Author Topic: Tìpängkxo Kìng  (Read 118396 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4140 on: March 19, 2019, 05:29:46 am »
Ngal tsolun tsive'a tsawketi fa zeya sä'o fte sanhìt tsive'a li srak?
Kehe! Oeyä sä'o fte sanhìt tsive'a...ke lu nayìn tsawke... slä tanhìt oe tsun tsive'a! ;)
Oe new zeya sä'o fte sanhìt tsive'a nìteng... slä oe fpìl, oe tsun kämunge zeya sä'o fte sanhìt!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4141 on: March 19, 2019, 05:32:29 am »
Tam, oe tslam :)
Nga pehem sayi fìtrr maw krr numtsengro?

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4142 on: March 19, 2019, 05:42:42 am »
Tam, oe tslam :)
Nga pehem sayi fìtrr maw krr numtsengro?
Fìtrr oel pivlltxe hu nga sì hu Teyvit sì hu oeyä eylan sì tsive'a relit arusìkx alu Uniltìrantokx sì Pamtseo! :D
Ngaru tut?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4143 on: March 19, 2019, 07:01:26 am »
Tsayurokx ;D Ulte nayìn sanhìt :)

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4144 on: March 19, 2019, 07:22:52 am »
Tsayurokx ;D Ulte nayìn sanhìt :)
:D Oel kivä oeyä kelku set! :D
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4145 on: March 19, 2019, 07:31:44 am »
Tsaw lu sìltsan!

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4146 on: March 19, 2019, 08:45:15 am »
Tsaw lu sìltsan!
Oel tok oeyä kelku! :D
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4147 on: March 19, 2019, 02:19:08 pm »
Sìltsan, oel tok kelkuti nìteng.
Slä oel ke nayìn sanhìt fìtxon taluna ayfìwopx zama'u fìtsenge...

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4148 on: March 19, 2019, 02:28:01 pm »
Sìltsan, oel tok kelkuti nìteng.
Slä oel ke nayìn sanhìt fìtxon taluna ayfìwopx zama'u fìtsenge...
Oeri nìteng...!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4149 on: March 19, 2019, 02:44:43 pm »
Slä frawzo, sweylu txo oe hivahaw nì'ul fìtxon taluna zene tìtxen sivi ye'krr trray.

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4150 on: March 19, 2019, 02:55:25 pm »
Slä frawzo, sweylu txo oe hivahaw nì'ul fìtxon taluna zene tìtxen sivi ye'krr trray.
Srane, oeri nìteng! :D
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4151 on: March 19, 2019, 07:00:45 pm »
Slä frawzo, sweylu txo oe hivahaw nì'ul fìtxon taluna zene tìtxen sivi ye'krr trray.
Srane, oeri nìteng! :D
Ulte oe kayä ye'rìn, txon lefpom!

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4152 on: March 20, 2019, 12:57:13 am »
Kaltxì ma eylan si ma frapo! :D
Rewon lefpom ayngaru livu!
Ayngaru lu fpom srak?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4153 on: March 20, 2019, 04:16:37 am »
Kaltxì!
Oeru lu fpom, ngaru tut? Numtseng nìmun srak?

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4154 on: March 20, 2019, 04:23:48 am »
Kaltxì!
Oeru lu fpom, ngaru tut? Numtseng nìmun srak?
Oeru lu fpom nìteng! Srane, numtseng nìmun! :D
Oeyä yafkeyk lu tstu set! Ngeyä yafkeykìri?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4155 on: March 20, 2019, 04:31:17 am »
Ma Toliman, fìtrr oeyä numtsengro krr lu hasey alu 14:25 alu leRomanian krr! :)
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4156 on: March 20, 2019, 04:38:51 am »
Oeyä yafkeyk lu tstu set! Ngeyä yafkeykìri?
Taw lu lepwopx fìtsenge set sla tsaw latem nìwin...
Sìlpey oe tsnì txonä taw lìyevu piak.

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4157 on: March 20, 2019, 04:40:30 am »
Oeyä yafkeyk lu tstu set! Ngeyä yafkeykìri?
Taw lu lepwopx fìtsenge set sla tsaw latem nìwin...
Sìlpey oe tsnì txonä taw lìyevu piak.
Sìlpey oe tsnì nìteng!
Nga pehem sayi fìtrr?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5768
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 27
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4158 on: March 20, 2019, 04:47:11 am »
Set oeru lu ayu a oe zene hasey sivi fìtrr nìmun.
Nga pehem sayi kelkuro?

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1365
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #4159 on: March 20, 2019, 04:54:31 am »
Set oeru lu ayu a oe zene hasey sivi fìtrr nìmun.
Nga pehem sayi kelkuro?
Kelkuro oel pivlltxe hu nga sì hu Teyvit sì tsive'a relit arusìkx alu Uniltìrantokx sì Pamtseo! :D
Nga pehem sayi kelkuro?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, or the Twentieth Century-Fox Film Corporation.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi