Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Tì'ekotu aysanhu srak?

(1/2) > >>

Alìm Tsamsiyu:
Sanìl tsenget letì'ekotu tok a krr, fkol tì'ekotut tìng srak?

tìkenong: Oel san(-it?) "lì'u(-it?)"(-it?) sìk(-it?) mì hìng ngeyä tsame'a.
               I-ERG saw ("some word")-ACC in your thread.

Ftiafpi:

--- Quote from: Alìm Tsamsiyu on January 29, 2010, 11:32:12 am ---Sanìl tsenget letì'ekotu tok a krr, fkol tì'ekotut tìng srak?

tìkenong: Oel san(-it?) "lì'u(-it?)"(-it?) sìk(-it?) mì kìng ngeyä tsame'a.
               I-ERG saw ("some word")-ACC in your thread.

--- End quote ---

Oe ke omum. Tìpawm asìltsan.

Txaslan:

--- Quote from: Alìm Tsamsiyu on January 29, 2010, 11:32:12 am ---Sanìl tsenget letì'ekotu tok a krr, fkol tì'ekotut tìng srak?

tìkenong: Oel san(-it?) "lì'u(-it?)"(-it?) sìk(-it?) mì kìng ngeyä tsame'a.
               I-ERG saw ("some word")-ACC in your thread.

--- End quote ---
Zene nga lì'uti "kìng" latem. Po slu "hìng".  ;)

Alìm Tsamsiyu:
Ah, srane. Lolatem.

Kiliyä:
Oel fpìl fìfya:

Oel lì'ut san "tìkenong" sìk kìngmì ngeyä.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version