'Ite lefngap

Started by Blue Elf, April 20, 2016, 02:21:42 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Blue Elf

Although here is quite dead, I'd like to bring  some life here. Maybe someone will like it.

I'm currently reading serie Iron Fey by Julie Kagawa. It's fantasy story about Fey land, whose life depends on people's dreams, remembrance and desires. There's Summer Fey and Winter Fey, which take turns at governing the land, but also fight together. As people's world changes, new technologies are brought to life and dreams and desires of people changes too, Iron Fey come to existence and pose threat to both old Feys.
Meghan Chase, the main character, become part of the story on her sixteen as she is daughter of the Summer Fey king, Oberon. She didn't know that Oberon is her real father and know nothing about Fey land, so she must learn, how to survive here and don't let opponents of his farther to employ her against him.
In the second book, The Iron Daughter, at the end of chapter 9, I found a few lines, moving and nice, which I tried to translate into Na'vi. Translation is not as good as it could be, because still too many words are missing (especially those good for literal works). So take it as maximum possible for now.
----------
... oe zolenatse slivu husahaw, taluna krra oe menariru piak si, mo lolu teya ta sanhìyä sänrr leyapay. Aysyulang piak soli nìwotx ulte nrr nìfya'o a pxel hì'ia sawkel txonä tok ayrìkit tseyä ulte kurakx tìvawmit neto. Ayhì'ang sì *tonhì'ang lìng io kllte anusrr ulte aysyal feyä sänrrur rì'ìr si. Oe kllkxolem nìzawnong fteke tìtxen silvi Pukur ulte fpxäkìm ne txayo aysyulangä. Oe syeha si tseyä fahew arusou ne tsopì ulte oeri wou krra *txonhì'ang *avawmean kllpä mì oeyä zekwä ulte pori *syoku'up lolu ke'u. Krra oe syeha salmi wrrpa, *txonhì'ang fäkä ulte tswayon ne vawma 'on tutanä a mì kamtseng txayoä.

Ash kllkxem mì kam moä, teyra aysyulang anusrr pxaw po, poru lu menari atstu-susi ulte hì'ia ayatantsyìp mìn pxawngipmì. Sänrr ayseyä 'ul sì nän *nìleyn ulte läpok fìtsap vaykrr aysaw 'awstengyäpem ne vitra alu nusrra rel tutéyä a lu poru ngima nikre. Key peyä lolu lor sì yuey sì yo' nìftxan kuma oeri flew snäpew fa *tìksman sì tìsraw. Poe rikx ne Ash ulte po menarir piak soli, slä mesyokx poeyä tìftang si eo key Ashä. Pori tìnew nrr ta menari ulte tsaswawmì oe 'olefu tìwew a mì tal, taluna vitra nìk'ong kä kxamlä tokx Ashä ulte kxakx mì sompa ayatantsyìpä ahì'i.

San poe lu.... Ariela, srak? sìk, tsìsyì oe ulte lok pot.

Ash mìn nìwin ulte pori menari slu sloa. Krra tslam futa tsapo a mäkxu pot lu oe, keyìl peyä wìntxu hola sì'efut alu *tìksman, tìsti sì *tìnim, slä tsakrr mìn neto.

San kehe sìk, 'eyng po, tengkrr vitra srer nìmun ulte srew kip aysyulang. San fìpo ke lu poe. Ke tsafya a nga fpìl sìk.

San lu peyä rel arusey srak ? sìk.

Nìmun mìn fa re'o, slä ke ftang nivìn vitrati a lìng io kllte tengkrr ayhì'ang tswerayon poepxaw. San kehe nìmun. Awngaru ke lu tìrey a maw kxitx. Awngaru ke lu kea tirea a tsivun kifkeyt txopu seykivi. Fìpo lu.... 'ok nì'aw sìk. Mokri peyä slu 'ango. San poe 'almefu nitram fìtsenge frakrr. Tsaysyulangìl... tsat zerok sìk.

Tsìk oe tslolam. Fìfya Ashìl zerok Arielat a lolu yo', nitram sì teya ta tìrey. Tsaw lolu sä'anla atxukx nìftxan kuma fkol tìng tsar 'onit sì tìlamit, hufwa yola krro nì'aw. Arielal ke tok fìtsenget. Fìpo lu unil nì'aw, ngam tuteyä a hum sre tana krr li.

Oeri menari teya soli fa tsngawpay a nìk'ong rikx nekll few key. Krra wo skxirit a mì flawm, sngä'i nivekx, slä oeru ke'u. Oel tsole'a nì'aw tìsrawit Ashä, *tì'awit sì sä'anlat a käteng hu tuteo a oe ke tsun rivawn. Tsatìsrawìl mun'i oet ne ayhapxì ulte oe ke tsolun piveng kea aylì'uti. Tsìk oel tslolam futa Ash set perlltxe Eywa ngahu moeru nìwotx.

Swawo moe kllkxem nìfnu ulte nìn fya'ot a 'ok Arielä srew mìkam aysyulang, fyape nikre peyä lìng mì ya ulte pxayopina ayhì'ang mìn poepxaw. Vingkap oeti fula ftxey po lolu yo' nìtxan nìngay ftxey fìpo lu tìlam a new Ashìl ziverok.

San herum sìk, poltxe Ash nìfnu, slä oel li olomum futa po tsakem sayi. Nì'i'a po mìn ulte nìn oet nìyey, keftxo, sayrìp sì alìm pxel sanhì. San GoodFellowìl 'ilveyk ngat ne kelku. Fìtsenge ke lu kxuke li sìk.

Oeyä flew snäpew, menari nekx. Hufwa smon oer tì'eyng, oe tsìsyì san oel ngat ke tsalye'a kawkrr li srak? sìk.

Po mìn fa re'o 'awlo nì'aw. San oel ke zet ngati nìfya'o amuiä. Smon oer frakoren nìltsan to frapo alahe.. Oel olomum futa fìkem zene 'ivì'a ... fìfya. Oel yäkx ronsemit lefpomron ulte tsari oe tsap'alute seri sìk. Mokri peyä ke latem, slä oel 'efu futa txe'lanit oeyä snew tsyokxìl letskxekpay. San fìtxonmaw moe slu kxutu. Ngeyä sempul sì oeyä sa'nok sngä'i tsam sivi fìtsap. Txo oel ultxarayun ngat, kxawm zene ngat tspivang. Ulte fìalo, ma Mekan, oe plltxe nìngay sìk.

Po mìn *nìmawl nìfya'o a po new hivum pxiset. Sänrrìl aysyulangä pxaw po ngolop atanä yapayit a tsan'eykul peyä tìlorit. Ariel srew alìm, fkol zong poet wä fratìsraw, yengwal sì sìngäzìk ruseyä. San tivätxaw ne kelku, ma *eyktatenay. Tivätxaw ne kelku sì tswa'. Fìtsenge ke lu ngeyä kifkey sìk.
----------
Aylì'u akeawnomum:

Mekan - Meghan Chase, daughter of Summer Court king
Ash - prince of Winter Court
Ariela - former girlfriend of Ash, already dead
Puk - Puck, Robin Goodfellow, Meghan's guardian and friend
hì'ang - here used as butterfly
txonhì'ang - moth
tsawke txonä - moon
fahew arusou - heady scent
syoku'up - weight
vawmean - dark blue
nìleyn - repeatedly
tìksman - amazement, surprise, shock
tì'aw - loneliness
tìnim - shyness
nìmawl - half way
eyktatenay - princess, future queen

Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Toliman

Txantsana tìkangkemvi ma Blue Elf  :) :)

Quote from: Blue Elf on April 20, 2016, 02:21:42 PM
Although here is quite dead, I'd like to bring  some life here. Maybe someone will like it.
I had same feeling so I composed something (poem) here now after longer time again  ;D

Quote from: Blue Elf on April 20, 2016, 02:21:42 PM
tsawke txonä - moon
syoku'up - weight
tì'aw - loneliness
Nice ideas  :)