Author Topic: Tìpängkxo Kìng  (Read 142763 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #180 on: December 04, 2010, 01:34:30 pm »
Awnga tsun kivame. ha ke lìyevu hetuwong nìwotx :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #181 on: December 04, 2010, 01:36:28 pm »
Fìtxeleri oel spaw futa lu tìrey mì ayhìfkey alahe, slä ke spaw oel futa fo tsun fìtsenge ziva'u ulte nìteng awnga kop ke tsun ziva'u ne fo...

Fpìl oel futa ke zene ziva'u. Lu awngar kifkey alor a tsat zene awnga hawnu. Ke lu kea tìkin a kelku si kifkeymì akewong...


mungwrr krr a ngey kifkey ke lu tsawl nìtam fte frapo tivok...tsakrr zene hivum ulte sngivä'i rivey lahea hifkeymì.

FU txo ngey kifkey tererkup..

Oel fpìl futa txo lu tsam, layu taluna sawtute ulte/fu lahea sawtute a tok mì lahea kifkey kawng lu.
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #182 on: December 04, 2010, 01:39:56 pm »
Awnga tsun kivame. ha ke lìyevu hetuwong nìwotx :)

Srane, slä nìkeftxo tsaya lu letxum awngar.

Oel fpìl futa txo lu tsam, layu taluna sawtute ulte/fu lahea sawtute a tok mì lahea kifkey kawng lu.

Ke kawng - yaymak.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #183 on: December 04, 2010, 01:54:01 pm »
Mllte ayngaru nìwotx.
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #184 on: December 04, 2010, 02:05:45 pm »
Awnga tsun kivame. ha ke lìyevu hetuwong nìwotx :)

Srane, slä nìkeftxo tsaya lu letxum awngar.

Oel fpìl futa txo lu tsam, layu taluna sawtute ulte/fu lahea sawtute a tok mì lahea kifkey kawng lu.

Ke kawng - yaymak.

Tìngay.
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Ataeghane

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1058
 • Karma: 32
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #185 on: December 09, 2010, 02:17:35 pm »
Quote
Srane, slä nìkeftxo tsaya lu letxum awngar.
Ke lu tìngäzìk a ayoeng ke tsun 'emziva'u tsat ;).

Oer wivìntxu ngal oey keyeyt krr a tse'a sat. Frakrr.

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1633
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Learn Na'vi at Kelutral.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #186 on: December 13, 2010, 02:09:40 pm »
Emziva'u peu?

Offline Ataeghane

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1058
 • Karma: 32
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #187 on: December 13, 2010, 02:17:40 pm »
Emziva'u futa tsaya letxum lu awngar.

Oer wivìntxu ngal oey keyeyt krr a tse'a sat. Frakrr.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #188 on: December 13, 2010, 02:43:29 pm »
Emziva'u futa tsaya letxum lu awngar.

fì'ut oel ke tslolam. nìpxi lì'u alu tsaya.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Ataeghane

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1058
 • Karma: 32
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #189 on: December 13, 2010, 02:50:53 pm »
tsaya = tsa-ya ;D

Oer wivìntxu ngal oey keyeyt krr a tse'a sat. Frakrr.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #190 on: December 13, 2010, 08:25:19 pm »
tsaya = tsa-ya ;D

peu?

-ya alu lahea ma?

tsa? tsaw lu prefix... tsalì'u oeru kea sense ke make. le'Ìnglìsìa aylì'uri tsap'alute si.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #191 on: December 13, 2010, 08:57:31 pm »
tsalì'u oeru kea sense ke make.

Ke lu tsalì'ur kea ral :) Kefyak?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #192 on: December 13, 2010, 09:51:14 pm »
tsalì'u oeru kea sense ke make.

Ke lu tsalì'ur kea ral :) Kefyak?

srane...a fì'ut oel spaw...

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #193 on: December 14, 2010, 07:37:18 am »
tsa-ya, fì-ya, nì'aw ya...

Lu tstxolì'u, tsal tok fratsengit pxaw frapo mì 'rrta, fko ke tsun tsive'a tsat, lu na pay, nì'aw syo to pay nìtxan.

Offline Le'eylan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1473
 • Karma: 94
  • Blog/Pìlok
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #194 on: December 14, 2010, 07:40:47 am »
Tsaya   ;D
Krro krro pamrel seri fìtsengmì, alu oey pìlok leNa'vi
Sometimes writing here, on my Na'vi blog
=^● ⋏ ●^=

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #195 on: December 14, 2010, 09:35:05 am »
Ya lu "air" nì'Ìnglìsì. Oe tsar pamrel sami a krr, ke fpamìl futa layu suter sìngäzìk a tsalì'uä ralit tslivam ;D Tsari ngaytxoa :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #196 on: December 14, 2010, 09:47:56 am »
tsa-ya, fì-ya, nì'aw ya...

Lu tstxolì'u, tsal tok fratsengit pxaw frapo mì 'rrta, fko ke tsun tsive'a tsat, lu na pay, nì'aw syo to pay nìtxan.

Wou, srane! ;D
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2190
 • Karma: 23
 • Mowana tsamsiyu aean alu Tsyeyk <3
  • Facebook
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #197 on: December 14, 2010, 06:26:53 pm »
tsa-ya, fì-ya, nì'aw ya...

Lu tstxolì'u, tsal tok fratsengit pxaw frapo mì 'rrta, fko ke tsun tsive'a tsat, lu na pay, nì'aw syo to pay nìtxan.

Wou, srane! ;D

Ma Kemaweyan, zene oe ngaru piveng san Ngeyä rel amip sunu oeru nìtxan sìk! Hrh oeti fpeykìl san lu "snow" Eywa'evengmì srak sìk? Haha slä skxakep ke lu "snow" tsatsenge.

-Txonä Rolyu
« Last Edit: December 14, 2010, 06:33:54 pm by Txonä Te Unil Stä'nìyu Rolyusì »
AvatarMeet was fantastic. Thanks to all who attended :D

Avatar Nation Karyu :D

Na'vi Kintrrä #70° :D

Keyeyluke ke tsun livu kea tìnusume

Oeri Uniltìrantokxìl txe'lanit nì'aw takeiuk nì'ul txa' fralo

Fpìl na Na'vi. Plltxe na Na'vi. Tìran na Na'vi. Kame na Na'vi

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #198 on: December 14, 2010, 06:44:32 pm »
Pelun fpìl ngal futa sìn Eywa'eveng tsaw ke tsunslu? Lam oer fwa ke omum awngal tsat mi... :-\

Ulte irayo seiyi oe ngar ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1633
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Learn Na'vi at Kelutral.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #199 on: December 14, 2010, 07:04:25 pm »
Oe mllte hu Txonäti, ma Kemawean. Oe tìmìng narì ulte pìmlltxe san hrhpeu ??? sìk ;D

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi