Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Way nìNa'vi, oehu rol!

(1/2) > >>

Skyinou:


Yo, tìmmikyun, oeyä way
tìrey tuteyä a tok mì eana kifkey
ayhrr sì ayton sì fra'u a po tse'a
ean lu, na po, fratseng ean lu
eana poyä nivi sì seze
eana ikran
ulte fra'u nìwotx ean lu poìri
sì poyä eylan
talun lu ke tute a tìmmikyun

ean lu …

ean lu oeyä nivi sì seze
ean lu oeyä tsko sì oeyä swizaw
ean kelutral sì ayutral lu
oel lu muntxa, ulte poe ean lu
ean lu fyaNa'vi a tok fìtseng
ean na  ikran a wrrpa kllkem
ean lu aylì'u a oe peng
ean lu nìwotx oeri tì'efu

ean lu …


Pesu new rivol? Oe ke tsun pivlltxe nìNavi nìltsan set.


SpoilerAnd Yes, I do have a very "frenchy" pronunciation  ;D

Ftiafpi:
Nìhawng fnu, slä fì'u asìltsan.

omängum fra'uti:
Ngeyä mokri nìhawng fnu lu, slä fì'u nawm lu!

Skyinou:
Oe omum tsa'u. oel rayol tsakrr a tsivun pivlltxe lì'fya Na'viyä.
Txo nga tsun rivol fìway nì'ul sìltsan, rutxe 'upxaret(i?) fpe' oeru!

Irayo!

Toruk Taronyu:

--- Quote from: Skyinou on January 30, 2010, 11:26:32 am ---Yo, tìmmikyun, oeyä way

--- End quote ---

 ;D Fì'u si a oe irrtok!

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version