Author Topic: Tìpängkxo Kìng  (Read 142942 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #120 on: October 02, 2010, 10:26:26 am »
Fmoli oel ngivop 'ut alu "hayku" nìNa'vi:

ayrìk arim zup,

oe omum - zera'u

zìsìkrr amip


Rutxe, ayngal piveng oer aysäfpìlìri ayngeyä.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #121 on: October 02, 2010, 10:46:52 am »
Wou! Oer sunu fì'u nìngay :) :D Txantsana tìkangkemvi ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #122 on: October 02, 2010, 10:50:15 am »
Irayo ma Kem. Ngolop oel 'a'awa tìkankemviti na fìpum, ngian fì'u nì'aw samunu oer nìngay :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline nìTsìng Lekinama Yayo

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 127
 • Karma: 12
 • AKA Bink
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #123 on: October 03, 2010, 08:27:50 am »
Ngeyä tìkangkemvi sunu oer, ma Sireyä Mokri!  :D  Lu lor nìtxan.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #124 on: October 03, 2010, 09:25:27 am »
Ma nìTsìng Lekinama Yayo, oe ngaru irayo seiyi. Oel fmayi ngivop pumit alahe ye'rìn.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #125 on: October 03, 2010, 09:30:22 am »
Ma Sireayä mokri, lu txantsan fwa ngal ngolop tsat, talun sleyku tsal tìreyti lì'fyaru leNa'vi.

Kop livu txantsan txo mì zusawkrr livu mipa sìkangkemvi anafì'u, kxawm kop sìrol. Livu tìrol leNa'vi prrte' oer nìngay.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #126 on: October 03, 2010, 09:50:45 am »
Ma AP Nova, txo fkol tìrolit ngivop nìNa'vi, tsakrr livu txantsan nìngay ulte prrte' oer fì'u livu nìteng. Ngian oel ke fpìl futa tsivun oe sivi tsakem...
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline nìTsìng Lekinama Yayo

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 127
 • Karma: 12
 • AKA Bink
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #127 on: October 04, 2010, 01:07:59 pm »
Oel ngivop new tìrolit leNa'vi!  :D Fmayi oe. Oe ke spaw tsnì tsaw sìltsan lu, ngian... Kop wätx oe nì'aw tìrusolit.  :P

Offline Hufwe Atxur

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 299
 • Karma: 10
  • Seed of Language Software
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #128 on: October 04, 2010, 02:26:35 pm »
Oe kivan'in tìrolur tsalsungay, ulte oel fpìl futa nga tsun rivol nìNa'vi nì'aw asìltsan ;) Oel fmeri ralpeng fukit ayeylanä ne nìNa'vi - a fya lu oel nume lì'fyati leNa'vi (slä oel ke omum pxaya aylì'uti..)

Ngaytxoa, oe namew pamrel si nìNa'vi nì'aw, ulte oe ke plltxe nìNa'vi asìltsan
old gallery link?id=1630.jpg[/img]
NEW version of Seed of Language released! Click on the banner to find out more!

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #129 on: October 04, 2010, 05:31:04 pm »
Wou, ma nìTsìng Lekinama Yayo! Sìlpey oe tsnì pxiye'rìn tsayun ayoe tivìng mikyun tìrolur ngeyä ;) Slä set perey oe nìmweypey..
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #130 on: October 07, 2010, 10:48:48 am »
Kaltxì ma oeyä eylan

Nì'aw new pamrel sivi oe meteleri a tok re'ot oeyä set.

Nì'awve tsole'a oel mipa "atxkxerelit tilä *ìnternet*ä". Ke tsun tslivam oel tsat. Peng futa mì sray oeyä pxaya kelkuru to frakelku amuve lu til a lu win to *'eMPìt* a'aw. Keng ke lu frakelkuru amuve *TiEsEl* a lu kì'ong to 'eMPìt a'aw...  Ke lu txampxìru kea TiEsEl nìwotx.
Nìngay sti oe tsari taweyk lu kawng txo fkoru ke lu TiEsEl fìkrr slä set fayvrrtepìl peng futa lu TiEsEl fìtseng.

Muvea txele lu fwa trray sop oe ne tsray apxa a tsaru fko syaw "Rostok" fte fivrrfen ultxati *fìsìk*ä. Tsaw salew vay trr'awve, ngian nì'aw tsun tivok kelkut oeyä nìmun tengkrr trrmuveyä txon, taweyk tìsop krrnekx nìtxan. Kop zene txen slivu trray sre sìvea hapxì trrä. (Tìsop nekx pxaya hapxìt to kinäa hapxì)

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #131 on: October 07, 2010, 11:45:04 am »
Kaltxì, ma tsmukan. Nga new piveng futa layu ye'rìn ngar nì'ul kì'onga *internet* srak? Tsaw livu txantsan nìngay :)

Ultxari pelun nga kä tsastenge? Nga lu tsulfätu tsakemìri srak? ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #132 on: October 07, 2010, 12:10:57 pm »
Kaltxì, ma tsmukan. Nga new piveng futa layu ye'rìn ngar nì'ul kì'onga *internet* srak? Tsaw livu txantsan nìngay :)
Kehe, peng oel futa fìatxkxerel tilä *ìnternet*ä lu tsleng. Kop plltxe pxaya sute alahe fìfya. Lu kawng tsaw taweyk lu pxaya hllpxìltu fìtseng a saru ke lu *TieSeL* kaw'it, slä fol peng futa saru lu TieSeL, ha tìlatemìri fko zenänge pivey txana krr.

Tsunslu fwa ye'rìn fo txula nì'ul wina tilit ìnternetä fìtseng, slä ke lu law nìwotx. Slä kop txo tsaw len mi zene oe pivey ayhapxì zìsìtä...

Quote
Ultxari pelun nga kä tsastenge? Nga lu tsulfätu tsakemìri srak? ;)
Srane, lu nì'it fìfya. Omatsum ngal futa mi lu oe numeyu, slä flolä oe teri 'u a lu nì'it na tìsteftxaw, tafral tsun oe kivä tsatsengne.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #133 on: October 11, 2010, 10:34:01 am »
Nìmun kaltxì ayngar ma smuk

Tolätxaw oe fìtxon kelkune. Lolu ngeyn oe nìngay, tafral holahaw 'awa ta munea hapxì trrä.

Oeyä tìsop eltur tìtxen soli nìngay, hufwa 'a'awa 'u a stolawm oe txeleri lu ngäzìk nìngay. Set tsìlme'a oel ayfmawnit lì'fyari ulte ye'rìn nume aylì'ut amip.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #134 on: October 11, 2010, 11:12:23 am »
Kaltxì ma AP Nova. Sunu oer kop nìngay furia zola'u (ulte mi za'u) tsayfmawn ta Karyu ulte sìlpey oe tsnì ye'rìn awnga stayawm aylì'uri sì horenìri amip nì'ul.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #135 on: December 02, 2010, 01:30:18 pm »
Kaltxì ma smuk!

Slamu wew ayngaro kop, srak? Fìtseng pay slu txa' ulte tompa ateyr lew si atxkxeru. Päpawm oe pxiset txo liven ayu anafì'u Eywa'evengmì kop fu ke.

'Ivong Na'vi!

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #136 on: December 02, 2010, 01:45:18 pm »
Kaltxì ma tsmukan. Srane, mì Moskva set längu tìwew atxan. Ngian pänutolìng fko furia layu som nì'it nì'ul ye'rìn a tsari sìlpey oe nìngay. Ke sunu oer tìwew...
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #137 on: December 02, 2010, 02:05:19 pm »
Kaltxì ma tsmukan. Srane, mì Moskva set längu tìwew atxan. Ngian pänutolìng fko furia layu som nì'it nì'ul ye'rìn a tsari sìlpey oe nìngay. Ke sunu oer tìwew...

'Rrusya? Oe new kelku sivi fìtseng... fu nume ngeyä lì'fya...

Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Hufwe Atxur

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 299
 • Karma: 10
  • Seed of Language Software
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #138 on: December 02, 2010, 02:30:26 pm »
Kaltxì ma tsmukan. Srane, mì Moskva set längu tìwew atxan. Ngian pänutolìng fko furia layu som nì'it nì'ul ye'rìn a tsari sìlpey oe nìngay. Ke sunu oer tìwew...

'Rrusya? Oe new kelku sivi fìtseng... fu nume ngeyä lì'fya...
Oe nìteng new nivume fìlì'fyat, slä oer ke lu krr.

Mì Awstria awngaru lu pay alu wew anìtxan. Trray, awngaru lu pay anì'ul .. ulte oe zene kivä kelkuwrrpa :(
« Last Edit: December 02, 2010, 02:41:17 pm by Hufwe Atxur »
old gallery link?id=1630.jpg[/img]
NEW version of Seed of Language released! Click on the banner to find out more!

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #139 on: December 02, 2010, 02:48:21 pm »
Lì'fya leRuski lu ngäzìk NÌTXAN. Nìngay ngäzìk to pum le'Ìnglìsì, to pum leNa'vi sì to pxaya pum alahe.. Slä nìngay txo menga new nivume fì'ut, tsaw lu txantsan :)

Slamu wew ayngaro kop, srak?

Srane, lu wew nìtxan. Fìtrr oe karmä wrrpa kelku a krr, 'armefu wew nìftxan na mì te'lan vrrtepä ;D Krro krro lamam oer fwa oe ke tsayun ziva'u mì helku... :-\
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi