pehrr ngal sar leNa’vi?

Started by tawyayo, October 16, 2015, 04:19:25 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tawyayo

ftia leNa'vi 'o' lu.
sar ngal poti mì-tìfkeytok rofa-fìtsenge?  peseng?    :) :ikran:

nìvingkap, lu button fpi-pamrelvi "tìftang"? 


Vawmataw

#1
Zola'u nìprrte' ma Tawyayo!

Oe plltxe nìNa'vi mì ''Ìntrrnet'' nì'aw taluna kea 'eylan oeyä ke plltxe nìNa'vi.
Quotenìvingkap, lu button fpi-pamrelvi "tìftang"?
Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Toliman


Tìtstewan

Kaltxì ulte zola'u nìprrte', ma tawyayo!

Serar oel fìlì'fyat leNa'vi mì internet fu Ponguplltxe.

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Toliman

Oe plltxe nìNa'vi mì internet nìteng.

Hahaw[hhvhhvcz]

Kaltxì ulte zola'u nìprrte' fìtsenge ma tawyayo!

Serar oel lì'fyat leNa'vi tsaheylumì lefngap nìteng na lahea smuk kop mì Ponguplltxe.
Krro oe poltxe oeyä eylanur mì fìlì'fyafa. :P
My Steam Profile (from SteamDB)
  • Worth: $1551 ($396 with sales) (updated 17.3.16)
  • Games owned: 97
  • Games not played: 34 (35%)
  • Hours on record: 1,825.3h