Learn Na'vi > nìNa'vi Practice Conversations

Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)

<< < (2/2)

Plumps:
Ngay nìwotx.

SpoilerAll true.

--- Quote from: Vawmataw on November 22, 2014, 07:05:06 am ---Kaltxì ulte zola'eiu nìprrte'! :)
Kezemplltxe, ayoeng tsun srung sivi ngaru. Ha txo livu ngar tìpawn, tsakrr pawm ayoengaru.

Lu pxaya aysä'o letam a nga tsun sivar fte ftivia:

--- End quote ---
Ma Vawmataw,
SpoilerOeng is not logical here. If you speak to Omar directly and included him in the “we”, oeng is okay, but “we all (including you) help you” doesn’t make that much sense ;)

Sä’o is countable, so pxay instead of txan, also adjectives can’t be stacked like in English. One has to go before, the other behind the noun. ;)

Vawmataw:
'ä'  :-[

omarhdz26:
Irayo ma frapo! Lìʻfyari oel tok tìmyìt slä oe new futa pivlltxe nìNaʻvi. Oe zene ftivia sänumvit. Tsun nga srung sivi oeru?

Tìtstewan:
Kezemplltxe ayoe tsun srung siveiyi ngar. :)
Kop, oel fpìl futa nga tsun pivlltxe sì pamrel sivi nìNa'vi nìltsan.

Pawm nìyey txo livu ngar sìpawm. :)

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version