awngar lu olo', awngar lu fpom

Started by tsyili, March 06, 2020, 01:04:43 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tsyili

awnga lu olo', awngar lu fpom
nìtxukx tare awnga nìfya'o a tsranten
pefnesoaiar fìpumto lu nì'ul tìyawn?
kea tìve'kìl fìtsenget ke tok
tìyawnìl soaiat zeyko
taluna lu awngar tìkin a 'ivong Na'vi
tsmuk ley, ke zene nim 'ivefu
ke fmivi aynga fte tstunwi livu
tsuktse'a lu nìftue nìwotx tìtstunwi
letsim lu fì'olo'ä ran
mesyalfa Torukä awnga tswayon
ke klltxay ki yawo nìwin
ngeyn kawkrr ke 'efu

fratute tstunwi lu
alunta tsmuk lu fratute
krrpe ftang livu lefpomron soaia
fratute 'eyng san kawkrr


Toliman


Plumps

Sran, mllte nìwotx.

Letsima tìrol lu txantsan nìwotx! Srake lu tsaru lawr? Srake nga ayoeru rayol? :)

Mesìpawm

Quote from: tsyili on March 06, 2020, 01:04:43 AM
...
pefnesoaiar fìpumto lu nì'ul tìyawn?
...
letsim lu fì'olo'ä ran

Sweylu txo livu pefnesoaiar fìpumurto ...? ulte letsim lu fìolo'ä ran srak?

tsyili

#3
tstunwi ma mesmuk!

Quote from: Plumps on March 07, 2020, 06:07:02 AM
Sran, mllte nìwotx.

Letsima tìrol lu txantsan nìwotx! Srake lu tsaru lawr? Srake nga ayoeru rayol? :)
ke fpolìl oe tsafya taluna ke lu fìpamrel tìrol. slä tstunwi tsalsungay

mekeyeyit run a fì'uri irayo. lu pamrelfyayä fnekxeyey tsameu.

Toliman