Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)

Started by omarhdz26, November 21, 2014, 10:34:04 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kaltxì ma frapo! Ngal tsun srivung si oeti ftia le Naʻvi?

Horen lìʻfyayä
2 (66.7%)
Ayliʻu
1 (33.3%)

Total Members Voted: 3

omarhdz26

Kaltxì ma frapo! Oe new futa ftivia plltxe nìNaʻvi, slä oeyä ʻengeng ke sìltsan talun oe lu sngäʻiyu. Oel ftia horen lìʻfyayäti ulte mip liʻuti. Ngal tsun srivung si oeti srak? Tsanʻul oeyä aykeyey. Irayo!

Plumps

#1
Quote from: omarhdz26 on November 21, 2014, 10:34:04 PM
Kaltxì ma frapo! Oe new (futa) ftivia fte pivlltxe nìNaʻvi, slä oeyä ʻengeng ke lu sìltsan talun oe lu sngäʻiyu. Oel ftia horenit lìʻfyayäti ulte mipa liʻuti. Ngal tsun srivung sivi oeru srak? Tsanʻeykul oeyä aykeyeyti. Irayo!

Kaltxì ma omarhdz26 ulte zola'u nìprrte' fìtseng! :D

Furia nga sngamä'i ftivia lì'fyati leNa'vi ulte fmi pamrel sivi sì pivlltxe nìyey, oeru teya si nìngay.
Kezemplltxe ayoe tsun srung sivi ngar nìprrte'. Pawm nìyey txo livu ngar sìpawm. Fwa 'eyng nìNa'vi lu kxawm ngäzìk nì'it slä ayoe tsun fmivi.

Etrìpa syayvi. :)


Vawmataw

Kaltxì ulte zola'eiu nìprrte'! :)
Kezemplltxe, ayoeng tsun srung sivi ngaru. Ha txo livu ngar tìpawn, tsakrr pawm ayoengaru.

Lu txana letama aysä'o a nga tsun sivar fte ftivia:
1. lì'upuk
2. lì'upuk alu dict-navi.com
3. pìlok ngopyuä lì'fyayä leNa'vi alu Karyu Pawl
4. aysänumvi Tireayä Aean
5. aysänumvi fa Prezi

Keyeyìri txopu rä'ä si. Nga nume, ha txo nga ftivang, nga kawkrr ke nayume.


Tìnusumeri etrìpa syayvi! (Good luck for your learning!)
Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Tìtstewan

Kaltxì ulte zola'u nìprrte' fìtsenge, ma omarhdz26!

Nga plltxe nìNa'vi nìltsan! Txantsan! :D
Oel fpìl futa fìkìng a ngera' pxaya 'ut a tìnusumefpi, tsun srung sivi ngar.

Nìvingkap, oe mllte hu meylan! :)

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Vawmataw

Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Plumps

Ngay nìwotx.


Quote from: Vawmataw on November 22, 2014, 07:05:06 AM
Kaltxì ulte zola'eiu nìprrte'! :)
Kezemplltxe, ayoeng tsun srung sivi ngaru. Ha txo livu ngar tìpawn, tsakrr pawm ayoengaru.

Lu pxaya aysä'o letam a nga tsun sivar fte ftivia:
...
Ma Vawmataw,

Vawmataw

Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

omarhdz26

Irayo ma frapo! Lìʻfyari oel tok tìmyìt slä oe new futa pivlltxe nìNaʻvi. Oe zene ftivia sänumvit. Tsun nga srung sivi oeru?

Tìtstewan

Kezemplltxe ayoe tsun srung siveiyi ngar. :)
Kop, oel fpìl futa nga tsun pivlltxe sì pamrel sivi nìNa'vi nìltsan.

Pawm nìyey txo livu ngar sìpawm.
:)

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-