Poll

Kaltxì ma frapo! Ngal tsun srivung si oeti ftia le Naʻvi?

Horen lìʻfyayä
2 (66.7%)
Ayliʻu
1 (33.3%)

Total Members Voted: 3

Author Topic: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)  (Read 1258 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline omarhdz26

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 2
 • Karma: 0
Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« on: November 21, 2014, 10:34:04 pm »
Kaltxì ma frapo! Oe new futa ftivia plltxe nìNaʻvi, slä oeyä ʻengeng ke sìltsan talun oe lu sngäʻiyu. Oel ftia horen lìʻfyayäti ulte mip liʻuti. Ngal tsun srivung si oeti srak? Tsanʻul oeyä aykeyey. Irayo!

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6238
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • 'Ivong Na'vi
Re: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« Reply #1 on: November 22, 2014, 04:43:53 am »
Kaltxì ma frapo! Oe new (futa) ftivia fte pivlltxe nìNaʻvi, slä oeyä ʻengeng ke lu sìltsan talun oe lu sngäʻiyu. Oel ftia horenit lìʻfyayäti ulte mipa liʻuti. Ngal tsun srivung sivi oeru srak? Tsanʻeykul oeyä aykeyeyti. Irayo!

Kaltxì ma omarhdz26 ulte zola’u nìprrte’ fìtseng! :D

Furia nga sngamä’i ftivia lì’fyati leNa’vi ulte fmi pamrel sivi sì pivlltxe nìyey, oeru teya si nìngay.
Kezemplltxe ayoe tsun srung sivi ngar nìprrte’. Pawm nìyey txo livu ngar sìpawm. Fwa ’eyng nìNa’vi lu kxawm ngäzìk nì’it slä ayoe tsun fmivi.

Etrìpa syayvi. :)

« Last Edit: November 22, 2014, 04:47:01 am by Plumps »

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6727
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« Reply #2 on: November 22, 2014, 07:05:06 am »
Kaltxì ulte zola'eiu nìprrte'! :)
Kezemplltxe, ayoeng tsun srung sivi ngaru. Ha txo livu ngar tìpawn, tsakrr pawm ayoengaru.

Lu txana letama aysä'o a nga tsun sivar fte ftivia:
1. lì'upuk
2. lì'upuk alu dict-navi.com
3. pìlok ngopyuä lì'fyayä leNa'vi alu Karyu Pawl
4. aysänumvi Tireayä Aean
5. aysänumvi fa Prezi

Keyeyìri txopu rä'ä si. Nga nume, ha txo nga ftivang, nga kawkrr ke nayume.


Tìnusumeri etrìpa syayvi! (Good luck for your learning!)
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10064
 • de Germany
 • Karma: 325
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« Reply #3 on: November 22, 2014, 07:22:08 am »
Kaltxì ulte zola'u nìprrte' fìtsenge, ma omarhdz26!

Nga plltxe nìNa'vi nìltsan! Txantsan! :D
Oel fpìl futa fìkìng a ngera' pxaya 'ut a tìnusumefpi, tsun srung sivi ngar.

Nìvingkap, oe mllte hu meylan! :)

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6727
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« Reply #4 on: November 22, 2014, 07:25:46 am »
Tswola' tsakìngit. Irayo.
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6238
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • 'Ivong Na'vi
Re: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« Reply #5 on: November 22, 2014, 09:19:54 am »
Ngay nìwotx.


Kaltxì ulte zola'eiu nìprrte'! :)
Kezemplltxe, ayoeng tsun srung sivi ngaru. Ha txo livu ngar tìpawn, tsakrr pawm ayoengaru.

Lu pxaya aysä'o letam a nga tsun sivar fte ftivia:
Ma Vawmataw,

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6727
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« Reply #6 on: November 22, 2014, 09:21:04 am »
'ä'  :-[
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)

Offline omarhdz26

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 2
 • Karma: 0
Re: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« Reply #7 on: November 24, 2014, 10:31:14 pm »
Irayo ma frapo! Lìʻfyari oel tok tìmyìt slä oe new futa pivlltxe nìNaʻvi. Oe zene ftivia sänumvit. Tsun nga srung sivi oeru?

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10064
 • de Germany
 • Karma: 325
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)
« Reply #8 on: November 25, 2014, 12:21:14 am »
Kezemplltxe ayoe tsun srung siveiyi ngar. :)
Kop, oel fpìl futa nga tsun pivlltxe sì pamrel sivi nìNa'vi nìltsan.

Pawm nìyey txo livu ngar sìpawm.
:)

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.19 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi