Author Topic: Tìpängkxo Kìng  (Read 142738 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #40 on: July 10, 2010, 07:32:42 pm »
Nìngay oel kop kawkrr ke samar tsat srekrr. Nga tsun ilvomum tsawteri fìtsenge: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tsamsiyu92

 • Guest
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #41 on: July 11, 2010, 04:40:01 am »
lu oeru sìltsana säfpìl...kxawm tsun ayoeng pivängkxo nìNa'vi nì'aw fa learnnavi.org IRC #navi-niaw. http://www.learnnavi.org/irc fu fya'ofa alahe.

aysäfpìl?
Säfpil lamu txantsan, slä krr a oel tarmok tsatsengit, oe lamängu nì'awtu tsatsengmì.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #42 on: July 11, 2010, 05:16:15 am »
Peut fpìl ayngal teri ultxa si AyArSimì mì volawa krr tìpängkxotsengä? (Krr a pamrel soli fì'u lamu pxeya krr tìpängkxotsengä)

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #43 on: July 11, 2010, 06:12:38 am »
Peut fpìl ayngal teri ultxa si AyArSimì mì volawa krr tìpängkxotsengä? (Krr a pamrel soli fì'u lamu pxeya krr tìpängkxotsengä)

Oe new, slä nìkeftxo ke tsun tsakem sivi fìtrr volawa krr. Ngaytxoa.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Tsamsiyu92

 • Guest
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #44 on: July 11, 2010, 10:12:18 am »
Oe nìmun fmalmi IRCit fivrrfen, ulte na alo aham lalmängu oe tsatsengmì nì'awtu.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #45 on: July 11, 2010, 10:27:23 am »
Ma Tsamsiyu92,

oe pxiset lu mì #navi-niaw. Zola'u ulte plltxe san kaltxì ::)

Peut fpìl ayngal teri ultxa si AyArSimì mì volawa krr tìpängkxotsengä? (Krr a pamrel soli fì'u lamu pxeya krr tìpängkxotsengä)

Fpìl oel futa fìsäfpìl lu sìltsan. Slä ke tslolam oel nì'it: pehrr nga new ultxa sivi? Volawa krr fìtsenge pehrr lu oer?
« Last Edit: July 11, 2010, 10:30:43 am by Kemaweyan »
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #46 on: July 11, 2010, 10:33:56 am »
Oel tok tsatsengit mì volaw krr fìtsengä (set lu vol krr fìtsengä)

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #47 on: July 11, 2010, 10:36:16 am »
vol? kxawm vol sì tsìvosìng, kefyak?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #48 on: July 11, 2010, 10:48:38 am »
Tam, vol sì 'uo slä oe nolew wivìntxu fì'ut a lu krr fìtsengä taweyk fraporu lu krr alahe. (Oeru lu fìkrr+9)

Terok AyArSit set.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #49 on: July 11, 2010, 10:51:44 am »
Oeru lu fìkrr + 10 ::) Kxawm oe zamene tslivam futa fìkrr lu tengkrr na Kälifornia :D
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #50 on: July 13, 2010, 06:36:32 am »
Ma smukan, pelun kawtu ke lu mì #navi-niaw?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #51 on: July 13, 2010, 07:54:51 am »
Zene tsap'alute si, trram sì fìtrr vay set oeru lìlmu 'uo a tsaru nolew kem sivi, ha ke lolu oeru krr. Slä set 'awstengyem hu AyArSi.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #52 on: July 13, 2010, 11:25:21 pm »
Oe set fmi kivä tsatsenge fratrr. Tsap'alute si Tsari a ke tarmok.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Kyle Kepone

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 157
 • Karma: 2
 • I CAN BREAK THESE CUFFS!
  • My (Mostly) Unrelated-to-Na'vi Blog
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #53 on: July 14, 2010, 12:35:38 am »
Kaltxì ma smuk. Ayngaru lu fpom srak?
Oe lu 'eylan lì'fyayä leNa'vi

My Blog, including Na'vi lessons: http://dissentculture.wordpress.com

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #54 on: July 14, 2010, 12:51:33 am »
Kaltxì, ma 'eylan.  Oel tse'a ngati lu mip.  Oe lu mip nìteng. 
[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Ngawng

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 256
 • Karma: 14
 • Nì'ul kame tskxe!
  • Pìlok
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #55 on: July 14, 2010, 01:56:45 am »
YEY mipa sute! Oe lu nìteng. Lu oeru fpom, slä set oeyä mevenu lu wew~

Mengaru tut?

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #56 on: July 14, 2010, 08:43:42 am »
Kaltxì, ma smuktu ;) Oeru prrte' lu nìtxan fwa aynga zola'u fìtsenge ulte nume lì'fyati awngeya.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #57 on: July 14, 2010, 11:45:41 am »
Srane. Oe mllte mengahu.

Kop, irayo ngaru mì Oeyä kìngìri pamrel si.  Oel tìyawn si fìkemit... ;D
[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Ngawng

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 256
 • Karma: 14
 • Nì'ul kame tskxe!
  • Pìlok
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #58 on: July 16, 2010, 02:54:32 am »
Kaltxì, ma smuktu ;) Oeru prrte' lu nìtxan fwa aynga zola'u fìtsenge ulte nume lì'fyati awngeya.

Lu oe nitram talun a nga fpìl fì'ut. Oeru yawne fwa pamrel seri nì'Na'vi...

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #59 on: July 16, 2010, 05:15:01 am »
Irayo, fpìl oel futa nìteng lìyevu ngaru prrte' fwa oe srung sìyi ngaru nì'it. Lu hola keyey 'upxaremì ngeyä: Lu oe nitram talun a ngal fpìl fì'ut. Oeru yawne lu fwa pamrel seri nì'Na'vi... Ngian new oe piveng ngar futa tsaw ke lu kawng, nga plltxe nìltsan ;)

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi