Uvan a fko uvan si venufa

Started by Tìtstewan, June 17, 2014, 09:29:52 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Wllìm

Uvan si set Prrasilia sì Toitslan. Oe pamrel si fì'upxarer a krr, tìyora'tsyìp Toitslanur lolu. 0-1 :D


Tìtstewan

#21
Oel tsole'a kemit a soli Toitslan tsateng! ;D :D :D


Nìsung 0 - 2 !!!! xD
Kehe 0 - 3! HRH!

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Tìtstewan

#22
Quote from: Tìtstewan on July 08, 2014, 03:16:52 PM
Nìsung 0 - 2 !!!! xD
Kehe 0 - 3! HRH!

Ketsukspaw nì'aw! Oel ke tsole'a tsat kawkrr!! :o

-> 0 - 4! HRH!
^zeykolo ... 0 - 5!!! WOU!
Pamrelìri, oe lu kì'ong nìhawng!

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Wllìm

#23
Ulte set lu 0-6... :o ??? Ma sute leToitslan, seykxel sì nìtram! :) Ììììì... oel fpìììììl futa aynga yìyora' ;D


Nìsung: Ulte 0-7 :o


Tìtstewan

Ketsukspawa uvan 1 - 7 Toitslanfpi  :o :o :o :o

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Wllìm

Quote from: Tìtstewan on July 08, 2014, 05:01:41 PM
Ketsukspawa uvan 1 - 7 Toitslanfpi  :o :o :o :o

Mllte. :) Oel ke omum olo'it a yayora' trray. Slä tsaolo'ìri layu ngäzìk nìtxan uvan ator. :-\

Kemaweyan

Txantsan. Ketsukspaw nìngay. Seykxel sì nitram ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Blue Elf

Quote from: Tìtstewan on July 08, 2014, 05:01:41 PM
Ketsukspawa uvan 1 - 7 Toitslanfpi  :o :o :o :o
Lam fwa frapo a ta Toitslan ftxozä sayi nìtxan.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Tìtstewan

#28
Sìlpey oe tsnì Toitslan ftxozä sayi trr'awvemì. :) :) :)Nìsung, fìrel arusikx Google-ro:

HRH ;D ;D ;D ;D ;D

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Wllìm

#29
Quote from: Blue Elf on July 09, 2014, 02:01:56 PM
Lam fwa frapo a ta Toitslan ftxozä sayi nìtxan.

Tsa'uri, oe 'efu am'ake ;)
Fìtxon uvan sìyi Neytrrlan sì Arngentinia. Kezemplltxe sìlpey oe, tsnì yayora' Neytrrlan :P
Tsarel lu 'ipu nìtxan ma Tìtstewan! Slä oe zene pivlltxe san aysuteru leNeytrrlan ke lu 'awa nari nì'aw, ki menari sìk ;D


Nìsung: Stawm oel hiyìka suteoti a rerol aysìrolit leKrrìsmäs wrrpa :o Ulte ke sngolä'i uvanit ::)

Edit 2: fixed some small errors ;)

Tìtstewan

Nìkeftxo, Neytrrlan uvan ke sayi Toitslanwä. :( Artsyentinal yolora' tsauvanit...

HRH, Google-ìl ngolop tsarelit arusikx. Mehetuwongìl nerìn tsauvanit ;D

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Blue Elf

Quote from: Tìtstewan on July 10, 2014, 06:01:32 AM
Nìkeftxo, Neytrrlan uvan ke sayi Toitslanwä. :( Artsyentinal yolora' tsauvanit...

HRH, Google-ìl ngolop tsarelit arusikx. Mehetuwongìl nerìn tsauvanit ;D
Pelun Google-ìl? Pamrelvi alu LeL tam. (otherwise you should use phonetic transcription - Kukl or something :))
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Wllìm

Fìtxon layen uvan a ke tsranten (Neytrrlan wä Frrasilia). Trray layen uvan a tsranten nì'ul to frauvan (Toitslan wä Arngentina) ;)


Tìtstewan

Tse, ulte ayfongul leNeytrrlan yolora' tsauvanit akeltsranten. :D
...ulte Prrazilia tsngerawvìk...

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Tìtstewan

#34
HRH! Txantsan! ;D ;D ;D :) ;) ;) :D ;D

Toitslanìl yolora' fìuvanit!

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Wllìm

Seykxel sì nìtram ma smuk leToitslan! :D :D


Eana Unil

Toitslaaaaaan, Toitslaaaan, Toitslaaaaan, Toitslaaaaaaaan... *rol*
Tìyora' lu awngeyä! :D :D :D

Tìtstewan

xD! :D :D ;D :)
★★★★
...ulte lu awngaru tsìvea tanhì!

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Kemaweyan

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D