Tìpängkxo Kìng

Started by Taronyu, July 02, 2010, 06:25:17 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Syatikrel

'Ìmi'a Na'vigation 2023.  :)

Syatikrel [sja.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Nä'rìngä)/Shatikrel [ʃa.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Wione)
SatIqrel [ʂɑ.tʰɪqʰ.ˈrɛl] (tlhIngan Hol)
Shatikrel [ʃə.ˈt̪i.kɾ̥ɛl̪]
Oel teyra tawsìpit aean ke txula set slä tsun hìkrrmaw fu maw krr atxan.

Tìng oeru tstxot Misal ulte syaw oeru Satibabbi.

Toliman


Toliman

Kxì ma frapo, ayngafkeyk fyape?

Toliman

Tse, set ayoengru lu Ilu :ilu: ulte oe new Tulkunit nìteng ;D  :)

Tìtstewan

Kxawm ngal new tsurakit nìteng, kefyak? :)

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Syatikrel

Sran ma Tìtstewan ulte new oel futa lu tsurak nìwokx tup re'o tsurakä nì'aw.
(Ulte fpìl oel futa layatsu re'o nì'aw.  8) )

Syatikrel [sja.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Nä'rìngä)/Shatikrel [ʃa.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Wione)
SatIqrel [ʂɑ.tʰɪqʰ.ˈrɛl] (tlhIngan Hol)
Shatikrel [ʃə.ˈt̪i.kɾ̥ɛl̪]
Oel teyra tawsìpit aean ke txula set slä tsun hìkrrmaw fu maw krr atxan.

Tìng oeru tstxot Misal ulte syaw oeru Satibabbi.

Toliman


Toliman

Zìsìtìl lerok tì'i'ati ulte ftxozä alu Krìsmas zera'u, ha:
ftxozäri alu Krìsmas aylrrtok ayngaru :)

Sìlpey oe tsnì ayngaru lìyevu sìltsana ftxozä alu Krìsmas. Ayngari oe new pivllte san ayngaru livu ftxozä amawey ulte mipa zìsìt sngivä'i nìfya'o a ngay sì nitram ulte livu fpomtokx sì ronsem alaw :)

Syatikrel

Ulte pamrel si oe nìNa'vi lì'ur alu Christmas nìfya'o a Kìrìmasì fu Kìrìsmasì.

Ftxozäri ngaru lrrtok nìteng ma Toliman.

Syatikrel [sja.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Nä'rìngä)/Shatikrel [ʃa.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Wione)
SatIqrel [ʂɑ.tʰɪqʰ.ˈrɛl] (tlhIngan Hol)
Shatikrel [ʃə.ˈt̪i.kɾ̥ɛl̪]
Oel teyra tawsìpit aean ke txula set slä tsun hìkrrmaw fu maw krr atxan.

Tìng oeru tstxot Misal ulte syaw oeru Satibabbi.

Toliman


Toliman

Haya zìsìt 'i'a, ha:
Mipa zìsìt lefpom ayngaru livu :)

Ayngaru livu ftxozä a'o' ulte sìlpey oe tsnì haya zìsìt to fìzìsìt lìyevu sìltsan ayngaru :)

Toliman

Tse, ayngaru lolu sìltsana ftxozä srak? :)

Syatikrel

Ke lu oeru ftxozä ma Toliman.

Syatikrel [sja.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Nä'rìngä)/Shatikrel [ʃa.ˈtik̚.ɾɛl] (Lì'fya leNa'vi Wione)
SatIqrel [ʂɑ.tʰɪqʰ.ˈrɛl] (tlhIngan Hol)
Shatikrel [ʃə.ˈt̪i.kɾ̥ɛl̪]
Oel teyra tawsìpit aean ke txula set slä tsun hìkrrmaw fu maw krr atxan.

Tìng oeru tstxot Misal ulte syaw oeru Satibabbi.

Toliman


Toliman

Kxì ma frapo :)  Ayngafkeyk fyape?

Tìtstewan

Nìmun fìtrr leiu trr 'Rrtayä. :D

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Toliman


Toliman

Kxì ma frapo :) Ayngaru lu sìltsana muntrr srak?

Toliman

Tsawke lu walak nìtxan set ha muntrram oel tsolun nivìn tawsyuratanit keng fìtsenge :)

20240510-11.jpg

Tìtstewan

Txantsan nìtxan!

Nìkeftxo, oe ke tsolun tsive'a tawsyuratanit fìtsenge a oe kelku... :(
Slä, oel tsole'a lora tsayrelit tawsyuratanä. :D

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-