Author Topic: Tìpängkxo Kìng  (Read 142886 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #100 on: September 30, 2010, 08:21:03 pm »
Kaltxì, ma mesmukan sì frapo a zola'u fìtsenge.

Srane, ma AP Nova, oe ngahu mllte. Tsaria pol solìng awngar tsranten nìngay a aylì'ut, oe seiyi irayo Karyur nìtxan ;) Tsaria nga fpolìl teri kìfkeytsìp 'Rrtamì, oel fpìl futa nìngay oer sunu fwa awnga tsun pivängkxo nìNa'vi nì'aw, ngian oeti keftxo sleyku fula ke lu pxaya tute a tsun fìkem sivi. Srane, fì'u lam kìfkey ahì'i 'Rrtamì, kefkey suteyä a tsun kivame, ngian nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tok fìweptsengit a suteri alahe lam oer fwa fo txopu sängi nì'aw fte pamrel sivi fìtsenge. Fpìl fol futa lìyevu for tìkxey apxay ulte fo lìyevam awngar ayskxawng :( Kxawm zene awnga piveng for futa staw lu keyawr nìwotx ulte kawtu ke hayangham fori...

Ma Sireayä mokri, hìtxoa, lolu ngar kxeyeytsyìp nìngay :) Nga pamrel soli san 'a'awa tìpawmit Karyul oeyktolìng sìk, ki eyawr zene fko pivlltxe san 'a'awa tìpawmìri Karyu oeyktolìng sìk, kefyak? Ngian oe ngahu mllte furia tsaw lu txantsan :)

Ulte nìteng lu lahea kxeyey. Nga pamrel soli san New nga pivlltxe fwa ... sìk, ngian tsatsenge zene livu lì'u alu futa (txo tsaw tsunslu fìkemlì'uhu, ke omum oe nìngay) fu furia.

Kìyevame, ma oeyä eylan. Tìpusängkxo ayngahu oer prrte' lu frakrr nìngay :D Eywa ayngahu ;)
« Last Edit: September 30, 2010, 08:23:33 pm by Kemaweyan »
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #101 on: October 01, 2010, 10:35:43 am »
Kaltxì ma Kem. Irayo nìtxan furia ngal oeyä keyeyit wolìntxu oer, ngian lì'fyaviri alu san 'a'awa tìpawmit Karyul oeyktolìng sìk fpìl oel futa tsun fko sivar *acc* sì *erg* talun mi ke omum awngal futa tsakemlì'u lu ftxey "tränsìtiv" fuke. Ha, kxawm, tsun fì'u livu eyawr ::)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #102 on: October 01, 2010, 10:39:15 am »
Tsakemlì'u ke tsun livu *tränsìtiv*, taweyk tsat ngolop fkol ta lì'u alu tìng. Lu awngar lahea sìkenong alu yomtìng, pänutìng ulte sa'u ke lu *tränsìtiv* :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #103 on: October 01, 2010, 10:49:05 am »
Tsakrr kxawm tsun fko sivar lì'uvit alu -ur tsatsenge, srak? San 'a'awa tìpawmur Karyu oeyktolìng sìk. Ngian txo fko fì'uri pivawm Karyur, tsakrr livu sìltsan.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #104 on: October 01, 2010, 11:26:40 am »
Kehe, -ur zene fko sivar fpi sute a tel tsatì'oeyktìngit. Natkenong:

  Set oe ngaru oeykterìng lì'uri alu oeyktìng.

Fpìl oel futa tsaw lu law nìwotx ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #105 on: October 01, 2010, 11:46:09 am »
Srane, tsaw lam law nìngay :)

Tse... lam oer fwa ke lu suter txele nìngay a tsun fo tsari pivängkxo talun kawtu pamrel ke sami fìkìngur txana krr...
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #106 on: October 01, 2010, 11:48:13 am »
Slä set rolun awngal txelet fpi sìpusängkxo ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #107 on: October 01, 2010, 11:51:19 am »
Nìngay sìlpey oe tsnì ke tswaya' sutel fìkìngit nìmun :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #108 on: October 01, 2010, 12:44:08 pm »
Srane, oe mllte ngahu nìwotx, ma tsmukan. Tafral zene oeng zivong fìkìngit  ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #109 on: October 01, 2010, 12:47:57 pm »
Nìngay zene oeng, slä sute alahe zene kop sivung 'uot feyä...
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #110 on: October 01, 2010, 01:00:08 pm »
Sìlpey oe tsnì txo sutel alahe tsive'a futa fìtsenge lu pxaya 'upxare sì nìngay tìpusängkxo arusey, tsakrr fo kop pamrel sayi fìtsenge.. Oe plltxe set tsayfoteri a tsun tslivam lì'fyati leNa'vi ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #111 on: October 01, 2010, 01:09:30 pm »
Mllte oe :) Sunu oer fwa tsun sute pivlltxe frateleri: ta tele lì'fyayä awngeyä ne aysäsulìn aketeng.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #112 on: October 01, 2010, 01:16:34 pm »
Nìngay tsaw lu tìkan tìnusumeyä fte tsivun pivängkxo nìftue ayteleri nìwotx, kefyak?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #113 on: October 01, 2010, 01:26:23 pm »
Srane. Sunu oer kop lì'upam lì'fyayä ulte tsun oe stivawm lì'fyati ta rel arusikx, ke tsranten 'u a fo tsari pängkxo tsatsenge :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #114 on: October 01, 2010, 01:27:39 pm »
Tsaw lu txele alahe nìngay... :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #115 on: October 01, 2010, 01:42:19 pm »
Nìkeftxo ke frakrr ay"äkxtor"ur lu eyawra lì'upam...
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Payä Tìrol

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 463
 • Karma: 4
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #116 on: October 01, 2010, 01:50:00 pm »
Quote from: Sireayä mokri
slä sute alahe zene kop sivung 'uot feyä...
Pelun? Oeru lam fwa mengaru txantsana tìpängkxo lu :P

Tsalsungay, fpìl futa sute alahe fìtsenge zaya'u krr a fo alaksi lu. Ketenga sute... keteng lu.
Oeyä atanìl mì sìvawm, mipa tìreyä tìsìlpeyur yat terìng

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #117 on: October 01, 2010, 01:55:51 pm »
Srane.. tsaw lu teng na fwa oe poleng srekrr... Sute txopu si, tafral fpìl futa ke lu alaksì, ngian pxìm tsaw ke lu tsafya...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Payä Tìrol

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 463
 • Karma: 4
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #118 on: October 01, 2010, 03:19:19 pm »
Srane, nìkeftxo.
Ma ayfrrtu, awngal ke frayìp! :P
Oeyä atanìl mì sìvawm, mipa tìreyä tìsìlpeyur yat terìng

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #119 on: October 02, 2010, 09:38:53 am »
Pelun? Oeru lam fwa mengaru txantsana tìpängkxo lu :P

Frakrr pxaya säfpìl eltur tìtxen si nì'ul :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi