Kxeyey a Awngeyä Sanhìmì

Started by Blue Elf, December 13, 2014, 02:23:10 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Blue Elf

Some time ago I've read great book - Fault in Our Stars. Based on this book was also created movie. I liked it so much, that I decided to translate a few lines into Na'vi. Here's result - it comes from scene, where Hayzel leaves Augustus after her first visit in his home.


San Ma Heyzel Kìreysì sìk, ulte oeyä tstxoru apawnlltxe fa peyä mokri lolu pam aketeng nìwotx, san furia oeng ultxäparun, oeru meuia sìk.
San oeru meuia nìteng, ma tutan alu Wotersì sìk, peng oe. Ke new oel pot nìn taluna oe lu nim. Ke tsun oe wivem wä eampin menariyä peyä.
San srake tsun oe ngat tsive'a nìmun krro? sìk polawm po. Poltxe pol faylì'ut nìkemweypey ulte tsaw oeru sunu.
Lrrtok soli oe. San kezemplltxe sìk.
San srake trray sìk?
San tìmweypey, ma hì'ang lezeswa. Win rä'ä si sìk.
San slä oel peng fayluta trray. Oe new ngat tsive'a fìtrr. Ngian tsun oe pivey ka 'änsyema txon sì tsawla hapxì trrayä sìk. Oel 'ärìp menarit nefä. San oe plltxe nìngay.
San keng oe ke smon ngar sìk. Fyolep oel pukit mì syokx. San kxawm tsivun oe syivaw ngar krra alyinan fì'ut sìk.
San ke omum ngal holpxayit spulmokriyä oeyä sìk.
San am'aluke nga pamrel soli tsa'ur fìpuknemfa sìk.
Nìmun po lrrtok soli nìfya'o asloa. San ulte ngal plltxe fayluta oeng ke smon fìtsap sìk.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Tìtstewan

Oer ke smon tsapuk, slä ngeyä tìralpeng eltur tìtxen seiyi nìtxan! :D

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Plumps

Txantsan nìwotx. :D

Sreyru le'Ìnglìsì lu hì'ang lezeswa nìteng. Lì'fyaviyä ral lu fwa sla'tsu tutet a lu kelemweypey. leToitsyea sreyru lu hì'ang lezeswa nìteng hufwa ayoel ke sar tsalì'fyavit nìtrrtrr. Hek nìtxan.

Blue Elf

And one more part, one I like most - from the Augustus's prefuneral. Although we've got recently some words which fit here, translation wasn't easy and is not perfect. Tsari hìtxoa....


H = Heyzel
A = Ayzak
'Aw = 'Awkastìsì (Kas)

H: San Pehem len fìtsenge? sìk
A: San Peng poer, ma Kas sìk.
'Aw: San Oe new livu ultxatu mì sä'eoio kxitxä oeyä. Tse, sìlpey oe tsnì oel tok tsatsenget sko sirea, slä txo tsaw ke tsivunslu, oel vezeyko fìsä'eoiot nìli sìk.
A: San Srake alaksi?  ...'Awkastìsì Wotersì lolu kawnglana vrrtep, slä poru txoa livu. Ke taluna po lolu sayrìp nìtxan, slä taluna fkol tìng poru zìsìtit amevopey nì'aw, hufwa sweylu txo tivel nì'ul sìk.
'Aw: San zìsìt amevomun, ma 'eylan sìk.
A: San Srefpìl oel futa ngari hola kintrr 'ì'awn, ma kawnga tutan. Ha rä'ä miväkxu säftxulì'ut oeyä, nga lu kerusey! sìk.

'Awkastìsì lrrtok si.

A: San Slä krra zusaukrrmì za'u oene *sìftiatu ulte stxenutìng oer menari angawnop fte mivay', paylltxe oe san Kä ne frayvrrtep sìk, taluna, ma Kas, ke new tsive'a kifkeyt a ngal ke tok.
Ke new, ke new oe tsive'a kifkeyt a luke 'Awkastìsì Wotersì.... Ulte tsakrr oel sayar tsamenarit, taluna menari angawnop wou. Ke omum oel paylì'ut tsivun oe sivung, lu ngäzìk... Ha.... Eywa ngahu sìk.

Ayzak sngä'i tsngivawvìk. San ma Heyzel, srake tsun oer srung sivi? sìk. Oel kolä ne po, yem tsyokxit oeyä sìn 'etnaw peyä ulte eyk pot ne tseng a oe heyn srekrr. Tsakrr tätxaw ne'ìm ulte tìng nari pamrelur a hawl oel.

H: San Syaw oer Heyzel Kìreysì Länkaster ulte 'Awkastìsì Wotersì lolu apxa tìyawn tìreyä oeyä, hufwa sanhì wem moewä. Vur moeyä lu vur tìyawnä ulte ke tsun oe peng tsateri keng 'a'awa lì'ut luke fwa 'ìp mì sngawpay. Fìvur a teri tìyawm tayerkup moehu ulte tsaw lu muiä. Sìlpoley oe tsnì trro po ftxayulì'u mì sä'eoio kxitxä oeyä taluna ke lu kawtu a nulnivew oe tsive'a tsatsenge....
Tam, ke tsun pivlltxe teri tìyawn moeyä, ha paylltxe teri tìtusiam. Tsari oe ke fnan, slä fì'ut omum: ayholpxay a mìkam kew sì 'aw lu ketsuktiam. Fko tsun rivun tsatsenge mrrpxìt, panit, mawlit sì lahea ayholpxayti aketsuktiam. Kezemplltxe sästarsìm holpxayä a mìkam kew sì mune fu mìkam kew sì zazam lu apxa nì'ul. Nìfyin sästarsìmo aketsuktiam to lahea sästarsìm aketsuktiam lu apxa. Fìtìomumìri nolume moer 'awa pamrelsiyu a solunu moer. Oe new kivanom holpxayti pxay to pum a fkol oer tayìng, ulte kezemplltxe new srrit a fpi 'Awkastìsì pxay to pum a pol tolel. Slä ma Kas, ma tìyawn, ke tsun piveng ngar teyngta fyape 'efu oe nitram taluna moeyä hì'ia sästarsìm aketsuktiam. Ke rìyevawn oel tsat fa ketsrana 'ut a mì kifkey. Ngal tolìng oer krrit *lewotx mì moeyä yola krr ulte fì'uri oe ke ftang irayo siveiyi tì'iavay krrä sìk.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)