Author Topic: Pelun fìtsenge lu? | Why does this area exist?  (Read 12555 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Prrton

  • Eyktan
  • Palulukan Makto
  • *****
  • *
  • Posts: 2799
  • Karma: 105
  • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
    • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Pelun fìtsenge lu? | Why does this area exist?
« on: January 27, 2010, 04:23:43 am »
Ma eylan a mì sirea Eywayä sì lì’fya leNa’vi,

Kaltxì!

Kwawm nga fperìl san«pelun mìkamtseng tsengä a lu set txe’lan sì tirea lì’fyayä leNa’vi mì hifkey awngeyä nìmun fko zene ngivop tsenget alahe fpi sìpuslltxe nìNa’vi?»sìk. Fì’u sìltsana tìpawm lu nìtxan nang! Haaaa, fko zene ’iveyng nìltsan ulte tsatì’eyng lu san«tsranten nìtxan fwa lu tsenge fpi frapo a new nivume nìftxavang ro seng a tsun tivìng krrit fpi skxekeng leltu awngeyä nìNa’vi nì’aw»sìk. Fte eltu tuteyä le’Rrta tsivun nìftue kivenong ayrenut lelì’fya nìlaw, nìwin, nìeyawr, tskxekeng atxur srung si nìtxan nang! Ngian, tengfya skxe mì te’lan, awngar ngaya sute leNa’vi a tsun awngahu pivängkxo nìtrrtrr ke längu. Ha, fko kempe tsun sivi?

Nìayoeng suteru a ta ’Rrta lu tìtsun a fpìl nìprrte’. Awngari lu tìtsun a fpìl nìngop futa awnga livu evi a lu nìftxan ’ewan na fwa awngar lewotxa lì’fya a’änsyem vay set ke lu. Kxawm ayoeng solalew zìsìt atsìng ulte kea sa’nul fu kea sempul tsatsenget ’awsiteng ke terok ulte kawtul ke terìng nari hemur awngeyä nìteng. Kea karyu ayoengur ke lu kaw’it. Ngian, nìteng fko ke lu nì’awtu. Tsatsengit lahea eylanìl kop tok ulte frapo new ’awsiteng kemo sivi. Slä fte tìkangkem sivi ’awsiteng, tìpuslltxe kop tsranten nìtxan. Ha plltxe nìprrte’, ma evi! Slä nìNa’vi nì’aw!

   FÌTSENGÌRI LÌ’FYA A KE LU PUM NA’VIYÄ KXANÌ LEIU NÌWOTX!

Ulte, tìhawnu ngeyä kop lu tìkllfro’ ngeyä ulte KE LU PUM KAWTUÄ ALAHE! Tslolam nga, srak? Rutxe, eltu si nìltsan, ma eylan. Mì fìtseng layu pxaya aylì’u a KE ZA’U FTU KARYU PAWL. Txo ngal ke eyawr lu a ’uot mì fìtseng nivume ulte trro zene nivume nìmip, rä’ä ’eko ngeyä eylanit. Txo nga livu tute a por lu txopu tsakrr a ’uo ke lu eyawr nìwotx fu tsakrr a tsun ayuo livatem nìftue luke rawke, RÄ’Ä TOK FÌHAPXÌT FÌTSENG*WEP*Ä!

Rawke lu hasey.

Set PIVLLTXE KO!!

Nìsung: Ngian, nì’awve, kxawm frapo zene tivìng nari ne Horen sì Srung a fpi sìPlltxe

Nìsung nìmun: Txo lu tute a tsun krrnivekx fte ralpiveng fì’ut nìlìfya alahe, rutxe, ’upxaret Prrtonur fpe’ ulte tsaria wivìntxu mìfitseng awsiteng Ìnglìsìhu, po kayllfro’.


Nì'ÌNGLÌSÌ

Nì'PORTUNGEYSÌ

Nì'TOITSYE

Nì'ESPANYOL

NìRUSKI

NìPOLSKXI

nìFRANSEY

nìSWENSKXA
« Last Edit: March 12, 2011, 12:57:01 pm by Prrton »

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi