Author Topic: Tìpängkxo Kìng  (Read 142938 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #140 on: December 02, 2010, 03:08:58 pm »
Kaltxì ma tsmukan. Srane, mì Moskva set längu tìwew atxan. Ngian pänutolìng fko furia layu som nì'it nì'ul ye'rìn a tsari sìlpey oe nìngay. Ke sunu oer tìwew...

'Rrusya? Oe new kelku sivi fìtseng... fu nume ngeyä lì'fya...
Oe nìteng new nivume fìlì'fyat, slä oer ke lu krr.

Mì Awstria awngaru lu pay alu wew anìtxan. Trray, awngaru lu pay anì'ul .. ulte oe zene kivä kelkuwrrpa :(

Tsenge oe kelku si, ke lu pay alu wew...

Lì'fya leRuski lu ngäzìk NÌTXAN. Nìngay ngäzìk to pum le'Ìnglìsì, to pum leNa'vi sì to pxaya pum alahe.. Slä nìngay txo menga new nivume fì'ut, tsaw lu txantsan :)

Slamu wew ayngaro kop, srak?

Srane, lu wew nìtxan. Fìtrr oe karmä wrrpa kelku a krr, 'armefu wew nìftxan na mì te'lan vrrtepä ;D Krro krro lamam oer fwa oe ke tsayun ziva'u mì helku... :-\

Srane, oe omum futa fìlì'fyat lu ngäzìk!
Oel sngeykamä'i omum fìlì'fyat, slä oe ftamang talun oe ke tsun ivomum...
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #141 on: December 02, 2010, 03:33:59 pm »
Kaltxì ma tsmukan. Srane, mì Moskva set längu tìwew atxan. Ngian pänutolìng fko furia layu som nì'it nì'ul ye'rìn a tsari sìlpey oe nìngay. Ke sunu oer tìwew...

'Rrusya? Oe new kelku sivi fìtseng... fu nume ngeyä lì'fya..."sivi" eyawr lu.

Oe nìteng new nivume fìlì'fyat, slä oer ke lu krr.

Mì Awstria awngaru lu pay alu wew anìtxan. Trray, awngaru lu pay anì'ul .. ulte oe zene kivä kelkuwrrpa :(

kea tìkin furia "a". "nìtxan" tsun tivam.


Srane, oe omum futa fìlì'fyat lu ngäzìk!
Oel sngeykamä'i omum fìlì'fyat, slä oe ftamang talun oe ke tsun ivomum...


sngeykamä'i ivomum (nga lolok nìtxan nang :D)

======
yawne nìtxan lu aylì'fya oer alunta oe new nivume pumit alahe mungwrr lì'fya leNa'vi. Nerume oel set mì numtseng lì'fyati leToìtsì.
« Last Edit: December 02, 2010, 03:36:56 pm by Tirea Aean »

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #142 on: December 02, 2010, 03:52:33 pm »
Kaltxì ma tsmukan. Srane, mì Moskva set längu tìwew atxan. Ngian pänutolìng fko furia layu som nì'it nì'ul ye'rìn a tsari sìlpey oe nìngay. Ke sunu oer tìwew...

'Rrusya? Oe new kelku sivi fìtseng... fu nume ngeyä lì'fya..."sivi" eyawr lu.

Oe nìteng new nivume fìlì'fyat, slä oer ke lu krr.

Mì Awstria awngaru lu pay alu wew anìtxan. Trray, awngaru lu pay anì'ul .. ulte oe zene kivä kelkuwrrpa :(

kea tìkin furia "a". "nìtxan" tsun tivam.


Srane, oe omum futa fìlì'fyat lu ngäzìk!
Oel sngeykamä'i omum fìlì'fyat, slä oe ftamang talun oe ke tsun ivomum...


sngeykamä'i ivomum (nga lolok nìtxan nang :D)

======
yawne nìtxan lu aylì'fya oer alunta oe new nivume pumit alahe mungwrr lì'fya leNa'vi. Nerume oel set mì numtseng lì'fyati leToìtsì.

Irayo ma Tirea Aean!
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #143 on: December 02, 2010, 03:56:30 pm »
yawne nìtxan lu aylì'fya oer alunta oe new nivume pumit alahe mungwrr lì'fya leNa'vi. Nerume oel set mì numtseng lì'fyati leToìtsì.

Seykxel sì nitram ngaru livu tsari. Txo new oeng tsun pivängkxo nìNa'vi sì nìToitsye fa *AySiKyu* fu *'eM'eS'eN*, mawkrr (mì zìsìt ahay) kop fa fya'o alahe.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #144 on: December 02, 2010, 04:00:58 pm »
Kaltxì ma tsmukan. Srane, mì Moskva set längu tìwew atxan. Ngian pänutolìng fko furia layu som nì'it nì'ul ye'rìn a tsari sìlpey oe nìngay. Ke sunu oer tìwew...

'Rrusya? Oe new kelku sivi fìtseng... fu nume ngeyä lì'fya..."sivi" eyawr lu.

Oe nìteng new nivume fìlì'fyat, slä oer ke lu krr.

Mì Awstria awngaru lu pay alu wew anìtxan. Trray, awngaru lu pay anì'ul .. ulte oe zene kivä kelkuwrrpa :(

kea tìkin furia "a". "nìtxan" tsun tivam.


Srane, oe omum futa fìlì'fyat lu ngäzìk!
Oel sngeykamä'i omum fìlì'fyat, slä oe ftamang talun oe ke tsun ivomum...


sngeykamä'i ivomum (nga lolok nìtxan nang :D)

======
yawne nìtxan lu aylì'fya oer alunta oe new nivume pumit alahe mungwrr lì'fya leNa'vi. Nerume oel set mì numtseng lì'fyati leToìtsì.

Irayo ma Tirea Aean!
yawne nìtxan lu aylì'fya oer alunta oe new nivume pumit alahe mungwrr lì'fya leNa'vi. Nerume oel set mì numtseng lì'fyati leToìtsì.

Seykxel sì nitram ngaru livu tsari. Txo new oeng tsun pivängkxo nìNa'vi sì nìToitsye fa *AySiKyu* fu *'eM'eS'eN*, mawkrr (mì zìsìt ahay) kop fa fya'o alahe.


Nìprrte'!! :)

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Hufwe Atxur

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 299
 • Karma: 10
  • Seed of Language Software
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #145 on: December 03, 2010, 11:30:49 am »
Ma Tirea Aean, irayo.

Nerume oel set mì numtseng lì'fyati leToìtsì.
Sìltsana tìpe'un, lor lu lì'fya leToìtsì :)
Slä peseng lu nìwotx sute a tsun plltxive nìLatina?
old gallery link?id=1630.jpg[/img]
NEW version of Seed of Language released! Click on the banner to find out more!

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #146 on: December 03, 2010, 12:08:49 pm »
Ma Tirea Aean, irayo.

Nerume oel set mì numtseng lì'fyati leToìtsì.
Sìltsana tìpe'un, lor lu lì'fya leToìtsì :)
Slä peseng lu nìwotx sute a tsun plltxive nìLatina?


srane. sunu oer. (lam oer fwa Pawlìl ngolop lì'ut alu Toìtsye) :)

nìngay lu tsaw nawma tìpawm! Pesenget tok sute a tsun pivlltxe nìLatina nìwotx? fko plltxe san Latina lu keruseya lì'fya sìk. keftxo. :(

oe new nivume lì'fyati a'awve frato. ;D

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Hufwe Atxur

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 299
 • Karma: 10
  • Seed of Language Software
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #147 on: December 03, 2010, 12:26:03 pm »
srane. sunu oer. (lam oer fwa Pawlìl ngolop lì'ut alu Toìtsye) :)

nìngay lu tsaw nawma tìpawm! Pesenget tok sute a tsun pivlltxe nìLatina nìwotx? fko plltxe san Latina lu keruseya lì'fya sìk. keftxo. :(

oe new nivume lì'fyati a'awve frato. ;D
Srane, fwa kawtu/hol tsun plltxive nìLatina lu keftxo nìtxan! Slä awngaru lu tseng, tsenge a awngal tsun nivume lì'fyat leNa'vi nìLatina, ha lì'fya leLatina ke lu kerusey kaw'it :D
old gallery link?id=1630.jpg[/img]
NEW version of Seed of Language released! Click on the banner to find out more!

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #148 on: December 03, 2010, 12:56:14 pm »
srane. sunu oer. (lam oer fwa Pawlìl ngolop lì'ut alu Toìtsye) :)

nìngay lu tsaw nawma tìpawm! Pesenget tok sute a tsun pivlltxe nìLatina nìwotx? fko plltxe san Latina lu keruseya lì'fya sìk. keftxo. :(

oe new nivume lì'fyati a'awve frato. ;D
Srane, fwa kawtu/hol tsun plltxive pivlltxe nìLatina lu keftxo nìtxan! Slä awngaru lu tseng, tsenge a awnga tsun nivume lì'fyat leNa'vi nìLatina, ha lì'fya leLatina ke lu kerusey kaw'it :D

srane. ke spaw oel futa tsalì'fya lu kerusey talun omum oel futa sute mì fìkifkey tsun pivlltxe nìLatina. nì'aw fo tsafya plltxe talun ke lu kea "native"a sute a tsun fota nivume fu fohu pivlltxe. kefyak?

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Hufwe Atxur

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 299
 • Karma: 10
  • Seed of Language Software
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #149 on: December 03, 2010, 01:22:15 pm »
Ngeyä tì'eyng lu eyawr, slä awnga ke tsun kivä ne ftawnemkrr. Ha numtseng ulte fìtseng lu meseng tseng a awngat tsun fmivi nume lì'fyat.
old gallery link?id=1630.jpg[/img]
NEW version of Seed of Language released! Click on the banner to find out more!

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #150 on: December 03, 2010, 01:24:20 pm »
Fpìl oel futa tsun fko pivlltxe san Latina lu lì'fya akerusey sìk. Srane, lu sute a mi sar fìlì'fyat, ngian fko kop plltxe san aylì'fya latem sìk. Tsun livu fwa tìlatem aylì'fyayä lu fì'u a eyk futa aylì'fya rey. Slä ke lu kea tìlatem Latinayä taweyk sutel nì'aw nume fìlì'fyat ta fuk ulte fayfukmì horen lu na aysaw lu ulte ke latem kawkrr. Tafral tì'efumì oeyä lì'fyavi a peng futa Latina lu kerusey lu eyawr.
Nìsìlpey tsun tslivam aynga faylì'uti.

Ma Tirea Aean: Tolel ngal tìpawmit tìsmusonä oeyä mì *AySiKyu*, srak?

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #151 on: December 03, 2010, 01:37:13 pm »
Ngeyä tì'eyng lu eyawr, slä awnga ke tsun kivä ne ftawnemkrr. Ha numtseng ulte fìtseng lu meseng tseng a awnga tsun fmivi nivume lì'fyat.

srane. lu ngay.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #152 on: December 03, 2010, 01:51:20 pm »
Fpìl oel futa tsun fko syivaw fìlì'fyar kerusey, talun lamu srekrr pxaya tute a pamlltxe fa fìlì'fya nì'aw, slä set ke lu kawtu. Slä rutxe eltu sivi tìketengur alu mìkam keruseya lì'fya sì pum a ngolop fkol nìsno (natkenong, lì'fya leNa'vi). Fìlì'fyari ke tsun fko pivlltxe san kerusey sìk, talun ke lamu kawkrr kawtu a plltxe nìNa'vi nì'aw ulte ke omum kea lì'fya alahe...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #153 on: December 03, 2010, 02:24:11 pm »
Fpìl oel futa tsun fko syivaw fìlì'fyar kerusey, talun lamu srekrr pxaya tute a pamlltxe fa fìlì'fya nì'aw, slä set ke lu kawtu. Slä rutxe eltu sivi tìketengur alu mìkam keruseya lì'fya sì pum a ngolop fkol nìsno (natkenong, lì'fya leNa'vi). Fìlì'fyari ke tsun fko pivlltxe san kerusey sìk, talun ke lamu kawkrr kawtu a plltxe nìNa'vi nì'aw ulte ke omum kea lì'fya alahe...

Oe ke omum nìngay futa nga lerawk, slä fpìl oel futa ngal lerawk lì'fyat Na'vi Latinasì.
Lì'fyari Latina, fpìl oel futa lor lì'fya lu, slä set ke plltxe kawtul fìlì'fyat ulte sutel plltxe futa fìlì'fya kerusey lu. Lì'fyari Na'vi, ke plltxe kawkrrìl fìlì'fyat nìaw kop, slä fìlì'fya ke lu vay set lì'fya nìngay... lu lì'fya a fko ngolop...

Rutxe, piveng oer txo ngal tse'a keyeyti.
« Last Edit: December 03, 2010, 03:10:38 pm by MIPP »
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #154 on: December 03, 2010, 09:11:23 pm »
Rutxe, piveng oer txo ngal tse'a keyeyti.

Tam :)

Oel ke omum nìngay futa ngal lerawk, slä fpìl oel futa ngal lerawk melì'fyat leNa'vi leLatinasì.
Lì'fyari leLatina, fpìl oel futa lor lì'fya lu, slä set ke plltxe kawtul fìlì'fyat ulte sutel plltxe futa fìlì'fya kerusey lu. Lì'fyari leNa'vi, ke plltxe kawkrrìl kawtul fìlì'fyat nì'aw kop, slä fìlì'fya ke lu vay set lì'fya angay... lu lì'fya a fkol ngolop...

Kxawm fìfya..
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #155 on: December 04, 2010, 06:31:41 am »
Oe irayo si ngaru!

Set, lahea txele...

'Upe fpìl ayngal teriwikiliks?
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #156 on: December 04, 2010, 06:40:24 am »
Lu sute a plltxe san tsaw hrrap si kifkeyur sìk, slä fpìl oel futa wikiliks ke lu kawnga 'u. Tsata sutel stawm ayuti a nìtrrtrr ke stawm kawkrr, slä a lu tìngay. Fpìl oel futa ke lu lehrrap fìtxan krr a awngal omum ayfì'uti a wikiliks tìng, ki tsun livu lehrrap krr a awngal ke omum ayfì'uti taweyk natkenong ayoeyktan tsun kawnga hem sivi luke fwa awnga omum.
« Last Edit: December 04, 2010, 08:07:16 am by AP Nova »

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #157 on: December 04, 2010, 07:59:29 am »
Lu sute a plltxe san tsaw hrrap si kifkeyur sìk, slä fpìl oel futa wikiliks ke lu kawnga 'u. Tsata sutel stawm ayuti a nìtrrtrr ke stawm kawkrr, slä a lu tìngay. Fpìl oel futa ke lu lehrrap fìtxan krr a awngal omum fayuti a wikiliks tìng, ki tsun livu lehrrap krr a awngal ke omum fayuti taweyk natkenong ayoeyktan tsun kawnga hem sivi luke fwa awnga omum.

Srane, ulte set fko peng eyktanur wikiliksä futa po tayerkup... ulte fpìl oel futa po ke lu kawng...
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #158 on: December 04, 2010, 08:55:16 am »
Fpìl oel futa tìkangkem a wikiliksì pxiset si tsranten nìtxan taluna wìntxu tsal awngar futa ayeyktanìl awngeyä tìng *lie*it awngar stum frakrr. Ke vewng fol suteti, vewng fol *money*t nì'aw. Ha, tì'efumì oeyä, txantsan lu fwa fayvrrtepìri awngal tìngayit ivomum.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #159 on: December 04, 2010, 09:26:01 am »
Fpìl oel futa tìkangkem a wikiliksì pxiset si tsranten nìtxan taluna wìntxu tsal awngar futa ayeyktanìl awngeyä tìng *lie*it awngar stum frakrr. Ke vewng fol suteti, vewng fol *money*t nì'aw. Ha, tì'efumì oeyä, txantsan lu fwa fayvrrtepìri awngal tìngayit ivomum.

Oe stamawm futa nìPortuguìsì ayeyktanìl ke lawk fì'ut. Lumpe? Oel fpìl futa fol ke new livawk fì'ut taweyk fì'ul foti sleyku txopu  :P
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi