Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Yafkeyk za'u fyape?

(1/19) > >>

wm.annis:
(Ftue lu fwa pängkxo teri yafkeyk :) )

Fìtsengeri ya lu wew, slä ke längu kea herwì. Lu set lepwopx nì'it.

Plumps:
hrh ngaru tìyawr. lu ftue, lu sìltsana fya’o a tsyul tìpängkxoti.

fìtsengìri nìteng, lu wew, slä ke li kea herwì. nìfkeytongay, mì soka ayzìsìt herwì ke zolängup … fu tsaw zup slä ke var klltxivay.

Toliman:
Fìtsenge ya lu wew nìteng ulte fìtrr ayoeru lu 'awve herwì (hufwa nì'it nì'aw). Slä haya srrìri, ya slayu som nìmun ha herwì 'ayìp.


--- Quote from: wm.annis on December 03, 2020, 12:09:22 pm ---Fìtsengeri ya lu wew, slä ke längu kea herwì. Lu set lepwopx nì'it.

--- End quote ---
Ngeyä tsengeri, ngaru lu pxaya herwì krrka zìskrrwew srak? Herwì sunu ngaru srak?

wm.annis:

--- Quote from: Plumps on December 03, 2020, 01:27:21 pm ---hrh ngaru tìyawr. lu ftue, lu sìltsana fya’o a tsyul tìpängkxoti.
--- End quote ---

Mllte.


--- Quote from: Plumps --- nìfkeytongay, mì soka ayzìsìt herwì ke zolängup … fu tsaw zup slä ke var klltxivay.

--- End quote ---

Fìtseng fìkem seri nìteng.


--- Quote from: Toliman on December 03, 2020, 01:30:46 pm ---Ngeyä tsengeri, ngaru lu pxaya herwì krrka zìskrrwew srak?

--- End quote ---

Srane, slä fìzìskrrwew sang lu nìhek.


--- Quote from: Toliman ---Herwì sunu ngaru srak?
--- End quote ---

Srane, herwìri sunu oer, slä ke sunu fwa tsati 'aku.

Toliman:

--- Quote from: wm.annis on December 03, 2020, 03:41:27 pm ---
--- Quote from: Toliman on December 03, 2020, 01:30:46 pm ---Ngeyä tsengeri, ngaru lu pxaya herwì krrka zìskrrwew srak?

--- End quote ---
Srane, slä fìzìskrrwew sang lu nìhek.

--- End quote ---
Nìngay, sanga zìskrrwew lu hek. Hama ayzìsìtìri ayoeru lamu herwýi nìhol nì'aw ulte ya ke lamu txawew nìtxan.
Ngeyä tsengeri, ya lu txawew nìtxan krrka zìskrrwew srak?


--- Quote from: wm.annis on December 03, 2020, 03:41:27 pm ---
--- Quote from: Toliman ---Herwì sunu ngaru srak?
--- End quote ---
Srane, herwìri sunu oer, slä ke sunu fwa tsati 'aku.

--- End quote ---
Herwì tsun livu narlor nìngay... slä pxaya herwì lu fe' krra oe zene sivop ;D


Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version