Author Topic: Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?  (Read 1101 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?
« on: September 08, 2012, 03:00:17 pm »

Lam fwa lu Kämronur säfpìl a nìngay ngop 4vea vurit a teri Eywa’eveng Na’visì.

Oel so’ha fìsäfpìlit fìtxan taluna ke tsun oe ronsrelngivop tìfkeytokit a fì’uri ke tsranten lì’fya leNa’vi nìtxan nì’aw. Ke lu tìtsunslu a Na’vi ke plltxe nìNa’vi nì’aw, kefyak? Fì’u kxawm latsu tsaskxom a nume nìno teri letsima reyfya Na’viyä zusawa merelto.

Fyape fpìl aynga?


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?
« Reply #1 on: September 08, 2012, 03:27:22 pm »
’ewana toktor kìreysì srak? txantsan!

oe päpawm nì’aw san lahea tuté a rì’ìr sayi Sikorni Wiver-ur (a lu txantsan nì’aw) layu fu poe tsakem sayi srak?

kosmana fmawn nìngay … slä nulnew oe pivey. Tsyeymsì Kämeron poltxe san lu säfpìl nì’aw sìk … pesul omum teyngta pehem layen vay tsakrr ;)
nìrangal nì’aw tsnì lì’fya leNa’vi ’ìyevong tsafmawnta!

sìlpey awnga ko.

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?
« Reply #2 on: September 08, 2012, 03:46:19 pm »

Ma Plumps,

Nìlaw lu fwa pey nì’aw, slä furia fìtxeleteri po fìfya ’efu ye nìtam kuma tsun livawk keng nì’it nìpiak eo syeprel, oeri sìlpey a fì’ut ’eykong nìtxur nì’it nì’ul. Fìtxeleteri polawm fko mì Siätll a krr TsyonLäntawl slolan meypa aylì’ufa nì’aw. Fìfya kxata ngopyuä nìyey, fpeykereiyìl fkor futa tìtsunslu släpan nì’ul’ul, tì’efumì oeyä.

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?
« Reply #3 on: September 08, 2012, 04:51:24 pm »
Am’aluke, ngaru tìyawr ulte tìso’hari ngeyä ke nolew oe pivlltxe nìwä…

Awnga nìwotx mllte fura fìfmawn lu txantsan nìngay ulte fwa zola’u ta kxa ngopyuä relä arusikx tsranten frato. Ke nolew oel futa tsafmawnit sleykivu fe’. Nìwä, lora fìlì’fyari awngeyä tsun livu sìltsan nì’aw, kefyak? Tsari mllteie awnga nìwotx, spaw oe ;)

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?
« Reply #4 on: September 08, 2012, 05:13:31 pm »

Speiaw oe nìteng!

Ulte ke wätarme oe. Nì’aw sero’heia futa sìlpey... :-D

Oeri fwa txìng sìlpivey lu fwa ftang rivey.


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?
« Reply #5 on: September 08, 2012, 05:57:50 pm »
Oeri fwa txìng sìlpivey lu fwa ftang rivey.

Aylì’ut angay nì’ul kawtul ke poltxe kawkrr, ma ’eylan ;)

Offline Tsyesìka

 • Tawtute
 • *
 • *
 • Posts: 63
 • Karma: 9
Re: Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?
« Reply #6 on: September 09, 2012, 01:44:39 am »
Wou! fìfmawn kosman lu, oe ke tsun pivey :3 kop kxawm fì'u srung sivi lì'fya leNa'vi, nì'ul aylì'u, nì'ul säfpìll ^_^

Offline Teyaw

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 405
 • Karma: 4
Re: Pelun fìfmawn tsranten fìtxan?
« Reply #7 on: September 09, 2012, 05:13:58 am »
Nìngay sìltsan lu fwa Kämeron kxawm new txivula keng tsìngvea relit arusikx. Txo livu ’a’awa ayrel arusikx, tsakrr kifkey Eywa’evengä tsawl slayu ulte ayoengur layu skxom fwa yemfpay si nìtxukx nì’ul tsakifkeymì. :)

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi