Author Topic: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä  (Read 1599 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« on: December 10, 2010, 11:55:34 am »
Kaltxì ma smuk!

Tengkrr a pängkxo hu Tirea Aean tolel oel säfpìlit:
Tsun pivängkxo mesute, 'awa pum a tsun pivlltxe lì'fyao, lahea pum a mi nume tsalì'fyat. Kop tsun livu pxaya lì'fya to 'awa lì'fya, ke tsranten.
Tsakrr tsun nivume pivlltxe fa lahea lì'fya 'rrtayä fa tìsusar lì'fyayä leNa'vi.

Natkenong:
Lu tute a lu le'Ìnglìsì sì tute a new nivume 'Ìnglìsìt. Tsakrr tsun pivängkxo mefo ulte 'awa tute nume 'Ìnglìsìt tengkrr a mefo tskxekeng si lì'fyari leNa'vi taweyk oeyktìng sì ralpeng fa lì'fya leNa'vi.

Oeri tsun kivar Toitsyeti ulte nivume 'Ìnglìsìti sì Franseti, kop eltur tìtxen si Espanyol, slä ke omum oel pxaya 'uti tsalì'fyari. Kxawm Ruski kop.

Txo fpivìl ayngal futa tsaw lu sìltsana säfpìl tsakrr kop payeng ayoeru lì'fyati a tsun kivar ulte new nivume. Tsakrr tsun rivun fko suteti aeyawr.

« Last Edit: December 28, 2010, 12:18:33 pm by AP Nova »

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #1 on: December 10, 2010, 12:10:06 pm »
Srane, lam oer fwa fìsäfpìl lu txantsan. Nìngay lalmu oer fìsäfpìl srekrr nìtxan a tsmukan alu KalaKuival ätxäle soli oer furia oe srung sivi por lì'fyari leRuski (poanìl nume tsat mì numtseng sneyä) ulte fpolìl oel futa txantsan leiu fwa tsun fko nivume lì'fyat alahe fa pum leNa'vi :) Nìsung set oe nerume lì'fyati le'Ìnglìsì stum fìfya, oe srung si tsmuker alu Eana Tanhì tìnusumeri lì'fyayä leNa'vi, ngian oeyktivìng zene oe nì'Ìnglìsì a fì'u lu txantsana tskxekeng nìngay :D

Ätxäleri ngeyä oe tsun piveng futa txo pivlltxe teri tìkusar fa lì'fya leNa'vi, tsakrr tsun oe kivar lì'fyari leRuski sì pumìri leUkrainski. Fìmelì'fyat omum oel nìwotx... New nivume lì'fyat le'Ìnglìsì sì pumit leNihongo :)

tstxo | tsun kivar | new nivume (new nivume, slä ke nìtxin)
Kemaweyan | Ruski | 'Ìnglìsì (Nihongo)

Tìsung: lam oer fwa zenke fko sivar lì'ut alu pum fpi aysute, kefyak?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #2 on: December 10, 2010, 12:17:43 pm »
Tìsung: lam oer fwa zenke fko sivar lì'ut alu pum fpi aysute, kefyak?
Ke nìngay omum oe. Horen lì'uri alu pum ke lu law nìwotx. Solar oel lì'ut alu pum taweyk kop solar lì'uti alu 'awa ulte taweyk lu nì'aw 'awa tute.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #3 on: December 10, 2010, 12:21:06 pm »
Srane, slä lam oer fwa tsun fko sivar tsat nì'aw hu ayu akerusey. Ke lu awngar mi tìoeyktìng fì'uteri fu keng sìkenong a tsun wivìntxu tsatìsusarit nìlaw. Nì'aw hu keruseya ayu sar fkol tsat a fì'ut tsun awnga tsive'a mì skepeka sìkenong...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #4 on: December 10, 2010, 01:14:22 pm »
Ta Pawl: lam set fwa sawtute akawng holum, pum asìltsan 'ì'awn.

Teri txele: nivew oe ftivia lì'fyati leSwahili, ngian ke fpìl futa tsun oe livu karyu asìltsan... Slä fìsäfpìl sunu oeru kop :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #5 on: December 10, 2010, 01:23:57 pm »
Ta Pawl: lam set fwa sawtute akawng holum, pum asìltsan 'ì'awn.

Srane, swolänga' oel fì'ut nìwotx... Irayo nìtxan. Ha tsalsungay tsun fko sivar fìlì'ut fpi aysute...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline KalaKuival

 • Tawtute
 • *
 • *
 • Posts: 58
 • ee Estonia
 • Karma: 4
 • Tere kõigile!
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #6 on: December 11, 2010, 05:05:13 am »
Kaltxì!

Sunu oer fìsäfpìl kop nang!

Oe (mi) nivew nivume lì'fyat leRuski, fìtxele nìkeftxo ay'i'änga ye'rìn mì numtseng ulte tsakrr ke tsun nìtrrtrr tsa'ur tskxekeng sivi. Slä txo ke tsivun tskxekeng sivi, nìftue tsängun tswiva'. Nìteng new oe nivume lì'fyat leToitsye fìfya (taluna, nìmun, ayi'a fìtxele mì numtseng ye'rìn). Oe tsun kivar lì'fyat leNa'vi fu txo fko nivew, oe tsivun nìftue kivar lì'fyat leEsti nìteng:P

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #7 on: December 11, 2010, 05:10:54 am »
Ma tsmukan, tsun oe ngaru srung sivi lì'fyari leRuski :) Tse.. tsung nga kivar lì'fyari le'Ìnglìsì srak?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #8 on: December 11, 2010, 07:37:02 am »
Leykìlmatem 'awvea 'upxareti oeyä,ma KalaKuival, slä ke solung lì'fyat leNa'vi aylì'fyari a tsun kivar nga. Fpìl oel futa txampxìl suteyä a tsun nivume lì'fya alahe fa lì'fya leNa'vi ke kin srungit tsalì'fyari ;)

Offline KalaKuival

 • Tawtute
 • *
 • *
 • Posts: 58
 • ee Estonia
 • Karma: 4
 • Tere kõigile!
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #9 on: December 11, 2010, 07:47:58 am »
ahhh...Oe skxawngtsìyp! Hrh, tsun oe nìftue lì'fyat le'Ìnglìsi kivar:P Oe nolew piveng san tsun kivar lì'fyat le'Ìnglìsì sìk, ke omum lunit a pamrel soli Na'vi :P

Offline Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2190
 • Karma: 23
 • Mowana tsamsiyu aean alu Tsyeyk <3
  • Facebook
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #10 on: December 12, 2010, 03:07:43 am »
Kaltxì ma AP Nova! Ngeyä säfpìl leiam oeru sìltsan! Oe new tivätxaw ne tìnusume Espanyolit. Sngolä'i tsalì'fya tìnusume mì "high school" slä tswolänga' nìtxan taluna kea ayskxom oeru zama'u fte tsalì'fyat pivlltxe. Fwa Espanyolit nivume fa tìsusar Na'vi lam oeru txantsan!

-Txonä Rolyu
« Last Edit: December 12, 2010, 03:09:28 am by Txonä Te Unil Stä'nìyu Rolyusì »
AvatarMeet was fantastic. Thanks to all who attended :D

Avatar Nation Karyu :D

Na'vi Kintrrä #70° :D

Keyeyluke ke tsun livu kea tìnusume

Oeri Uniltìrantokxìl txe'lanit nì'aw takeiuk nì'ul txa' fralo

Fpìl na Na'vi. Plltxe na Na'vi. Tìran na Na'vi. Kame na Na'vi

Offline Eltusiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1052
 • pl Poland
 • Karma: 13
  • Kxangangang!
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #11 on: December 23, 2010, 06:35:27 am »
Kaltxì Frapoya!

Tsasäfpìl sunu oeru nìtxan :P
Oe new srung siveiyi ayngaru na Karyu Lì'fyayä lePolantx alu san Polski sìk.

Set oe ke new nivume kea lì'fyat amip taluna ke lu oeru txana krr fte nivume...
Slä oe tsun srung sivi frakrr a oel fìplltxetsengeti tereiok :)

Ta Kxr...

Offline Kì’onga Vul

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 186
 • Karma: 2
 • Mokri a perlltxe na'rìngmì
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #12 on: December 26, 2010, 06:28:44 pm »
Fpìl oel futa fìsäfpìl sìltsan nìtxan lu!

Tsun oe srung sivi tuteo nivume lì'fyat le'Ìnglìsì sì pumit leHanyu.  Ngian oe mi ke plltxe nìltsan nìNa'vi, natsew aynga pivey vaykrr a tsun oe pamrel si nìwin nìNa'vi.

New oel nivume li'fyat leSuomi, slä ke spaw oel futa fìtsengur lu sute a tsun pivlltxe nìSuomi sì nìNa'vi slä ke tsun pivängko oer fa lì'fya le'Ìnglìsì.  Kxawm pìyevähem tuteo tengkrr a oel ftolia nì'it nì'ul lì'fyateri leNa'vi.
« Last Edit: December 28, 2010, 01:45:35 am by Kì’onga Vul »
學而時習之!
Did I make an error you just can't stand to let survive?  Please, correct me!  I'll give you candy or something.

Offline nìTsìng Lekinama Yayo

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 127
 • Karma: 12
 • AKA Bink
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #13 on: December 26, 2010, 07:11:36 pm »
...fìsäfpìl lu TXANTSAN. 8D Sunu oer nìtxan! Oel nivume lì'fyat leLlinika new nìtxan, slä oe tsun pivlltxe nìNa'vi sì nìÌnglìsì nì'aw. Ulte wätx tìkusarit oel.  :-\ New nivume lì'fyat leNihongo sì pum leSweriye. :D

Offline Eyawng te Klltepayu

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 531
 • Karma: 8
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #14 on: December 26, 2010, 07:33:01 pm »
Oe tsun pivlltxe nìÌnglìsì nì'aw.  :-[ Oe skxawng längu.
Please tell me if you see mistakes in a Na'vi post of mine. It's the only way I'll learn. :P

Kan oe trro fnivan lì'fyat leNa'vi frapoto a foru ke sunängu rel arusikx alu Uniltìrantokx.

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #15 on: December 26, 2010, 09:18:54 pm »
Oe tsun pivlltxe nìÌnglìsì nì'aw.  :-[ Oe skxawng längu.

Nìngay srak? ::)

Pelun nga pamrel seri fa lì'fya leNa'vi?

Nga ke lu skxawng.  Oe lu sxkxawng...

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Eyawng te Klltepayu

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 531
 • Karma: 8
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #16 on: December 26, 2010, 09:56:15 pm »

Pelun nga pamrel seri fa lì'fya leNa'vi?


Tsun oe pamrel sivi ngaru fa lì'fya leNa'vi, slä ke tsun oe pivlltxe ngaru fa lì'fyat leNa'vi.
Please tell me if you see mistakes in a Na'vi post of mine. It's the only way I'll learn. :P

Kan oe trro fnivan lì'fyat leNa'vi frapoto a foru ke sunängu rel arusikx alu Uniltìrantokx.

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #17 on: December 26, 2010, 10:03:09 pm »
Ha tskxekeng si :D Nga slayu nì'ul sìltsan ;)

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #18 on: December 27, 2010, 02:18:05 am »
Lu ayu mì *post* a'awve eyawr fu tslolam 'uoti nìkeyawr vay set oel, srak?

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìkangkemvi tìnusumeyä aylì'fyayä
« Reply #19 on: December 28, 2010, 01:10:33 am »
'awvea *post*-pe oeyä?

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi