Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Way nìNa'vi, oehu rol!

<< < (2/2)

Nawmaritie:
ngeyä way ngop futa oe lrrtok si  :)

Toruk Taronyu:

--- Quote from: Skyinou on January 30, 2010, 04:16:24 pm ---Oe omum tsa'u. oel rayol tsakrr a tsivun pivlltxe lì'fya Na'viyä.

--- End quote ---

Fko ke tsun rol, txo ke tsun plltxe nìawve!  Rol oel ngahu... txo lu oeru mokti sìltsan!

Keylstxatsmen:

--- Quote from: Skyinou on January 30, 2010, 11:26:32 am ---
Pesu new rivol? Oe ke tsun pivlltxe nìNavi nìltsan set.


--- End quote ---

Tírol tsolawm oel a krr, oel fpíl futa ngeyä mokri lu teng fya leFranseya olo' *le-kato-lí'-way a "Te-Te-Se" lu. :)  *Katolí'way ngaru prrte' lu srak?

(*Katolí'wayíri lu tírolä fya'o atxan lekato a fko ke rol slä plltxe níkato fa pamtseo.  Fífya tírolä sngolä'i míAmerika sí suteru apxey míFransí prrte' lu nítxan.) 

-Keyl

Alìm Tsamsiyu:
Nga rolol nìltsan, slä oel mune mekeyeyit stawm: nga san« ì »sìk na san« i »sìk pxaya hrr plltxe, ulte nga san« e »sìk na san« i »sìk ke pxaya hrr.

Tìkenong: san« sì »sìk sì san« seze »ìk.

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version