Author Topic: tìpawmìl lawk syayviti  (Read 1011 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tsyesìka

 • Tawtute
 • *
 • *
 • Posts: 63
 • Karma: 9
tìpawmìl lawk syayviti
« on: February 20, 2012, 08:50:30 am »
Kaltxì ma ayeylan :)

Oe fpamìl fwa pawm. Na'vil rangal syayviti srake? txo ayfol rangal syayviti, fyape? Ngaytxoa, oel wätx lì'fyati leNa'vi.

Tsyesìka.

Offline MIPP

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 708
 • Karma: 17
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #1 on: February 20, 2012, 09:14:03 am »
Oel ngati kameie, ma tsmuk.

Fpìl oel futa ayfol ke spaw futa lu syayvi ayforu. Lu nawma tìspaw ayforu: Eywa! Ha, fpìl oel futa a len fra'uri fpìl ayfol futa Eywa leyken fra'uru tsafya.
Na'vi for beginners | Dict-Na'vi.com

Hufwe lìng io pay, nìfnu slä nìlaw.
Loveless, Act IV.

Offline Tsyesìka

 • Tawtute
 • *
 • *
 • Posts: 63
 • Karma: 9
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #2 on: February 20, 2012, 09:39:03 am »
slä ayfoyä lì'u fpi syayvi srak? leNa'vi lì'fya hek :P

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #3 on: February 20, 2012, 12:06:29 pm »
Ma Tsyesìka, kaltxì.

Oel ngati kameie.

Neytiri poltxe san Eywa kìte’e ke si fìpor tup tsapo ki vewng rey’engit nì’aw sìk. Tì’efumì oeyä, Na’viyä fpìlfyari, syayvi ’ong ìlä seynga fyape kem si fko tsakrr a sresawne’a tìfkeytok ke len tsafya nìngay. Eywari, frapo lu pe’unyu fpi hem sneyä, kefyak? Eywal ayioangit fpole’ a tsaw lu fwa Eywa fmi Eywa’evengit hivawnu wä aykutu alu sawtute nì’aw, kefyak? Oeyä fpìlfyari, ke lu wawe a Eywa new Tsyeykä syayvit leykivatem nìpxi. Tsyeyk lu sä’o tìhawnuä a fpi sakifkey ìlä fìfpìlfya. Eywal ke ngop syayit ki lu hapxì syayä nì’aw, slä Uniltìrantokxìri Po alu Eywa slu kop hapxì syayviyä Tsyeykä. Lì’fyari leNa’vi, melì’u alu syay sì syayvi lu keteng, ulte kxawm tsunslatsu fwa syay lu tsawl to Eywa ulte Por lu syavi sneyä kop. Fìfpìlfyari, nìlaw Tsyeyk kop slu hapxì syayviyä Peyä nìteng.

Tì’efumì oeyä, syay lu ke vewng a vewngyu fra’itä fra’uä ulte ’olongokx hu tìpxusor apxa ’awsiteng. Slä Na’viyä fpìlfyari, mi ke tsun fko livawk fì’uteri nìno nìfya’o a lu seykxel, taluna aysäomum vay set awngar ke tam.

Kosmana tìpawm lu fì’pum a ngata.  ;D

« Last Edit: February 20, 2012, 05:46:37 pm by Prrton »

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #4 on: February 20, 2012, 05:38:27 pm »
Etrìpa syayvi! Tì'eyngìri ngaru lrrtok siveiyi nawma sa'nok! ;D :D

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #5 on: February 21, 2012, 09:47:13 am »
HRH :D
Ma Tirea, fpìl oel futa tìpawmìri Tseysìkayä nga set 'oleyng: "Etrìpa syayvi!" fu "Seykxel sì nitram!", nìtengfya "Nawma sa’nok ngaru lrrtok siveiyi!" ;)

Ma Tseysìka, nga new ivomum aylì’uti a Na’vi sar fte rivangal tsnì suteru alahe liyevu syay asìltsan fu syay aprrte’, kefyak?
« Last Edit: February 21, 2012, 09:56:52 am by Tanri »
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #6 on: February 21, 2012, 11:44:20 am »
Ma Tseysìka, nga new ivomum aylì’uti a Na’vi sar fte rivangal tsnì suteru alahe liyevu syay asìltsan fu syay aprrte’, kefyak?

Law oer ke lu ftxey wonga Na’vi plltxe san Etrìpa syayvi sìk nìtrrtrr fuke. Swey lu fwa slu lì’fyavi alu Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi, kefyak?


Offline Ftiafpi

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 4759
 • Karma: 123
 • Plltxe 'eylan ulte fpxäkìm.
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #7 on: February 21, 2012, 12:09:39 pm »
Ma William, nang, ngeyä tì'eyng lu ngäzìk oeru. Sìpley tsnì tsmuk Tsyesìka tsun tslivam tsat. Slä, oe mllte.

Ma Tsyesìka, oel ngati kameie. Fpìl oel futa ngal fwew aylì'uti a Tirea Aean sì Tanri tolìng, srak? Ulte, ngeyä lì'fya leNa'vi sleru sìltsan. Nari si a ngeyä kemlì’uvi sì tstxolì’u zo. Tskxekeng si nìltsan!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #8 on: February 21, 2012, 01:00:34 pm »
Ma William, nang, ngeyä tì'eyng lu ngäzìk oeru. Sìpley tsnì tsmuk Tsyesìka tsun tslivam tsat. Slä, oe mllte.

Tsm. Wm.ìl fìtsenget tolok, srak? ;)  Hufwa fpìlfya krro krro lu steng, moe alu Wm. sì Prrton lu tute aketeng. Ulte pxan ke lu oe nìtam fte fìfneyayayr a oe slu ne po livu.  ;)

Offline Ftiafpi

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 4759
 • Karma: 123
 • Plltxe 'eylan ulte fpxäkìm.
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #9 on: February 21, 2012, 11:17:54 pm »


Ngaytxoa nìtxan! Lam furia oel ’ipua kxeyeyti ngolop. Na sawtute pivlltxe, san venu mì kxa. ;)

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #10 on: February 22, 2012, 01:44:06 am »
Quote
Law oer ke lu ftxey wonga Na’vi plltxe
Lì'u a eltur tìtxen si. Ngal mun'i lì'uvit alu ke- ftu lì'u alu kewong, srak, ma Prrton? Tsun fko fìkem sivi, srak?
Quote
Na sawtute pivlltxe, san venu mì kxa.
Slä Na'vi pivlltxe san venu mì(+) ka ;D
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Ftiafpi

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 4759
 • Karma: 123
 • Plltxe 'eylan ulte fpxäkìm.
Re: tìpawmìl lawk syayviti
« Reply #11 on: February 22, 2012, 09:06:49 am »
Quote
Law oer ke lu ftxey wonga Na’vi plltxe
Lì'u a eltur tìtxen si. Ngal mun'i lì'uvit alu ke- ftu lì'u alu kewong, srak, ma Prrton? Tsun fko fìkem sivi, srak?
Quote
Na sawtute pivlltxe, san venu mì kxa.
Slä Na'vi pivlltxe san venu mì(+) ka ;D

Wiyä! Ke omom furia pelun oel tswa' nìfrakrr futa tsalì'ul pxel san mì sìk haya lì'uti leykatem. Tse, poltxe oe san Doh! ;)

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi