Author Topic: Tìpängkxo Kìng  (Read 116735 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #40 on: July 10, 2010, 07:32:42 pm »
Nìngay oel kop kawkrr ke samar tsat srekrr. Nga tsun ilvomum tsawteri fìtsenge: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tsamsiyu92

 • Guest
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #41 on: July 11, 2010, 04:40:01 am »
lu oeru sìltsana säfpìl...kxawm tsun ayoeng pivängkxo nìNa'vi nì'aw fa learnnavi.org IRC #navi-niaw. http://www.learnnavi.org/irc fu fya'ofa alahe.

aysäfpìl?
Säfpil lamu txantsan, slä krr a oel tarmok tsatsengit, oe lamängu nì'awtu tsatsengmì.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #42 on: July 11, 2010, 05:16:15 am »
Peut fpìl ayngal teri ultxa si AyArSimì mì volawa krr tìpängkxotsengä? (Krr a pamrel soli fì'u lamu pxeya krr tìpängkxotsengä)

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9836
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #43 on: July 11, 2010, 06:12:38 am »
Peut fpìl ayngal teri ultxa si AyArSimì mì volawa krr tìpängkxotsengä? (Krr a pamrel soli fì'u lamu pxeya krr tìpängkxotsengä)

Oe new, slä nìkeftxo ke tsun tsakem sivi fìtrr volawa krr. Ngaytxoa.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Tsamsiyu92

 • Guest
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #44 on: July 11, 2010, 10:12:18 am »
Oe nìmun fmalmi IRCit fivrrfen, ulte na alo aham lalmängu oe tsatsengmì nì'awtu.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #45 on: July 11, 2010, 10:27:23 am »
Ma Tsamsiyu92,

oe pxiset lu mì #navi-niaw. Zola'u ulte plltxe san kaltxì ::)

Peut fpìl ayngal teri ultxa si AyArSimì mì volawa krr tìpängkxotsengä? (Krr a pamrel soli fì'u lamu pxeya krr tìpängkxotsengä)

Fpìl oel futa fìsäfpìl lu sìltsan. Slä ke tslolam oel nì'it: pehrr nga new ultxa sivi? Volawa krr fìtsenge pehrr lu oer?
« Last Edit: July 11, 2010, 10:30:43 am by Kemaweyan »
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #46 on: July 11, 2010, 10:33:56 am »
Oel tok tsatsengit mì volaw krr fìtsengä (set lu vol krr fìtsengä)

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #47 on: July 11, 2010, 10:36:16 am »
vol? kxawm vol sì tsìvosìng, kefyak?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #48 on: July 11, 2010, 10:48:38 am »
Tam, vol sì 'uo slä oe nolew wivìntxu fì'ut a lu krr fìtsengä taweyk fraporu lu krr alahe. (Oeru lu fìkrr+9)

Terok AyArSit set.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #49 on: July 11, 2010, 10:51:44 am »
Oeru lu fìkrr + 10 ::) Kxawm oe zamene tslivam futa fìkrr lu tengkrr na Kälifornia :D
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #50 on: July 13, 2010, 06:36:32 am »
Ma smukan, pelun kawtu ke lu mì #navi-niaw?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #51 on: July 13, 2010, 07:54:51 am »
Zene tsap'alute si, trram sì fìtrr vay set oeru lìlmu 'uo a tsaru nolew kem sivi, ha ke lolu oeru krr. Slä set 'awstengyem hu AyArSi.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9836
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #52 on: July 13, 2010, 11:25:21 pm »
Oe set fmi kivä tsatsenge fratrr. Tsap'alute si Tsari a ke tarmok.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Kyle Kepone

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 157
 • Karma: 2
 • I CAN BREAK THESE CUFFS!
  • My (Mostly) Unrelated-to-Na'vi Blog
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #53 on: July 14, 2010, 12:35:38 am »
Kaltxì ma smuk. Ayngaru lu fpom srak?
Oe lu 'eylan lì'fyayä leNa'vi

My Blog, including Na'vi lessons: http://dissentculture.wordpress.com

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #54 on: July 14, 2010, 12:51:33 am »
Kaltxì, ma 'eylan.  Oel tse'a ngati lu mip.  Oe lu mip nìteng. 
[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Ngawng

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 256
 • Karma: 14
 • Nì'ul kame tskxe!
  • Pìlok
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #55 on: July 14, 2010, 01:56:45 am »
YEY mipa sute! Oe lu nìteng. Lu oeru fpom, slä set oeyä mevenu lu wew~

Mengaru tut?

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #56 on: July 14, 2010, 08:43:42 am »
Kaltxì, ma smuktu ;) Oeru prrte' lu nìtxan fwa aynga zola'u fìtsenge ulte nume lì'fyati awngeya.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #57 on: July 14, 2010, 11:45:41 am »
Srane. Oe mllte mengahu.

Kop, irayo ngaru mì Oeyä kìngìri pamrel si.  Oel tìyawn si fìkemit... ;D
[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Ngawng

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 256
 • Karma: 14
 • Nì'ul kame tskxe!
  • Pìlok
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #58 on: July 16, 2010, 02:54:32 am »
Kaltxì, ma smuktu ;) Oeru prrte' lu nìtxan fwa aynga zola'u fìtsenge ulte nume lì'fyati awngeya.

Lu oe nitram talun a nga fpìl fì'ut. Oeru yawne fwa pamrel seri nì'Na'vi...

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #59 on: July 16, 2010, 05:15:01 am »
Irayo, fpìl oel futa nìteng lìyevu ngaru prrte' fwa oe srung sìyi ngaru nì'it. Lu hola keyey 'upxaremì ngeyä: Lu oe nitram talun a ngal fpìl fì'ut. Oeru yawne lu fwa pamrel seri nì'Na'vi... Ngian new oe piveng ngar futa tsaw ke lu kawng, nga plltxe nìltsan ;)

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, or the Twentieth Century-Fox Film Corporation.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi