Learn Na'vi > nìNa'vi Practice Conversations

Pängkxo ko nìNaʻvi (oe sngäʻiyu lu!)

(1/2) > >>

omarhdz26:
Kaltxì ma frapo! Oe new futa ftivia plltxe nìNaʻvi, slä oeyä ʻengeng ke sìltsan talun oe lu sngäʻiyu. Oel ftia horen lìʻfyayäti ulte mip liʻuti. Ngal tsun srivung si oeti srak? Tsanʻul oeyä aykeyey. Irayo!

Plumps:

--- Quote from: omarhdz26 on November 21, 2014, 10:34:04 pm ---Kaltxì ma frapo! Oe new (futa) ftivia fte pivlltxe nìNaʻvi, slä oeyä ʻengeng yì ke lu sìltsan talun oe lu sngäʻiyu. Oel ftia horenit lìʻfyayäti ulte sì mipa liʻuti. Ngal tsun srivung sivi oeru srak? Tsanʻeykul oeyä aykeyeyti. Irayo!
--- End quote ---

Kaltxì ma omarhdz26 ulte zola’u nìprrte’ fìtseng! :D

Furia nga sngamä’i ftivia lì’fyati leNa’vi ulte fmi pamrel sivi sì pivlltxe nìyey, oeru teya si nìngay.
Kezemplltxe ayoe tsun srung sivi ngar nìprrte’. Pawm nìyey txo livu ngar sìpawm. Fwa ’eyng nìNa’vi lu kxawm ngäzìk nì’it slä ayoe tsun fmivi.

Etrìpa syayvi. :)

SpoilerHello and welcome! :D

That you started to study Na’vi and try to write and speak right away, makes me really happy.
Of course we can help you with pleasure. Just ask if you have questions. To answer in Na’vi is maybe a bit difficult but we can try.

Good luck. :)

Vawmataw:
Kaltxì ulte zola'eiu nìprrte'! :)
Kezemplltxe, ayoeng tsun srung sivi ngaru. Ha txo livu ngar tìpawn, tsakrr pawm ayoengaru.

Lu txana letama aysä'o a nga tsun sivar fte ftivia:
1. lì'upuk
2. lì'upuk alu dict-navi.com
3. pìlok ngopyuä lì'fyayä leNa'vi alu Karyu Pawl
4. aysänumvi Tireayä Aean
5. aysänumvi fa Prezi

Keyeyìri txopu rä'ä si. Nga nume, ha txo nga ftivang, nga kawkrr ke nayume.

SpoilerHi and welcome! :)
Of course, we can help you. If you have a question, then ask us.

There are many resources you can use to learn:
1. The dictionary
2. The dictionary dict-navi.com
3. The blog of the creator of the language Karyu Pawl
4. The lessons of Tirea Aean
5. The Prezi lessons

Don't be afraid if you make mistakes. You learn, so if you stop, you will never learn.

(I will continue my message in English)
We are also a community and you can talk about everything, share pictures and videos. You're always welcome.

Tìnusumeri etrìpa syayvi! (Good luck for your learning!)

Tìtstewan:
Kaltxì ulte zola'u nìprrte' fìtsenge, ma omarhdz26!

Nga plltxe nìNa'vi nìltsan! Txantsan! :D
Oel fpìl futa fìkìng a ngera' pxaya 'ut a tìnusumefpi, tsun srung sivi ngar.

Nìvingkap, oe mllte hu meylan! :)

Vawmataw:
Tswola' tsakìngit. Irayo.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version