Pale Blue Dot by Carl Sagan

Started by Vawmataw, August 29, 2019, 09:13:31 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Vawmataw

Eana tanhìtsyìp aneyn
Nivìn tsatanhìtsyìpit. Lu fìtseng. Lu kelku. Lu awnga. Mì sa'u, frapo a ngar lu yawne, frapo a ngar smon, fratute a li fkeytolok, tìreyur sneyä lie soli. Awngeyä sìprrte' sìsrawsì, ketsuktiama ayreyfya awätuse, ayfpìlfya, frataronyu fratsawnyusì, fratxantstew frafnawe'tusì, frangopyu fraska'ayusì Na'viyä, fraolo'eyktan fratawtutesì, framunsnamuntxatu a'ewan, fra'eveng a sìlpey, frasa'nok frasempulsì, frangopyu fralangyusì, frakaryu kemä amuiä, fraeykyu akawng, fratseotu a smon frapor, fraeyktan anawm, franawtu aswok fravrrtepsì mì okvur awngeyä kelku soli mì hì'ia hapxì fwopxä, pum a lìng atanvimì tsawkeyä.

'Rrta lu na hì'ia fyanyo a hoeta mo'aramì lereyfya. Fpivìl teri reypayä ayhilvan a ngolop faysamsiyul sì fayeyktanìl fte nìnrra slivu ayeyktan hapxìyä tanhìyä ka krr ayol. Fpivìl teri tanhìtsyìpä hapxìyä sute a stenga sutet lahea hapxìyä tanhìtsyìpä nìt'iluke tìsraw seyki. Fori len tìtslamä tìkelu apxay, fo kom tspäpivang fìtsap, fol so'hat futa ve'kì.

Awngeyä fya'ot kemä, awngeyä wawet aronsrelngawnop, sì awnga lu zey sì etrìp a säfpìlit wäte fìtanhìtsyìpìl aneyn. Kifkey awngeyä lu ropx mì sìvawm kifkeyä a txewluke. Mì awngeyä tìvawm, mì fìtxampay ahoet, ke'ul ke vll futa awngari zayong awngat tuteol a ta wrrpa.

Nìawnomum 'Rrtamì kelku si ayrusey nì'aw. Ke tsun kivä kea tsengne alahe awnga fte tsakem sivi. Tsun fivrrfen kezemplltxe. Slä li ke tsun kelku sivi. Sunkesun, set 'Rrta lu tseng a tsamì rey awnga.

Fkol poleng fayluta tìftial sanhìyä neykän snonrrati ulte ngop ranti. Fìrel hì'ia kifkeyä awngeyä lu sweya tìkenong lekye'unga snonrrayä sawtuteyä. Tì'efumì oeyä, tsal vll futa awnga zene livu tstunwi lapor sì zivong eana tanhìtsyìpit aneyn. Tsaw lu le'awa kelku a smon awngaru.


Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Toliman

Great idea to translate right this! And good translation, sunu oeru :)