Author Topic: Oe pamtseo seiyi nìmun!  (Read 1169 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Lance R. Casey

 • Ikran Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 948
 • se Sweden
 • Karma: 57
 • Man cenuva métim' andúnë?
Oe pamtseo seiyi nìmun!
« on: February 05, 2010, 03:39:31 pm »
Fìhapxìri kìngtsengä vay set mìso 'armì'awn oe, slä set new pivlltxe nì'it.

*****

Law lam fwa Sawtuteru ke lu kea i'en angay, slä awngar lu san piano sìk. 'Ewan larmu oe a krr, namume oel futa pianofa pamtseo si. Oeru lamu hì'ia piano atsleng (set oeru leru kop), ulte tsa'ufa oe tskxekeng sami, slä kawkrr oeru lamu piano amuiä. Tafral pxìm oe ke sami pamtseo fìtxan nìtxan mì helku oeyä.

Slä tìmìng fngapit oel fte oeru livu piano amuiä! Kea ngaya piano atsawl ke lu fì'u, slä nìtxan nì'ul sìltsan lu to piano atsleng.

Pianoyä ayhapxìt amuiä 'erampeiyi oel a krr, oeru lu fpom. Pianofa pam sereiyi oe a krr, oeru lu fpom. Aywayit ngereiop oel a krr, oeru lu fpom.

Mipa piano oeyä lu yawne oer! :D

// Lance R. Casey

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: Oe pamtseo seiyi nìmun!
« Reply #1 on: February 05, 2010, 04:58:26 pm »
Fìhapxìri kìngtsengä vay set mìso 'armì'awn oe, slä set new pivlltxe nì'it.

*****

Law lam fwa Sawtuteru ke lu kea i'en angay, slä awngar lu san piano sìk. 'Ewan larmu oe a krr, namume oel futa pianofa pamtseo si. Oeru lamu hì'ia piano atsleng (set oeru leru kop), ulte tsa'ufa oe tskxekeng sami, slä kawkrr oeru lamu piano amuiä. Tafral pxìm oe ke sami pamtseo fìtxan nìtxan mì helku oeyä.

Slä tìmìng fngapit oel fte oeru livu piano amuiä! Kea ngaya piano atsawl ke lu fì'u, slä nìtxan nì'ul sìltsan lu to piano atsleng.

Pianoyä ayhapxìt amuiä 'erampeiyi oel a krr, oeru lu fpom. Pianofa pam sereiyi oe a krr, oeru lu fpom. Aywayit ngereiop oel a krr, oeru lu fpom.

Mipa piano oeyä lu yawne oer! :D

Oe kop, krr a ’éwan atxán lu nì'úl, narmúme fte pámtseo si piánofa nì'ít.  Tsakŕr, ke lu óéyä sá'nuksì sémpulur piáno amuíä ha yé'rìn ftolängáng.  Set oe pámtseo si kitárfa (lesáwtutea i'en) slä fìkém ke sängi nìtxán. Ngéyä pámtseot txive’lán stiváwm oel, srak?

-Keyl
« Last Edit: February 06, 2010, 05:14:35 pm by Keylstxatsmen »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: Oe pamtseo seiyi nìmun!
« Reply #2 on: February 05, 2010, 07:48:14 pm »
*Nìmuneve, ngayä lì'ur eyawr sivi nì'it oe srak?  


Oe sìlpéy, óéyä aylì'u lu muíä últe nga perĺltxe nìtxán mì fìtséng! Éywa ngáhu!

-Keyl

 
 
« Last Edit: February 06, 2010, 05:16:29 pm by Keylstxatsmen »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Lance R. Casey

 • Ikran Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 948
 • se Sweden
 • Karma: 57
 • Man cenuva métim' andúnë?
Re: Oe pamtseo seiyi nìmun!
« Reply #3 on: February 06, 2010, 02:05:01 pm »
Sì'eyng:

Ngéyä pámtseot txive’lán oel, srak?
Kxeyey soli nga a fì'ut fpìl oe: txe'lan lu tokxä hapxì. Txo nga nolew pivlltxe san stivawm sìk (nì-ìnglìsì lì'u "hear" nìtxan lu na lì'u "heart") -- srane. :)

Oeyä pianofa pamtseoyä tìkenong

Oe pamtseo sarmi nì'aw; fìwayit ahì'i oel ngìmop ulte ke soli tskxekeng. Tafral nì'it kxeyey soli oe, ulte wayìri set ke tsun 'ok sivi. :)

// Lance R. Casey

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: Oe pamtseo seiyi nìmun!
« Reply #4 on: February 06, 2010, 05:13:04 pm »
Kxeyey soli nga a fì'ut fpìl oe: txe'lan lu tokxä hapxì. Txo nga nolew pivlltxe san stivawm sìk (nì-ìnglìsì lì'u "hear" nìtxan lu na lì'u "heart") -- srane. :)

Oeyä pianofa pamtseoyä tìkenong

Oe pamtseo sarmi nì'aw; fìwayit ahì'i oel ngìmop ulte ke soli tskxekeng. Tafral nì'it kxeyey soli oe, ulte wayìri set ke tsun 'ok sivi. :)

Txána keyeyìri, óéru txóa livú! :D  Oe stìyáwm ngéyä pámtseo, iráyo!

-Keyl
« Last Edit: February 06, 2010, 08:10:24 pm by Keylstxatsmen »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Oe pamtseo seiyi nìmun!
« Reply #5 on: February 06, 2010, 07:20:58 pm »
Sì'eyng:

Ngéyä pámtseot txive’lán oel, srak?
Kxeyey soli nga a fì'ut fpìl oe: txe'lan lu tokxä hapxì. Txo nga nolew pivlltxe san stivawm sìk (nì-ìnglìsì lì'u "hear" nìtxan lu na lì'u "heart") -- srane. :)

Oeyä pianofa pamtseoyä tìkenong

Oe pamtseo sarmi nì'aw; fìwayit ahì'i oel ngìmop ulte ke soli tskxekeng. Tafral nì'it kxeyey soli oe, ulte wayìri set ke tsun 'ok sivi. :)

Ma Länsì, Kaltxì!

Nì’áẃve óe ‘érefu tsnì zéne ngar pivéng san« ngéyä way fa *piano* LÓRA nìtxán luyú náng! »sìk. Nìngáý nìwótx! Óe *táẃnlotx* mì eltu lefgnap oéyä solí, ulte terîng míkyun nìmún nìmún srr apxáý! Ngaru luyú nìlaw nawma tìtîng letìngóp pamtseoyä.

Tì’éfuri a tel óe ta way ngéyä tsun txe’lánit óéyä nivi’â ulte tsaswáẃ a óe stamáẃm nì’áẃve, yé’rìn mìrónsem óéyä lolám fì*’itlì’uólo’* a lu « na syúlang ». Ngéyä way sngâ’i nìfnú na prrnesyul ahì’í ulte ha sngâ’i slivú nìtút apxá nì’úl vaykŕŕ ahásey lilvú. Tsakŕŕ fra’ú leiú tsawl txúrsì na tsáẃke lekxám tŕŕä. Ngéyä wáýri kolámuye óel, ulte txe’lán óéyä roluyíkx ke nì’ít. Ngáru suyí iráyo óe.

Fìmesŕŕ óe terók mìhélku ameve óéyä a tok mìná’rìng ulte tawéýka fìsŕŕ mìfìtséngeri tómpa ta taw lerú nìtxán, ha kílvan kop terúl nìtxúr. Yé’rìn mefŕŕtu pìyevâhem últe óel zéne kivllfrivó' wutsot ngìyevóp ha *pxíset óér ke längú krr nìtxán. Slä tŕŕìri aláhe óér pŕŕte’ liyevú txo móe tsun piyevânkxo terítxéle a ngeyä way slusivú ‘áẃsiteng hu « tsasyúlang » óéyä txo nì’áẃ txo nìteng ngáru kxawm pŕŕte’ liveiú.

Nìmún, ngéyä wáýìri, IRÁYO nìTXÁN!

Ta Pŕŕton
« Last Edit: February 06, 2010, 07:29:08 pm by Prrton »

Offline Lance R. Casey

 • Ikran Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 948
 • se Sweden
 • Karma: 57
 • Man cenuva métim' andúnë?
Re: Oe pamtseo seiyi nìmun!
« Reply #6 on: February 07, 2010, 05:34:46 am »
Tewti, ma Prrton! :o

Ngengaru suyi irayo kop nìtxan ngengeyä aylì'uri, ulte pängkxo oeng (ayoengsì) teri pianofa pamtseo a fì'u oeru prrte' lìyeveiu.


LOLATEM: Ulte lora tsengmì tok tsakelku ngeyä. Oe nivew kelku sìyevi tengfya!
« Last Edit: February 07, 2010, 05:46:01 am by Lance R. Casey »

// Lance R. Casey

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi