nì'ul oeta zusawkrr :)

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6403
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #9 on: March 05, 2013, 10:06:28 am »
Ma tsmuk alu sfc78,

kea tìkin. :D Txo tivun oe srung sivi, tsakrr tsakem si oe ;)
Furia ayoel tsaye’a ngati nì’ul nìlaw oe srefereiey nìprrte’ :)

Tìtstunwiri sì srungìri irayo ma Plumps ngafpi tstunwi ulte srung.  Ngal law tse'a ulte stawm nì'ul oeta zusawkrr :)
Poan poltxe san Irayo seiyi ngaru talun ngeyä aylì'u atstunwi sì srung. Oel kayame ulte stayawm ngati.
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY
Omatikayan Memes Center

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6195
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #10 on: March 05, 2013, 10:56:27 am »
Poan poltxe san Irayo seiyi ngaru talun ngeyä aylì'u atstunwi sì srung. Oel kayame ulte stayawm ngati.

Ulte pefya ngal omum tsat? Ngal tsaylì’ut ralpoleng nìfya’o a teynga pefyat tslolatsam ngal. Hìtxoa, slä ngal ke ralpeng ki aylì’ut yem kanemfa suteyä.
Oel tslolam nìketeng ;) “Eyawra” ralti awngar tsun piveng tsmuk alu sfc78 nì’aw ;)

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6403
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 101
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #11 on: March 05, 2013, 10:58:41 am »
Tse, poan poltxe oeru fa 'upxare teri fìmelìfya'viyä ral.

Ngal ke tsame'a fìkìngit nìwotx, kefyak? ??? Oel ke mi ngop lì'fyaviyä ralit sì sìralpengit. ;)

« Last Edit: March 05, 2013, 11:13:49 am by Kameyu a Kepekmì »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY
Omatikayan Memes Center

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6195
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #12 on: March 05, 2013, 11:27:00 am »
Tsalsungay, thank for nìNa’vi slu X-ìri irayo (si) ;)

Ulte mi, you’ll hear and see more from me slu ngal tsaye’a (fu kayame, txo fko nulnivew) sì stayawm … hm … peu lu more? Nì’Ìnglìsì fkol fìlì’ut zet tstxolì’upxel :-\ nìNa’vi, lì’u alu nì’ul ke lu… kxawm, stayawm pumit nì’ul a oeta mì zusawkrr. Zene oe pivllngay san ke lu law oer :)

Offline Sìkat

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 164
 • Karma: 7
 • Formerly known as sfc78
Re: Nì'awve pamrel
« Reply #13 on: March 09, 2013, 06:09:11 pm »
Wou, txana ralpiveng :)

Tsap'alute fpihawnkrr, ulte ke lesngä'i plltxe law, oe sweylu 'upxare menga :/

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.17 | SMF © 2017, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi