Author Topic: wewa säfpìl  (Read 2106 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tsyili

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 105
 • Karma: 8
wewa säfpìl
« on: May 25, 2020, 05:20:22 am »
fa mevenu sì mesyokx zìm ngal txe'lankongit.
fya'o reypayä teya lu tok ronsemit a aylì'ufa a ì'awn,
ronsrelngop faylì'u mun'i mìfa a stal lu a fì'ut ngal.
slu wok txe'lankong fìtxan kuma ke tsun syeha sivi nga.
nìwotx txopu si a tuteyä txe'lanä kato lu ngar.


plltxe oe san
              lì'u hahaw na'rìngmì a tsamì pay plltxe
              ikranä nìfya'o hawnvenìl txepramit syep
              zìskrrwewr tì'em oeyktìng nìtstunwi

                                                             sìk.


plltxe oe san
              tsengene a sunu tsar frato kilvan slele
              tìslanìl tìsmawit pom nìfya'o a yawntu tsakem si
              skxaypxe zeyko tengkrr spulyaneyìl kali'weyat tsawn

                                                             sìk.


pawm oe san
              pelun äzantul tute alahe äzantu lu a fì'ut fpìl
              peikran tsun tsatsrayt tok a frahawnvenit yivom
              pefnesìyawn fìtxan tìsraw seyki

                                                             sìk.

tsawke fäza’u ta’em
atan ne ke smon a mo a tsamì mesute hahaw fpxäkìm
tsamesutel fìtsenget ke tok krrka trr’ongmaw kaw'it
ngal atanit nìn nìfnu
« Last Edit: May 25, 2020, 05:33:59 am by tsyili »

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8592
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: wewa säfpìl
« Reply #1 on: May 25, 2020, 06:01:45 am »
Nice work :) Sunu oeru!

Offline tsyili

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 105
 • Karma: 8
Re: wewa säfpìl
« Reply #2 on: May 25, 2020, 01:57:08 pm »
Nice work :) Sunu oeru!

tstunwi ma Toliman :)

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8592
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: wewa säfpìl
« Reply #3 on: May 25, 2020, 02:27:01 pm »
Kea tìkin :)

Hope that you will create something next again soon, your work is really good!

Offline tsyili

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 105
 • Karma: 8
Re: wewa säfpìl
« Reply #4 on: May 25, 2020, 06:58:40 pm »
Kea tìkin :)

Hope that you will create something next again soon, your work is really good!

^^ irayo, tsakem sìsyeiyi oe!

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8592
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: wewa säfpìl
« Reply #5 on: May 26, 2020, 07:15:34 am »
Txantsan :)

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi