Author Topic: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )  (Read 2126 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Eichhörnchen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 441
 • Karma: 270
 • Oel ngati kame
Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« on: February 28, 2013, 04:28:53 pm »
Kaltxì ma frapo


Tìsla’tsu 'ave pom

Säpom...
‘ango ‘ampi,
Ronsemìl stä’nì swawit,
‘efu mesyal tsawl slu.


Nìsyen, sìlpey oe tsnì ke ska'a vurtsyìpä ral.

'Ìnglìsì:

'Ivong Na'vi ulte Eywa ayngahu,


ta Robert
kxetse sì mikyun kop plltxe


Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #1 on: February 28, 2013, 04:34:58 pm »
Kaltxì ma Eichhörnchen!
Fihaiku lu eltur tìtxen si. :D

ta Roland

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6670
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #2 on: February 28, 2013, 04:46:36 pm »
Kaltxì ma frapo


Tìsla’tsu 'ave pom

Säpom...
‘angoa ‘ampi,
Ronsemìl stamä’nì swawit,
‘efu mesyalit (a) tsawl slu.


Nìsyen, sìlpey oe tsnì ke ska'a vurtsyìpä ral.

'Ìnglìsì:

'Ivong Na'vi ulte Eywa ayngahu,


ta Robert

Sìltsana way a plltxe!
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #3 on: February 28, 2013, 04:49:31 pm »
Oe ke lu am'ake...
'ango 'ampi


-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6670
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #4 on: February 28, 2013, 04:57:47 pm »
Oe ke lu am'ake...
'ango 'ampi
:o

Then, nì'ango.
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #5 on: February 28, 2013, 05:12:41 pm »
Oe ke lu am'ake...
'ango 'ampi
:o

Then, nì'ango.
Tìyawr - oe fpil...

...fpil...
...fpil...
...fpil...

'ango 'ampi lu eyawr. :-\
« Last Edit: February 28, 2013, 06:11:26 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #6 on: February 28, 2013, 06:40:11 pm »
Nì’awve, ma Eichhörnchen, lu txantsan fwa ngar lu tìtstew a pamrel si fìtseng! :D
Sunu oer ngeyä ’awvea tìfmi tseoä leNa’vi nìtxan!

Way a plltxe alu hayku lu ngäzìk nìtxan … nìzey krra fkol ralpeng letsima wayti a lì’fyata alahe.
Lu ngäzìk nì’ul fwa tìng säplltxevit sì tìyawrit nìNa’vi nì’aw taluna fìfnewayìri alu hayku *famvi tsranten nìtxan … ha, ke fmayi ;)Tìyawr - oe fpìl...

...fpìl...
...fpìl...
...fpìl...

'ango 'ampi lu eyawr. :-\

Ke lu taluna lì’u alu ’ampi lu kemlì’u ;)
Pamìri lì’ut alu ’ango fkol sar. Ayuri, sar lì’ut alu hewne. Ha ftxey nìhewne ’ampi ftxey hewnea zir ke tsranten. ;)

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6670
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #7 on: February 28, 2013, 06:44:27 pm »
Ke lu taluna lì’u alu ’ampi lu kemlì’u ;)
Pamìri lì’ut alu ’ango fkol sar. Ayuri, sar lì’ut alu hewne. Ha ftxey nìhewne ’ampi ftxey hewnea zir ke tsranten. ;)

Säfpìlpe lu ngar a teri fìlì'u alu nì'ango? Säpomä fìpam tsun livu 'ango, kefyak?
« Last Edit: February 28, 2013, 06:48:30 pm by Kameyu a Kepekmì »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #8 on: March 01, 2013, 05:14:03 am »
Ke lu taluna lì’u alu ’ampi lu kemlì’u ;)
Pamìri lì’ut alu ’ango fkol sar. Ayuri, sar lì’ut alu hewne. Ha ftxey nìhewne ’ampi ftxey hewnea zir ke tsranten. ;)

Säfpìlpe lu ngar a teri fìlì'u alu nì'ango? Säpomä fìpam tsun livu 'ango, kefyak?
Srane. Fkol sar lì'ut alu 'ango krra fko plltxe teri fam. Krra fko plltxe teri ayu, zene sivar lì'ut alu hewne.

Ma Robert, fwa nga zola'u fìtsenge oeru teya si fa tìprrte'.  Stum kawtu ke pamrel si mì fìpängkxotseng, ha mipa reypayti ayoel kin :)
Zola'u nìprrte' ulte vivar!
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #9 on: March 01, 2013, 06:07:34 am »
Ma Robert, fwa nga zola'u fìtsenge oeru teya si fa tìprrte'.  Stum kawtu ke pamrel si mì fìpängkxotseng, ha mipa reypayti ayoel kin :)
Zola'u nìprrte' ulte vivar!

Srane, mllte ngahu nìwotx :)

Offline Eichhörnchen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 441
 • Karma: 270
 • Oel ngati kame
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #10 on: March 05, 2013, 06:39:06 pm »
Kaltxì ma frapo


Vurtsyìp fu wayä ayli’u, ke hayku.


Tìsraw...

Txasoma skxirtsyìpìl
Tokxur si vitrar tìsraw seyki
Tìm mì mìfa.


'Ìnglìsì:

Ma Blue Elf...

Oe irayo si ngaru ulte nga omum ftia oel lì’fyati leNa’vi nì’o’ nìwotx. :-*

Slä... lu ke 'awve krr oe pamrel si fìtsenge. :)


'Ivong Na'vi ulte Eywa ayngahu,


ta Robert
kxetse sì mikyun kop plltxe


Offline Alyara Arati

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2757
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #11 on: March 05, 2013, 11:14:23 pm »
Kaltxì ma frapo


Vurtsyìp fu wayä ayli’u, ke hayku.


Tìsraw...

Txasoma skxirtsyìpìl
Tokxit si vitrat tìsraw seyki
Tìm mì mìfa.


'Ìnglìsì:

Ma Blue Elf...

Oe irayo si ngaru ulte nga omum ftia oel lì’fyati leNa’vi nì’o’ nìwotx. :-*

Slä... lu ke 'awve krr oe pamrel si fìtsenge. :)


'Ivong Na'vi ulte Eywa ayngahu,


ta Robert


Txantsan nì'aw!  Rutxe vivar! :D
Slä kxawm sweylu txo nga sivar lì'ut alu nìtxukx tup lì'fyavitsyìp alu tìm mì... :)
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #12 on: March 06, 2013, 12:38:14 am »
Lora way, ma Robert.
Mllte hu Alyara - sweylu txo syena aylì'u livu san nìtxukx mìfa sìk.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #13 on: March 06, 2013, 03:23:32 am »
Txantsan ma Robert!
Fìvurtsyìpìri oer yawne lu. :D
« Last Edit: July 19, 2014, 05:33:34 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Eichhörnchen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 441
 • Karma: 270
 • Oel ngati kame
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #14 on: March 12, 2013, 02:23:02 pm »
Kaltxì ma frapo


Oeyä hay Vurtsyìp... ::)


Ayrìk...

Eana ayrìkìl
ro utralur ärìp ìlä hufwe
'ampi trrit sì txonit.


'Ìnglìsì:

Txantsan nì'aw!  Rutxe vivar! :D

Law srak? Irayo. 8)

Lora way, ma Robert.
Mllte hu Alyara

Oe irayo si ngaru, ma Blue Elf. Oe tse'a li... oe lu skxwang, slä tam tam… oe mllte mengaru. :-[


'Ivong Na'vi ulte Eywa ayngahu,


ta Robert
« Last Edit: March 12, 2013, 02:28:01 pm by Eichhörnchen »
kxetse sì mikyun kop plltxe


Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #15 on: March 12, 2013, 02:30:51 pm »
Txantsan ma Robert
Fìvurìri kosman lu! :D
« Last Edit: March 12, 2013, 02:48:12 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #16 on: March 12, 2013, 02:42:46 pm »
Vur alor! :)
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #17 on: March 12, 2013, 06:02:13 pm »
Nìngay, lor nìtxan … ulte stum na snafpìlfya ;)

Slä, hola kxeyeytsyìp ;)

Ayrìk...

Eana ayrìkìl
(a) ro utralur a ’ärìp ìlä hufwel
’ampi trrit sì txonit.

Offline Alyara Arati

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2757
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Pom - Oeyä 'awve vurtsyìp ( Haiku )
« Reply #18 on: March 13, 2013, 01:23:01 am »
Kosman, ma tsmukan. :)
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi