Author Topic: Kewonga kifkey zup ne tanhìyä sa'nok  (Read 910 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8592
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Kewonga kifkey zup ne tanhìyä sa'nok
« on: November 15, 2015, 11:28:38 am »
Sanhìyä ayftiayu tse’a kewonga kifkeyt alu WASP-43b a zup ne peyä tanhì.

Kewonga kifkey alu WASP-43b nìngay eltur tìtxen si. Peyä sa’nok tanhìyä lu tanhì alu WASP-34. Fìtanhìl tok snatanìt alu Sextans ulte fìtanhì to ayoengä tsawke lu hì’i. Tìlim tanhìyä alu WASP-34 lu pxezampuvola zìsìt atanä.

Kewonga kifkey alu WASP-43b lu stxonga sì lehrrapa kifkey. WASP-43b sì ayoengä Tsyupiter lu steng slä kewonga kifkeyl alu WASP-43b tok peyä tanhìt nìtxan asim. Trrä somwew lu 1500°C ulte txöna somwew lu 500°C. Sanhìyä ayftiayu fpìl fwa fìtsenge tsun livu lefngapa aytompat. Kewonga kifkeyä alu WASP-43b fya’o lu win nìtxan: tsazìsìt to ‘Rrtayä trr lu yol.

Zusawkrr kewonga kifkeyä alu WASP-43b ke layu sìltsan. Kllteyä tìtxur tanhìyä alu WASP-34 lu tsawl ulte kewonga kifkey lu asim nìhawng .  Kewonga kifkey alu WASP-43b nìk’ong zup ne tanhìyä sa‘nok.
Sanhìyä ayftiayu tse’a krr fya’oä kewonga kifkeyä alu WASP-43b pxaw sa’nok tanhìyä. Fo nìn fwa frapo fya’o pxaw sa’nok tanhìyä to hama fya’o lu yol. Slä fo ke omum krra layen tì'i'a kewonga fìkifkeyä.
« Last Edit: November 15, 2015, 11:54:09 am by Kamailehope »

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Kewonga kifkey zup ne tanhìyä sa'nok
« Reply #1 on: November 16, 2015, 03:28:15 pm »
Ketsukspaw! Lu kosman fwa sute tsun kivanom tsahìmtxanti tìomumä nì’aw ta atan ameyp.
Nìtengfya hetuwongìl kxawm pxiset nìn ne tsawke ’Rrtayä ulte fperìl san Tsun fko rivey tsatsenge fuke? ...
Lu snewsye nì’it.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8592
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Kewonga kifkey zup ne tanhìyä sa'nok
« Reply #2 on: November 16, 2015, 03:43:00 pm »
Lu kosman fwa sute tsun kivanom tsahìmtxanti tìomumä nì’aw ta atan ameyp.
Srane. Fi'u lu letsunslu nìngay slä fìsälang lu ngäzik nìtxan.

Nìtengfya hetuwongìl kxawm pxiset nìn ne tsawke ’Rrtayä ulte fperìl san Tsun fko rivey tsatsenge fuke? ...
Lu snewsye nì’it.
Oe mllte ngahu.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi