Author Topic: Uvan a fko uvan si venufa  (Read 2572 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 559
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #20 on: July 08, 2014, 03:13:41 pm »
Uvan si set Prrasilia sì Toitslan. Oe pamrel si fì'upxarer a krr, tìyora'tsyìp Toitslanur lolu. 0-1 :D

Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #21 on: July 08, 2014, 03:16:52 pm »
Oel tsole'a kemit a soli Toitslan tsateng! ;D :D :D


Nìsung 0 - 2 !!!! xD
Kehe 0 - 3! HRH!
« Last Edit: July 08, 2014, 03:32:47 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #22 on: July 08, 2014, 03:32:32 pm »
Nìsung 0 - 2 !!!! xD
Kehe 0 - 3! HRH!

Ketsukspaw nì'aw! Oel ke tsole'a tsat kawkrr!! :o

-> 0 - 4! HRH!
^zeykolo ... 0 - 5!!! WOU!
Pamrelìri, oe lu kì'ong nìhawng!
« Last Edit: July 08, 2014, 08:30:56 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 559
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #23 on: July 08, 2014, 04:35:34 pm »
Ulte set lu 0-6... :o ??? Ma sute leToitslan, seykxel sì nìtram! :) Ììììì... oel fpìììììl futa aynga yìyora' ;D


Nìsung: Ulte 0-7 :o

« Last Edit: July 08, 2014, 04:40:26 pm by Wllìm »
Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #24 on: July 08, 2014, 05:01:41 pm »
Ketsukspawa uvan 1 - 7 Toitslanfpi  :o :o :o :o

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 559
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #25 on: July 08, 2014, 05:10:25 pm »
Ketsukspawa uvan 1 - 7 Toitslanfpi  :o :o :o :o

Mllte. :) Oel ke omum olo'it a yayora' trray. Slä tsaolo'ìri layu ngäzìk nìtxan uvan ator. :-\
Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #26 on: July 08, 2014, 06:48:38 pm »
Txantsan. Ketsukspaw nìngay. Seykxel sì nitram ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #27 on: July 09, 2014, 02:01:56 pm »
Ketsukspawa uvan 1 - 7 Toitslanfpi  :o :o :o :o
Lam fwa frapo a ta Toitslan ftxozä sayi nìtxan.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #28 on: July 09, 2014, 02:32:51 pm »
Sìlpey oe tsnì Toitslan ftxozä sayi trr'awvemì. :) :) :)


Nìsung, fìrel arusikx Google-ro:

HRH ;D ;D ;D ;D ;D
« Last Edit: July 09, 2014, 02:38:07 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 559
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #29 on: July 09, 2014, 02:37:00 pm »
Lam fwa frapo a ta Toitslan ftxozä sayi nìtxan.

Tsa'uri, oe 'efu am'ake ;)
Fìtxon uvan sìyi Neytrrlan sì Arngentinia. Kezemplltxe sìlpey oe, tsnì yayora' Neytrrlan :P
Tsarel lu 'ipu nìtxan ma Tìtstewan! Slä oe zene pivlltxe san aysuteru leNeytrrlan ke lu 'awa nari nì'aw, ki menari sìk ;D


Nìsung: Stawm oel hiyìka suteoti a rerol aysìrolit leKrrìsmäs wrrpa :o Ulte ke sngolä'i uvanit ::)

Edit 2: fixed some small errors ;)
« Last Edit: July 09, 2014, 02:53:33 pm by Wllìm »
Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #30 on: July 10, 2014, 06:01:32 am »
Nìkeftxo, Neytrrlan uvan ke sayi Toitslanwä. :( Artsyentinal yolora' tsauvanit...

HRH, Google-ìl ngolop tsarelit arusikx. Mehetuwongìl nerìn tsauvanit ;D

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #31 on: July 10, 2014, 02:04:18 pm »
Nìkeftxo, Neytrrlan uvan ke sayi Toitslanwä. :( Artsyentinal yolora' tsauvanit...

HRH, Google-ìl ngolop tsarelit arusikx. Mehetuwongìl nerìn tsauvanit ;D
Pelun Google-ìl? Pamrelvi alu LeL tam. (otherwise you should use phonetic transcription - Kukl or something :))
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 559
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #32 on: July 12, 2014, 01:54:37 pm »
Fìtxon layen uvan a ke tsranten (Neytrrlan wä Frrasilia). Trray layen uvan a tsranten nì'ul to frauvan (Toitslan wä Arngentina) ;)

Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #33 on: July 13, 2014, 11:27:48 am »
Tse, ulte ayfongul leNeytrrlan yolora' tsauvanit akeltsranten. :D
...ulte Prrazilia tsngerawvìk...

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #34 on: July 13, 2014, 04:38:49 pm »
HRH! Txantsan! ;D ;D ;D :) ;) ;) :D ;D

Toitslanìl yolora' fìuvanit!
« Last Edit: July 13, 2014, 11:27:49 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 559
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #35 on: July 14, 2014, 03:23:51 am »
Seykxel sì nìtram ma smuk leToitslan! :D :D

Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Eana Unil

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 1335
 • de Germany
 • Karma: 111
 • sräpängätx
  • Tskxekeng ne tìyo - pìlok Eana Unilä
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #36 on: July 14, 2014, 08:08:38 am »
Toitslaaaaaan, Toitslaaaan, Toitslaaaaan, Toitslaaaaaaaan... *rol*
Tìyora' lu awngeyä! :D :D :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #37 on: July 14, 2014, 09:02:29 am »
xD! :D :D ;D :)
★★★★
...ulte lu awngaru tsìvea tanhì!

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Uvan a fko uvan si venufa
« Reply #38 on: July 14, 2014, 09:03:32 am »
Seykxel sì nitram, ma smuk!
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi