Author Topic: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"  (Read 2039 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Eichhörnchen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 434
 • Karma: 269
 • Oel ngati kame
Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« on: April 13, 2013, 08:06:29 pm »
Kaltxì ma frapoTìsla’tsu ftu tìyawn. :-*


Tì’i’avay krrä...


Tìyawn tìreyä oeyä,

nìfngo’ sì nìtxi.

Ulte kawtut ke tsun tsat fpivak,
tì’i’avay krrä.Txep, nìsom sì nìnekx,

tsìk sì nìmip.

Tìftxavangìl yom oet,
tì’i’avay krrä.Aysäpom a sìn tokx oeyä,

nìkeltsun sì nìvrrtep.

Ha sweylu txo oe yawne livu,
tì’i’avay krrä.Zir fkan syo na ayrìk,

nìmal sì nìflrr.

Oeyä ayinanfya slu yayayrnga’,
tì’i’avay krrä.'Ìnglìsì:'Ivong Na'vi ulte Eywa ayngahu,


ta Robert
« Last Edit: April 14, 2013, 03:48:33 am by Eichhörnchen »
kxetse sì mikyun kop plltxe


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6199
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #1 on: April 14, 2013, 05:50:34 am »
Nìpawnlltxe … tsaylì’ut poltxe ngaru oel srak? :-\ ;D

Lu lora way a plltxe! Seysonìltsan! Hola txele ke slu spuwin kawkrr, kefyak? Tì’eylan, tìyawn, tìve’kì… ;)

Var pamrel sivi, ma tsmukan! :)

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9905
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #2 on: April 14, 2013, 08:25:49 am »
Seysonìltsan ma Robert!
Oel yawne lu fìvurtsyìpur ngeyä. :D
Pamrel sivi var!


-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6199
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #3 on: April 14, 2013, 09:57:57 am »
Teri tsaw…
spoiler=Kxeyeytsyìp ahì’i?
Ayzir fkan syo na ayrìk,
nìmal sì nìflrr.


Touches as light as feathers,
unconsciously and tender.
Fìlì'u lu san 'Plural' sìk, kefyak?

Oe lu fìpo a molok por futa sar *’awholpxayit fìtseng taluna ke lu law oer ftxey lì’u alu zir tsun ’ivul fuke… :-\

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9905
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #4 on: April 14, 2013, 10:22:21 am »
Txo Na'vi tìran mì na'rìng, pol 'efu kop *ayzir ìläewllit, kefyak?

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6199
 • Karma: 223
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #5 on: April 14, 2013, 10:44:31 am »
Omum oel teyngta peu ngeyä ral slä fpìl oel futa lì’u lekin slu tì’ampi … slä, nìpawnlltxe, ke lu law oer nìngay! ;)


Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9905
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #6 on: April 14, 2013, 12:09:24 pm »
Fì'u!
Tse, fìli'u alu sì’ampi lu eyawr. Oe päpawm san pelun oel lawk fìlì’ut alu zir. :-\
« Last Edit: April 14, 2013, 02:39:31 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Eichhörnchen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 434
 • Karma: 269
 • Oel ngati kame
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #7 on: June 13, 2013, 04:51:46 pm »
Kaltxì ma frapo


Tìsla’tsu ftu tìyawn, hapxì amuve si hapxì apxeyve. :-*


"Wewa atan."


Wewa atan...

Tsawke zìsìkrrä awew lìng,

Tìwew kxemyomì ta ayfìwopx.

Tskxepay lew si aypiwllur.


Srake ayngal omum teyngta peuteri oe fpìl? ::)

nì'ìnglìsì


"Txe'lan"


Oeyä txe'lan mek lu

ulte wew na tskxepay,

nìftxan layon na txepìva

ulte txa' na tskxe.

'Awa 'eve nì'aw

kem si sang tsa'u,

kem si faoi tsa'u,

tsun teya sivi tsa'u hu tuna reypayru.

Slä txo poe hum,

tsakrr tsa'u lu kerusey.

nì'ìnglìsì


'Ivong Na'vi ulte eywa ayngahu,


ta Robert
« Last Edit: June 24, 2013, 07:53:07 pm by Eichhörnchen »
kxetse sì mikyun kop plltxe


Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9905
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #8 on: June 13, 2013, 05:01:02 pm »
Fìmeway sunu oeru nìtxan! :D

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Alyara Arati

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2747
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #9 on: June 13, 2013, 06:30:39 pm »
Kaltxì ma frapo


Tìsla’tsu ftu tìyawn, hapxì amuve si hapxì apxeyve. :-*


"Wewa atan."


Wewa atan...

Tsawke zìsìkrryä awew lìng,

N or Tìwew kxemyomì ta ayfìwopx.

Aypiwll lu lew si tskxepayhu.


Nga omun mì ‘upe oe fpìl? ::)

nì'ìnglìsì


"Txe'lan"


Oeyä txe'lan mek lu

ulte wew na tskxepay,

nìftxan layon na txepìva

ulte txa' na tskxe.

'Awa 'eve nì'aw

kem si sang tsa'u,

kem si faoi tsa'u,

tsun teya sivi tsa'u hu tuna reypayru.

Slä txo poe hum,

tsakrr tsa'u lu kerusey.

nì'ìnglìsì


'Ivong Na'vi ulte eywa ayngahu,


ta Robert

Sunu oeru meway nìteng. :D  Slä fpìl oel futa lu keyeytsyìp...

Nìngay nga pamrel si nìtxantur.  Kxawm ngal ngayop linkìt ne Pamrel nì'Na'vi Nì'aw... :)
« Last Edit: June 13, 2013, 07:40:17 pm by Alyara Arati »
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9965
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #10 on: June 13, 2013, 07:20:05 pm »

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Alyara Arati

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2747
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 9905
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Oeyä vur tìyawnä - "Tì'i'avay krrä"
« Reply #12 on: June 13, 2013, 11:39:04 pm »
N or Tìwew kxemyomì ta ayfìwopx.[/color]
Txo oel inan lesngä'i wayti (nìToitsye), tsakrr fìlì'u alu tìwew swiveylu eyawr lu. :)


-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.17 | SMF © 2017, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi