Srung fpi sìNume | Help with Learning

Started by Prrton, January 27, 2010, 05:28:55 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Prrton

Fìkìng lu kxamtseng fpi sìnume. Fìtsengìri fkol tsun zivamunge sìkenongit ta senge alahe (fa*kopi/peystì* fu *kwotì EytsìTiEmEl*ä) ulte ätxäle sivi (fa fralì'fya a fkor prrte' livu) nìprrte fura sute ta fìpongu srung sivi fte fko tsun tslivam nìswey. Lì'fya a ke lu leNa'vi fikìngìri ke kxanì lu. Ngian, txo fkol tsun fmivi fa lì'fya leNa'vi pivawm, rutxe, fmi.

M.'U.: Txo lu tute a tsun krrnivekx fte ralpiveng fì'ut nìlìfya alahe, rutxe, 'upxaret Prrtonur fpe' ulte po kllfro' fte tsat wivìntxu mì fitseng fa *spoìler* 'awsiteng hu Ìnglìsì, Toìtse, Polskxi, Fransey...

Nì'Ìnglìsì

NìRuski

NìToìtse

nìPolskxi:

nìFransey:

nìPortungesì:

nìEspanyol:


Srung fpi sìpawm nìNa'vi:
Hints for questions in Na'vi:
Подсказки для вопросов на На'ви:Rutxe, plltxe fa fya'o alahe san« _______ ____ _____ »sìk.

    Please say " ______ _____ ______" another way.
    Bitte sage " ______ _____ ______" in einer anderen Art und Weise.
    Je te plais, dis « _______ ____ _____ » une autre façon.
    Пожалуйста, скажите " _______ ____ _____" по-другому.


Oer tsun 'awpol piveng fì'ut fa fya'o alahe srak?

    Can someone say this to me in another way?
    Kann mir jemand das anders sagen?
    Quelqu'un me le puisse dire dans un autre façon?
    Мне кто-то может сказать это по-другому?


Rutxe, oer tìng tìkenongit (amip/alahe).

    Please give me a (new/another) example.
    Bitte geb mir ein (neues/anderes) Beispiel.
    Je te plais, donne-moi un nouveau/autre exemple.
    Пожалуйста, приведите пример (новый/другой).


Peseng tsun fkol tsivea ralit lelì'u san«__________»sìk?

    Where can one see the meaning of the word "________"?
    Wo kann ich sehen, was das Wort "___" heißt?
    Où est-ce que je peux trouver le sens d'un mot «__________»?
    Где посмотреть значение слова "__________"?


Ta peseng za'u fìlì'u san«___________»sìk?

    Where does this word "__________" come from?
    Woher kommt das Wort "___"?
    D'où vient il, ce mot «___________»?
    Откуда взялось слово "___________"?


Rutxe, wìntxu silit fìlì'uyä/faylì'uyä/fìlì'olo'.

   Please show the joints in this word/these words/this sentence.
   Bitte trenne Prefixe/Infixe/Suffixe in diesem Wort/dieser Worte/dieses Satzes von ihrem Stamm.
   Пожалуйста, покажите состав этого слова/слов/предложения.
        tìkenong: Peseng fko.l ts<iv>e'a ral.it le.lì'u san« lì'u.täftxu.renu »sìk?


Fi'u tengfya __________ lu srak?

   Is this the same as _________?
   Ist es das gleiche wie _________?
   Ceci est le même que __________?
   Это таким же образом __________?


Ngal tsun oer tivìng fya'ot ne fì'u fa *wep*/*ret*/*net*/*internet* srak?

   Can you give me a link to this on the web?
   Kannst du mir einen Link dazu geben?
   Pourrais-tu me donner une adresse d'une page d'Internet?
   Вы можете дать мне ссылку на это?


Ngal tsun oer relit fì'uyä fa *wep*/*ret*/*net*/*internet* wivìntxu srak?

     Can you show me an image of this via the web?
     Kannst du mir ein Bild dazu zeigen?
     Вы можете мне показать изображение этого посредством интернета?Skxawng

Quote from: Prrton on January 27, 2010, 05:28:55 AM


Ngal tsun oer äieti fì'uyä fa *wep*/*ret*/*net*/*internet* wìntxu srak?

      Can you show me an image of his via the web?
Ma Pawl pameng oer "image"yä lì'u nìNa'vi = rel mì e-mail, fte nga omum


"prrkxentrrkrr is a skill best saved for only the most cunning linguist"

Keylstxatsmen

Quote from: Skxawng on January 27, 2010, 12:11:34 PM
Quote from: Prrton on January 27, 2010, 05:28:55 AM


Ngal tsun oer äieti fì'uyä fa *wep*/*ret*/*net*/*internet* wìntxu srak?

      Can you show me an image of his via the web?
Ma Pawl pameng oer "image"yä lì'u nìNa'vi = rel mì e-mail, fte nga omum

Irayo, ma tsumkan.  Fìlì'ut lolatem oel.

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte' leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

omängum fra'uti

#4
Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 12:48:19 PM
Quote from: Skxawng on January 27, 2010, 12:11:34 PM
Ma Pawl pameng oer "image"yä lì'u nìNa'vi = rel mì e-mail, fte nga omum

Irayo, ma tsumkan.  Fìlì'ut lolatem oel.

ta Keyl
Po ke plltxe ngaru san "ma Pawl" sìk...  Pelun nga 'oleyng
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Prrton

Quote from: Skxawng on January 27, 2010, 12:11:34 PM
Quote from: Prrton on January 27, 2010, 05:28:55 AM


Ngal tsun oer äieti fì'uyä fa *wep*/*ret*/*net*/*internet* wìntxu srak?

      Can you show me an image of his via the web?
Ma Pawl pameng oer "image"yä lì'u nìNa'vi = rel mì e-mail, fte nga omum

REL! Fìtxan lora tìkin ta Karyu P.

Irayo, ma Skxawng.

'Upx'ìm: Frakrr oe plltxe san« ma Skxawng »sìk oe nìteng zene lrrtok sivi.

Keylstxatsmen

#6
Quote from: omängum fra'uti on January 27, 2010, 02:04:58 PM
Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 12:48:19 PM
Quote from: Skxawng on January 27, 2010, 12:11:34 PM
Ma Pawl pameng oer "image"yä lì'u nìNa'vi = rel mì e-mail, fte nga omum

Irayo, ma tsumkan.  Fìlì'ut lolatem oel.

ta Keyl
Po ke plltxe ngaru san "ma Pawl" sìk...  Pelun nga 'oleyng

San ma Paul sìk kxeyey lelì'u lu nì'aw srak?  :)

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte' leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Skyinou

#7
Quote from: Prrton on January 27, 2010, 05:28:55 AM

nìFransey

Quote
Oer tsun 'awpol pivlltxe fì'ut fafya'o alahe srak?

    Can someone say this to me in another way?
srak? tì'eyng layu "srane" fu "Kehe", ko?
kxawm ngal piveng kop san "piveng".

Quote
Ta peseng zola'u fìlì'u san«___________»sìk?

    Where has this word "__________" come from?
za'u
Let's rock with The Tanners!

Prrton

#8
Quote from: Skyinou on January 27, 2010, 06:49:59 PM
Quote from: Prrton on January 27, 2010, 05:28:55 AM

nìFransey

Quote
Oer tsun 'awpol pivlltxe fì'ut fafya'o alahe srak?

    Can someone say this to me in another way?
srak? tì'eyng layu "srane" fu "Kehe", ko?
kxawm ngal piveng kop san "piveng".

Quote
Ta peseng zola'u fìlì'u san«___________»sìk?

    Where has this word "__________" come from?
za'u


San« peng »sìk swey fpifìral. Irayo. Oe tìlatem sayi.

San« za'u »sìk nìteng ral amuiä ulte oe mllte tsnì oeyä tìtslamìri tìlatemìsokx san« -ol- »sìk ke längu nìtam. Rutxe, kar nìprrte'.

Prrton

Quote from: Skyinou on January 27, 2010, 06:49:59 PM

srak? tì'eyng layu "srane" fu "Kehe", ko?
kxawm ngal piveng kop san "piveng".


Rutxe oeru peng, ta peseng fìlì'uri san« kop »sìk lu ulte feyä ral 'upe lu?

Skyinou

#10
Quote from: Prrton on January 27, 2010, 11:07:43 PM
Rutxe oeru peng, ta peseng fìlì'uri san« kop »sìk lu ulte feyä ral 'upe lu?
fili'uyä ral "too, also" livu

ol, er, am, im, iy, ay
Let's rock with The Tanners!

Prrton

#11
Ma Wilyam sì ma Taronyu,

Rutxe, oe ngolop fpi tìplltxe tìlatemä lì'uyä 'uyä nìayoeng nìNa'vi a 'it.ral.renuru tìng nari ulte oeru peng mengeyä sìfpìlit sì'efusì nìprrte'.

Nì'awve: Na'viru fì'itli' «»yä prrte' lu nìtxan a txeleri oeru leram nìlaw. Fì'u lu fya'o tìfpìl a ayoengur ke teng lu nìÌnglìsì.

Nìmeve: Fìtxeleri txe'lan lu tìLATEM. Tsa'u lu tìlatem a tsun livatem ketset aylì'uyä 'uyä fte ayral lì'oloyä livu law nìwotx.

Ha, oe a tolìng 'itralrenu nìkxamtseng lu tìpawm san« FYAPE flltxeyul latem ketset aylì'uyä 'uyä??»sìk tsakrr fo perlltxe... Oeri tsaysìfpìl leru:
  nì'awtu
Ke lu tìlatem. Lì'u kllkxem nì'AWTU.
   nìkem
Fìkfol 'aw'ut si nìKEM'awpor.
   nì'ekotu
Fìfkori fkol alahe pot 'eko. Po slu 'ekotu.
   nìspe'e
Fìfkol SPE'E 'awpot alahe fte tsun sivi tsnì tsapo alahe zene slivu PEYÄ nìlaw.
   nìtìngtu fu nìtel
Fìfkol TEL TÌTÌNGit ta 'awpo alahe.
   nìeyk
Fìfko TSRANTEN nìwotx mìlì'olo ha slu EYK a kllkxem mìsenge tìsngä'iyä.

Oeyä hìng tìfpìlä ke law fu tsleng lu srak?Tìkenong:Ma oeyä 'eylan ('awpo a mì ronsemäie oeyä terok ke lu nìngay), Mìsalì'olori ngeyä nga pamlltxe
san« Ikranìl oeru yayìm »sìk slä ral a nga tsa'ur tamìng nìÌnglìsì san« I will bind an ikran »sìk lu.
NìNa'vi ngeyä ral ke law lu. Slä txo ngal livatem meketset melì'uyä, ha kxawm tsun tslivam nìftue fko.
Oel ngaru tìng fìmeawlat san« Ikranit oel yayìm »sìk.

Tìlatem ikranä zene nì'ekotu livu na san« ikranit »sìk

    ulte

tsa'lì'uri san« oe »sìk nìswey nìkem na san« oel  »sìk livu.


NìÌnglìsì

William, Richard,

Please take a look at the concept I came up with for our discussion of of noun declensions in Na'vi at your convenience and tell me how you think and feel about it.

Firstly: It seems clear to me that the Na'vi like the particle "".

Secondly: At the heart of this matter is CHANGE. It is change that's able to modify the ends of nouns to make the meanings of sentences thoroughly clear.

So, central to the concept I've offered is the question "HOW do speakers change noun endings??" while speaking... My ideas are:
  alone
No change. The word stands ALONE.
   action-ish-ly
One does something ACTIVELYto another.
   victim-ish-ly
In this case one acts on (attacks) another. The latter becomes ATTACKED/VICTIMIZED.
   capturing-ish-ly
One CAPTURES another to make him/her clearly his OWN.
   recipient-ish-ly
One RECEIVES SOMETHINGfrom someone else.
   chief-ish-ly
Someone is centrally IMPORTANT in the sentence and thus becomes CHIEF and stands at the beginning.

Is my logic unclear or flawed?Example:My friend (a fictitious person in my imagination), In your sentence you said
"Ikranìl oeru yayìm" but for the meaning in English you gave was "I will bind an ikran".
Your meaning in Na'vi is unclear. But if you change two noun endings, then anyone
will understand easily. I offer you the option "Ikranit oel yayìm".

Change ikran to the accusative to make "ikranit"

    and

the word "oe" is best in the ergative as "oel".


Please believe me, gentlemen, I have no vested interest in owning this particular topic of grammatical nomenclature. This is simply what my mind came up with when I went in there diving with the goal to come out being able to talk about the complexity around noun cases IN NA'VI.

I have already begun receiving mails from non-native speakers of English complaining that the English speakers won't shut up in English in the Na'vi ONLY forum. I will likely never learn Slovak, Russian, Polish, Swedish or many of the other languages that some of the Na'vi learners here speak natively. I will need to speak with them in Na'vi and there is unavoidable danger lurking on the journey to get to that end of the adventure, certainly for any "early adopters."

I realize that this particular area is quite an abomination from the perspective of security and propriety, but I think of it much more like a Managuan playground circa 1978 than a stately reading room at the British Library. Don't get me wrong, I love the British Library, any library, but this is a place for falling off the slide and recovering from scraped up knees. Welcome to Pandora's box. The WARNING is on the door.

I'd love to chat with you about the power of "nì-" (which I certainly may be blowing out of proportion), but I'd like to try to do that in Na'vi. If a private conversation is in order, just let me know and I'll happily delete this or move it somewhere else.

Skyinou

Nga plltxe san "Ikranit oel yayìm" sik
Slä fko ke omum, hu pesu tìyìm lu, ko?
Let's rock with The Tanners!

Prrton

Quote from: Skyinou on January 28, 2010, 11:03:27 PM
Nga plltxe san "Ikranit oel yayìm" sik
Slä fko ke omum, hu pesu tìyìm lu, ko?

Kxawm fkol tsun ngivop sìkenong alahe...  ;)

Taronyu

Ma prrton,

Oel fpìl na nga futa perlltxe mì Na'vi mì fìtseng sìltsan lu. Oe kame sìltsana menarihu ne ngayä tìfpìl a fìtseng lu. Slä, oel fpìl futa <<nì>> tsun nì'aw pivlltxe fte lì'u lekìte'e'kem. Oel lolatem foit mì oeyä keltu lì'uyä tsnì fì'u kivame nìlaw. sìltsan lu fì'uru oeru srak?

Taronyu

Ma Prrton,

Oe kame ulte oe tslolam. Oel tìksìonari oeyä lìmatem. 

Tengfya swizaw

Ma Prrton (fu aylahe):

Rutxe, plltxe fafya'o alahe san keyawr sìk. Oe lu ke tslam fi'u lì'u :P.


Here's to not knowing exactly what you're saying and having fun with it.

Proud founder of the DeviantART Learn Na'vi group!
http://learnnavi.deviantart.com/

Keylstxatsmen

#17
Quote from: Tengfya swizaw on February 01, 2010, 03:43:08 PM
Ma Prrton (fu aylahe):

Rutxe, plltxe fafya'o alahe san keyawr sìk. Oe lu ke tslam fi'u lì'u :P.


"Keyawr"íri fko nì'Ìnglìsì plltxe san "correct incorrect" sìk.

-Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte' leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Skyinou

Let's rock with The Tanners!

Keylstxatsmen

Oeru lì'fya leNa'vi prrte' leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!