Author Topic: fìsanri si san nìNa'vi  (Read 1967 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
fìsanri si san nìNa'vi
« on: December 24, 2009, 03:44:29 am »
Ayoengl nume Na'viti slä ayoeng plltxe nì'ìnglìsì mì fratseng.  Ayoengl tse'a tìomumti kemri sì plltxe nìNa'vi mì fìtseng.

Rutxe oe txo kawkrr aynga plltxe nì'ìnglìsì mì fìtseng.

Si san nìNa'vi txo aynga atsteu lu.

san latem: Txo nga zene nì'ìnglìsì plltxe, nga tsun mì tsafìsan[/urm].
« Last Edit: December 24, 2009, 04:32:36 am by umängam fra'uti »
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Txur’Itan

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3214
 • Karma: 82
 • fahewìri oe srìyevew txìmur...
  • CPN Skola
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #1 on: December 24, 2009, 04:39:23 am »
Kempe ngenga plltxe, txo txantslusam, ayoeng’awsiteng nayume
 layì’u'tayäftxu'it Na'vi nang!


私は太った男だ。


Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #2 on: December 24, 2009, 05:33:14 am »

fìtseng tìkenong nìNa'vi nì'aw lu:
Ngengaru Ätxäle Ayoeyä
Eywa ngahu!

Offline Txur’Itan

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3214
 • Karma: 82
 • fahewìri oe srìyevew txìmur...
  • CPN Skola
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #3 on: December 24, 2009, 05:43:14 am »
Eywa Ngahu!
私は太った男だ。


Offline Brainiac

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2262
 • Karma: 62
 • Before me things created were none.
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #4 on: December 24, 2009, 05:49:01 am »
Eywa ngahu
Ngayäl eltu si leiu oeti.  ;D
Speed is a ppoor sbubstitue fo accurancy

Check out my blogif my presence on this board isn't weird enough for you.

Offline Txur’Itan

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3214
 • Karma: 82
 • fahewìri oe srìyevew txìmur...
  • CPN Skola
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #5 on: December 24, 2009, 06:43:45 am »
Eywa ngahu
Ngayäl eltu si leiu oeti.  ;D

Ngenga, san Ngayäl eltu si leiu oeti sìk, fmawn lì’u täftxu renuti kayaryu?私は太った男だ。


Offline Brainiac

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2262
 • Karma: 62
 • Before me things created were none.
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #6 on: December 24, 2009, 06:52:05 am »
Oe keleiu karyu, slä oel zene srung lu ayngati srak?
Speed is a ppoor sbubstitue fo accurancy

Check out my blogif my presence on this board isn't weird enough for you.

Offline Txur’Itan

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3214
 • Karma: 82
 • fahewìri oe srìyevew txìmur...
  • CPN Skola
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #7 on: December 24, 2009, 06:58:46 am »
Oe keleiu karyu, slä oel zene srung lu ayngati srak?

Oe skolawng.

Oe mayunge nìtxan nulkrr txon'txon...

Eywa ngahu, ma tsmukan!私は太った男だ。


Offline Brainiac

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 2262
 • Karma: 62
 • Before me things created were none.
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #8 on: December 24, 2009, 07:27:37 am »
Eywal ngahu fyawìntxu si sì hawnu, ma vidvamp.
Speed is a ppoor sbubstitue fo accurancy

Check out my blogif my presence on this board isn't weird enough for you.

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #9 on: December 24, 2009, 01:05:34 pm »
Fìkìngri mì swotu nìlì’fya latinyä perlltxe a tsamponguyä kato lu oeru lumpe?   :)

Offline shiaru

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 220
 • Karma: 3
 • Oel ngati kameie
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #10 on: December 24, 2009, 01:46:02 pm »
prrton nga plltxe nìltsan, slä ke nìftue ralpeng  :'(
~Oe lu tanhì taronyu.~

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #11 on: December 24, 2009, 02:35:05 pm »
Prrtonri tìngop asìlronsem lu fa poyä aylì'u.  Oe mllte a po ke ftue tslam frakrrìri.  Toktor Framrìl tsive'a aysanti ayoeng, pol kivame txantslusama ayoeng srak, fu pol tsive'a ayoengri txìmyä san srak?
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #12 on: December 24, 2009, 03:00:15 pm »
prrton nga plltxe nìltsan, slä ke nìftue ralpeng...

Oeru txoa livu, ma Shiaru, slä 'ìnglìsì fìtsenge lu kxanì  :-\

Offline shiaru

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 220
 • Karma: 3
 • Oel ngati kameie
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #13 on: December 24, 2009, 03:13:20 pm »
Oe omun fì'u, oe tìng txoa prrton. Oe pey, tìng mikyun, ulte nume.
~Oe lu tanhì taronyu.~

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #14 on: December 24, 2009, 03:17:15 pm »
... fu pol tsive'a ayoengri txìmyä san srak?

Oeru txoa livu, ma Umängam Fra'uti. Tsaylì’u “txìmyä san” oeru tìtslam ral ngeyä ke txur längu.  ??? Tsa’u nì’ìnglìsì tsalì’u “joke” lu srak?  ;)

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #15 on: December 24, 2009, 03:32:18 pm »
Oeru txoa livu, ma Umängam Fra'uti. Tsaylì’u “txìmyä san” oeru tìtslam ral ngeyä ke txur längu.  ??? Tsa’u nì’ìnglìsì tsalì’u “joke” lu srak?  ;)
Srane, tsa'uri nìNa'vi tìralpeng lu ta nì'ìnglìsì san, ralri plltxe txantslusama po.
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #16 on: December 24, 2009, 03:59:00 pm »
Oe omun fì'u, oe tìng txoa prrton. Oe pey, tìng mikyun, ulte nume.

Irayo, ma Shiaru. Oel ngeyä aylì’uti nìNa’vi tsun nìftue tslam. Aytìfmi ngeyä tsteu leiu nang! Ulte, oel tìlaw sivi a ayhapxì aylì’uyä livu txo, ngaru tsay’uyä ayralti tayeiìng oel. Ngeyä aytìpawmti pereiey oel...  :D

Offline Txur’Itan

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3214
 • Karma: 82
 • fahewìri oe srìyevew txìmur...
  • CPN Skola
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #17 on: December 24, 2009, 06:04:43 pm »
... fu pol tsive'a ayoengri txìmyä san srak?

Oeru txoa livu, ma Umängam Fra'uti. Tsaylì’u “txìmyä san” oeru tìtslam ral ngeyä ke txur längu.  ??? Tsa’u nì’ìnglìsì tsalì’u “joke” lu srak?  ;)

Prrton, oe pawm tsun fa Nì’ìnglìsì tsalì’u "joke", ngenga tsun fa nìNa'vi prrte lu srak?
私は太った男だ。


Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: fìsanri si san nìNa'vi
« Reply #18 on: December 26, 2009, 11:34:01 am »
... fu pol tsive'a ayoengri txìmyä san srak?

Oeru txoa livu, ma Umängam Fra'uti. Tsaylì’u “txìmyä san” oeru tìtslam ral ngeyä ke txur längu.  ??? Tsa’u nì’ìnglìsì tsalì’u “joke” lu srak?  ;)

Prrton, oe pawm tsun fa Nì’ìnglìsì tsalì’u "joke", ngenga tsun fa nìNa'vi prrte lu srak?

Ìnglìsìyä lì'u "joke" nìNa'vi "txìmyä san" tsun lu futa oeru umängam fra'util poleng. Ke lì'u oeyä slä sìlronsem lu nang!  ;D 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.17 | SMF © 2017, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi