Author Topic: Tìpängkxo Kìng  (Read 142148 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2719
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #80 on: July 29, 2010, 01:04:28 pm »
Oe tslolam. Oel lolatem oeyä txìktìonarit.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9984
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #81 on: July 29, 2010, 01:17:35 pm »
Oe tslolam. Oel lolatem oeyä txìktìonarit.

sìltsan lu.

kop oel tsole'a (nìeyawr) futa pamrel soli nga teri lì'u a tsaw.

HRH:

tsun fko sivar lì'ut alu tsaw fte sivar le'ìnglìsìa lì'ut a it. ;D

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Kyle Kepone

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 157
 • Karma: 2
 • I CAN BREAK THESE CUFFS!
  • My (Mostly) Unrelated-to-Na'vi Blog
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #82 on: July 31, 2010, 09:31:42 am »
kaltxì ma frapo. Oe larmu alìm fpi nì'ul kxayl narmume (college) tìhawl, slä oe ne'ìm lu set.

Frapo lu fpom srak?

Oe lu 'eylan lì'fyayä leNa'vi

My Blog, including Na'vi lessons: http://dissentculture.wordpress.com

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #83 on: July 31, 2010, 10:09:56 am »
Srane, oeru lu fpom, nga tut?

Teri keyey:

Tsamsiyu92

 • Guest
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #84 on: July 31, 2010, 10:56:11 am »
Srane, lu kop oeru fpom, slä oeyä tsmukanìl ahì'i (mì soaia) steyki oet nìtxan...

Ma AP, ngaru lu 'awa kxeyey alu san nga tut sìk, tsaw zene san nga-ru tut sìk livu.
« Last Edit: July 31, 2010, 10:59:46 am by Tsamsiyu92 »

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #85 on: July 31, 2010, 11:47:09 am »
Srane, lu kop oeru fpom, slä oeyä tsmukanìl ahì'i (mì soaia) steyki oet nìtxan...

Ma Tsamsiyu92, lamu nga a ke new futa *LN.org*ìl fpe' ayut ngar talun ngeyä smukan mì soaia zenke ivomum futa ngal nume lì'fyat Na'viyä, kefyak?

Offline Kyle Kepone

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 157
 • Karma: 2
 • I CAN BREAK THESE CUFFS!
  • My (Mostly) Unrelated-to-Na'vi Blog
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #86 on: July 31, 2010, 04:53:01 pm »
Srane, oeru lu fpom, nì'aw tìarmangkem si.

san college sik lu sngä'ikrr lam ngäzìk hrh.

Tupe/pesu hasey 'uo san eltur tìtxen si sik?
Oe lu 'eylan lì'fyayä leNa'vi

My Blog, including Na'vi lessons: http://dissentculture.wordpress.com

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #87 on: July 31, 2010, 05:23:54 pm »
Oe ke kem soli 'uor a wou...

Teri keyey (muvea lì'ukìng lu oeyä fya'o, slä keng txo fkol sar fya'ot alahe, ngeyä fya'o lu tsleng nìwotx fpìl oe):

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9984
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #88 on: July 31, 2010, 08:10:24 pm »
Oe lu numeyu a solalew 'awa zìsìt mì yuniversìti oeyä...

Txopu si oe talun fpìl oel futa ke layängu oeru krr letam fte nìNa'vi pivlltxe fu aynumeyur oeyä kivar. :( Oe fmayi fte tsakem sivi Fratrrpuvemì, slä nìkeftxo ke tsun oe pänutivìng...Ha set fìkrrmì asom tsun oe fayhem siveiyi.

oe nerume teri ayeltu lefngap fte tsivun ngivop softweyrit ulte lahea hem sivi. kop fteria oe teri aylì'fya. nìpxi naryume fte pivlltxe nìToitsì.

:)

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #89 on: July 31, 2010, 11:45:35 pm »
tìktionarit

Nìn oeyä sìknatyur rutxe....
[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9984
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #90 on: August 01, 2010, 01:46:05 am »
tìktionarit

Nìn oeyä sìknatyur rutxe....

kxawm tsun livu tìksyonari kefyak?

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #91 on: August 01, 2010, 04:23:17 am »
Oe lu numeyu a solalew 'awa zìsìt mì yuniversìti oeyä...

Txopu si oe talun fpìl oel futa ke layängu oeru krr letam fte nìNa'vi pivlltxe fu aynumeyur oeyä kivar. :( Oe fmayi fte tsakem sivi Fratrrpuvemì, slä nìkeftxo ke tsun oe pänutivìng...Ha set fìkrrmì asom tsun oe fayhem siveiyi.

oe nerume teri ayeltu lefngap fte tsivun ngivop softweyrit ulte lahea hem sivi. kop fteria oe teri aylì'fya. nìpxi naryume fte pivlltxe nìToitsì.

:)

ayfmawn akeftxo nìngay txo ke layu ngar kea krr fte awngeyä lì’fya alor nivume sì – tsranten nì’ul – kivar! kin ngati ayoel ;)
nìlaw tìftia ngeyä tsranten nìtxan ulte mìkam tìrey letrrtrr sì lì’fya leNa’vi ke zenatse livu tìpe’un, tsalsungay fpìl oel futa tìrey letrrtrr tsranten nì’ul, kefyak?
lamu skxom oer fte stivawm ngati sì prrtonit TireaRadiomì mesrram… tewti sì wou! pefya zenatse ayoe nivume txokefyaw nga ke lu fìtseng fte ayoer wivìntxu sì fyawivìntxu? :-\
tìpänkxo mengeyä eltur oeyä tìtxen si. oe new pivlltxe kop fìfya! :) sìlpey oe tsnì oengar lìyevu krr ye’rìn fte pivängkxo fa skayp fu TS

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #92 on: August 01, 2010, 04:29:49 am »
Ma ln.sxkxawng, lu *skrìpt* ngeyä *sìkxnätsa*mì a ngolop pamrel alu san Kaltxì, ma <tstxo> sìk, srak?

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #93 on: August 01, 2010, 04:44:15 am »
Kaltxì frapor :) txana krr oe ke zama'u fìtsenge, slä kxawm ayngal omatsum lunit tseyä ;)

Ma Tirea, oeru nìngay prrte' ke lu fwa stawm oel futa ke layu ngaru krr fpi lì'fya awngeyä :( Slä sìlpey oe tsnì nga tsalsungay fmayi 'ivi'awn ayoehu ;) Lam oer fwa tsaw tsranten, kefyak?

Ma Nova, lam oer fwa tsaw lu law nìwotx :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #94 on: August 01, 2010, 01:02:16 pm »
tìktionarit

Nìn oeyä sìknatyur rutxe....

kxawm tsun livu tìksyonari kefyak?

Tsun tivatsam tengfya....

Ma ln.sxkxawng, lu *skrìpt* ngeyä *sìkxnätsa*mì a ngolop pamrel alu san Kaltxì, ma <tstxo> sìk, srak?

Kehe.  Oe ral fì'u:

Quote
Srak serar 'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'u? Watch the allophony rutxe.

Talun hrro tìsusar *ayijektìv*ä lu vä' oeru :P

Tengfya, oe ke tslam taluna san j sìk slu san tsy sìk tup san ts sìk.
[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #95 on: August 19, 2010, 12:15:05 pm »
Kaltxì ma frapo!

Ke omum oel kemit a tsakem tsun sivi set, ha pole'un pamrel sivi nì'it fìtsengmì.

Omum futa srram ke soli hem apxay fìtseng, slä lu krr a lu nì'it ngäzìk set ulte ke lu oer txana tìnew pamrel tìsusiyä taweyk tsal kin krrit ulte fko zene eltu sivi nìltsan...

Numtseng oeyä sngolä'i nìmun fìtrrmuve, slä set ke lu srekrr ngäzìk, nì'aw oeyk futa ke mi lu oer tsawla hapxì trrä taweyk tok tsatsengit.

Tsalsungay lì'fyat Na'viyä ke tswa' oel taweyk nìkeftang (fu pxìm) fpìl nìNa'vi tengkrr srr oeyä ;D

Lolu oer tìprrte' pamrel sivi fìpamrelur

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #96 on: September 30, 2010, 08:04:34 am »
Nìmip kaltxì ta oe, ma smuk

Nìkeftxo ke len pxaya 'u fìtseng nìfkrr, hufwa tele lu.
Natkenong lu pxaya mipa aylì'u ta karyu Pawl ulte fpìl oel futa 'a'awa pum nìngay lesar lu. Ayngeyä säfpìl tsari lu peu?

Kop pxiswawam fpolìl oel futa eltur tìtxen si fwa tsun awnga fìtseng pamrel sivi fra'uri, ngian ke tsun tslivam kawtu alahe tsat. Lu na hì'ia kifkey 'rrtamì.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #97 on: September 30, 2010, 09:59:07 am »
Kaltxì ma AP Nova! Aylì'uri amip mllte oe - lesar nìtxan ulte kop sunu oer fwa 'a'awa tìpawmit Karyul oeyktolìng. Nìngay sìpey oe tsnì 'upxare amip zaya'u ye'rìn.

Kop pxiswawam fpolìl oel futa eltur tìtxen si fwa tsun awnga fìtseng pamrel sivi fra'uri, ngian ke tsun tslivam kawtu alahe tsat. Lu na hì'ia kifkey 'rrtamì.


New nga pivlltxe fwa ke lu sute apxay a tsun tslivam sì pivlltxe lì'fyari awngeyä, tslolam tsat oel nìyawr, kefyak?
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #98 on: September 30, 2010, 10:09:13 am »
New nga pivlltxe fwa ke lu sute apxay a tsun tslivam sì pivlltxe lì'fyari awngeyä, tslolam tsat oel nìyawr, kefyak?
Srane, hufwa fìtseng lu *weptseng* a frapo tsun tsive'a, ke lu pxaya sute a tsun nìngay tslivam famrelit fìtseng.

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tìpängkxo Kìng
« Reply #99 on: September 30, 2010, 10:22:35 am »
Nìngay fpìl oel futa fì'uri lu sìltsana pa'o sì pum akawng. Fwa ke lu sute apxay ke sunu oer talun frakrr lu txantsan txo tsun pxaya sute pivängkxo ulte pivlltxe aysäfpìlìri feyä. Ngian txo tsun tslivam hola sute nì'aw, tsakrr lu sìltsan kop talun tsakrr lì'fya slu *unique* nìngay. Tsun fko tslivam txo tsun fko kivame ;)
When the mirror speaks, the reflection lies.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi