Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Tì'ekotu aysanhu srak?

<< < (2/2)

Alìm Tsamsiyu:
Ah, srane. Fìfya oeru prrte' lu.  Oe ngaru seiyi irayo, ma Kiliyä.

Keylstxatsmen:

--- Quote from: Alìm Tsamsiyu on January 29, 2010, 11:32:12 am ---Sanìl tsenget letì'ekotu tok a krr, fkol tì'ekotut tìng srak?

tìkenong: Oel san(-it?) "lì'u(-it?)"(-it?) sìk(-it?) mì hìng ngeyä tsame'a.
               I-ERG saw ("some word")-ACC in your thread.

--- End quote ---

Oel fpíl futa fíaylí'u ("San" sí "sík") tsun tivok krr a fko plltxe san plltxe sík ní'aw.

Kxawm nga tsun pivlltxe fífya:

Mí híng ngeyä oel tsame'a lí'ut a (nga) plltxe san ? ? ? ? ? (sík).  --- Quote from: Kiliyä on January 29, 2010, 06:50:13 pm ---Oel fpìl fìfya:

Oel lì'ut san "tìkenong" sìk kìngmì ngeyä.

--- End quote ---

Pelun ke tok kea *lì’u kemä?

-Keyl

Kiliyä:

--- Quote from: Keylstxatsmen on January 29, 2010, 08:43:25 pm ---Pelun ke tok kea *lì’u kemä?

-Keyl

--- End quote ---
Oel 'okit sami...

Alìm Tsamsiyu:

--- Quote from: Keylstxatsmen on January 29, 2010, 08:43:25 pm ---
--- Quote from: Alìm Tsamsiyu on January 29, 2010, 11:32:12 am ---Sanìl tsenget letì'ekotu tok a krr, fkol tì'ekotut tìng srak?

tìkenong: Oel san(-it?) "lì'u(-it?)"(-it?) sìk(-it?) mì hìng ngeyä tsame'a.
               I-ERG saw ("some word")-ACC in your thread.

--- End quote ---

Oel fpíl futa fíaylí'u ("San" sí "sík") tsun tivok krr a fko plltxe san plltxe sík ní'aw.

Kxawm nga tsun pivlltxe fífya:

Mí híng ngeyä oel tsame'a lí'ut a (nga) plltxe san ? ? ? ? ? (sík).  

--- End quote ---

Fìfya oer *eltural si, irayo.

Prrton:

--- Quote from: Alìm Tsamsiyu on February 01, 2010, 09:09:06 am ---
--- Quote from: Keylstxatsmen on January 29, 2010, 08:43:25 pm ---
--- Quote from: Alìm Tsamsiyu on January 29, 2010, 11:32:12 am ---Sanìl tsenget letì'ekotu tok a krr, fkol tì'ekotut tìng srak?

tìkenong: Oel san(-it?) "lì'u(-it?)"(-it?) sìk(-it?) mì hìng ngeyä tsame'a.
               I-ERG saw ("some word")-ACC in your thread.

--- End quote ---

Oel fpíl futa fíaylí'u ("San" sí "sík") tsun tivok krr a fko plltxe san plltxe sík ní'aw.

Kxawm nga tsun pivlltxe fífya:

Mí híng ngeyä oel tsame'a lí'ut a (nga) plltxe san ? ? ? ? ? (sík).  

--- End quote ---

Fìfya oer *eltural si, irayo.

--- End quote ---

Kxawm fìrenu eyawr lu nìswey. Irayo. Zusawkrr fmayi nari sivi fte pivullte sì zekwä sivi oe fìfya nì'aw.


_____________________

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version