Author Topic: Srung fpi sìNume.  (Read 1409 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Swoka Tsamsiyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 131
 • Karma: 6
Srung fpi sìNume.
« on: January 08, 2013, 04:06:23 am »
Kaltxì ma tsmuké/tsmukan, oel zìma'uyu ulte tìkin srung fpi sìNume nìNa'vi.
(Hello everyone, I'm a newcomer and need help with learning Na'vi.) :-[

Swoka Swizaw

 • Guest
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #1 on: January 08, 2013, 04:50:19 am »
Here is your help:

Kaltxì, ma oeyä smuke sì smukan. Oe lu zìma'uyu ulte kin srung sivi fpi nume lì'fyati leNa'vi.

(Hello, my sisters [the accent on the "e" isn't necessary] and [you should have used "sì"] brothers. I am a newcomer and need ["kin" must be a verb here to indicate...] help [which must be a verb, too] with learning ["nume" must be a verb after "fpi"] the Na'vi language.)

Offline Tängal

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 246
 • Karma: 9
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #2 on: January 08, 2013, 05:14:25 am »
Kaltxì ma tsmuk!
Tìnumeri nga zene pivlltxe fìlì'fyati. Ke plltxe nì'Ìnglìsì slä nìNa'vi.

ngima tstal, pxia tstal
frusìpa fngap na nantang

Swoka Swizaw

 • Guest
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #3 on: January 08, 2013, 10:01:29 am »
Kaltxì ma tsmuk!
Tìnumeri nga zene pivlltxe fìlì'fyati. Ke plltxe nì'Ìnglìsì slä nìNa'vi.

Srake nga oeru parmlltxe? Srake limvam hiyìk fwa oe pamlltxe nìNa'vi zìma'uyur a ke tslam lìfyati leNa'vi?

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #4 on: January 08, 2013, 11:34:31 am »
Ma Tsamsiyu aswok,

zola’u nìprrte’ fìtseng.
Na fwa Tängalìl poltxe zene fko sivar lì’fyat fte nivume. Ha, fpìl oel futa nga eyawra tsakem si ;)
Krro krro ayzìma’uyuri lu ep’ang nìhawng fwa sngä’i fìtseng ta sngä’ikrr slä zayene ngal rivun fya’ot aswey ngeyä.
Etrìpa syayvi!


Kaltxì, ma oeyä smuke sì smukan. Oe lu zìma’uyu ulte kin srungit sivi fpi fte nivume lì’fyati leNa’vi.

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6672
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #5 on: January 08, 2013, 11:42:08 am »
Kaltxì ma tsmuk!
Tìnumeri nga zene pivlltxe fìlì'fyati. Ke plltxe nì'Ìnglìsì slä nìNa'vi.

Srake nga oeru parmlltxe? Srake limvam hiyìk fwa oe pamlltxe nìNa'vi zìma'uyur a ke tslam lìfyati leNa'vi?
Hufwa sweylu txo nga pamrel sivi nìNa'vi ulte ralpeng tsat nì'ìnglìsì.
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #6 on: January 08, 2013, 12:14:22 pm »
Kaltxì ma tsmuké/tsmukan, oel zìma'uyu ulte tìkin srung fpi sìNume nìNa'vi.
(Hello everyone, I'm a newcomer and need help with learning Na'vi.) :-[
Kaltxì ma tsmukan.
Furia ngal ftxoley tsengit akeyawr oe txopu si nì'it. Fìtsenge, mì nìNa'vi nì'aw pängkxotseng fko tsun pamrel sivi nìNa'vi nì'aw; 'ìnglìsì lu kxanì.
Kxawm na zìma'uyu sweylu txo nga kä ne lahea tsenge a sute tsun oeyktivìng fra'ut ngaru nì'ìnglìsì.
Fìkìng tsun livu ngäzìk....

Ngian zola'u nìprrte'. Txo livu ngaru sìpawm, vivin.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6672
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #7 on: January 08, 2013, 12:30:04 pm »
Kaltxì ma tsmuké/tsmukan, oel zìma'uyu ulte tìkin srung fpi sìNume nìNa'vi.
(Hello everyone, I'm a newcomer and need help with learning Na'vi.) :-[
Kaltxì ma tsmukan.
Furia ngal ftxoley tsengit akeyawr oe txopu si nì'it. Fìtsenge, mì nìNa'vi nì'aw pängkxotseng fko tsun pamrel sivi nìNa'vi nì'aw; 'ìnglìsì lu kxanì.
Kxawm na zìma'uyu sweylu txo nga kä ne lahea tsenge a sute tsun oeyktivìng fra'ut ngaru nì'ìnglìsì.
Fìkìng tsun livu ngäzìk....

Ngian zola'u nìprrte'. Txo livu ngaru sìpawm, vivin.
Tsaw lamu oeyä tìmok a pamrel si peyä 'awvea aylì'u leNa'vi fìtsenge.

Oe mlltxe fwa po tsakem si nìhawng nìye'krr, slä oe nìteng nìye'krr pamrel sami fìtsenge.
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Tängal

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 246
 • Karma: 9
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #8 on: January 08, 2013, 03:06:42 pm »
Ma tsmuk alu Temsko,
ngeyä sìpawmìri oel pamlltxe tsaylì'uti awngeyä tsmukur amip :)

ngima tstal, pxia tstal
frusìpa fngap na nantang

Swoka Swizaw

 • Guest
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #9 on: January 08, 2013, 07:11:08 pm »
Ma Tsamsiyu aswok,

zola’u nìprrte’ fìtseng.
Na fwa Tängalìl poltxe zene fko sivar lì’fyat fte nivume. Ha, fpìl oel futa nga eyawra tsakem si ;)
Krro krro ayzìma’uyuri lu ep’ang nìhawng fwa sngä’i fìtseng ta sngä’ikrr slä zayene ngal rivun fya’ot aswey ngeyä.
Etrìpa syayvi!


Kaltxì, ma oeyä smuke sì smukan. Oe lu zìma’uyu ulte kin srungit sivi fpi fte nivume lì’fyati leNa’vi.

Irayo, ma Plumps. Oeyä aylì'u eyawr ke lu frakrr, slä mi oer lu txe'lan...  ;)
« Last Edit: January 08, 2013, 07:24:19 pm by Temsko »

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #10 on: January 08, 2013, 07:33:35 pm »
Zola’u nìprrte’, ma Tsamsiyu Aswok.

Nìfya’o a li poltxe, fìtsengeri tung lì’fyat leNa’vi nì’aw nìfya’o a fralì’fya alahe lu kxanì. Slä meiok oel hapxìt alu ìntrrmityet fte tsivun nga tivel fnesrungot a kerin. Tsatsengeri tsun fko sivar frafnelì’fyati nìprrte’.

Nìmun, teya si oer fwa sngolä’i nga nivume ayoehu!  ;D
« Last Edit: January 15, 2013, 02:01:58 pm by Prrton »

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Srung fpi sìNume.
« Reply #11 on: January 15, 2013, 07:20:22 am »
Kaltxì, ma oeyä smuke sì smukan. Oe lu zìma’uyu ulte kin srungit sivi fpi fte nivume lì’fyati leNa’vi.

Fì'u.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi