Author Topic: Pamrel ta Toliman  (Read 20171 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #100 on: December 08, 2019, 02:09:42 pm »
Well, autumn is almost away but there is another autumn poem from me ;D I recently wrote this poem:
And it inspired me for next try:

Zìskrrtsawn zola'u

Tsawkeyä atan slolu sang,
zìskrrsom holum ftu fìtsenge
Tìwewìl ayrìkit zeykolup ta ayutral,
zìskrrtsawn zola'u fìtsenge.

Tsawke kllkä uo tawtxew ye'rìn,
ulte sanhì zìskrrwewä srer sresrr'ong.
Slä txonä ya lu paynga nìtxan,
ulte yapay zerup ne kllte sresrr'ong.

Srr tsawkeyä asom neto holum,
pxel ayayol atxkxet oeyä txolìng.
Srr yayä awew nìk'ong zera'u,
pxel ayherwìva ahì'i sngä'i livìng.


« Last Edit: December 08, 2019, 02:15:52 pm by Toliman »

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #101 on: December 12, 2019, 06:02:57 am »
Txon'ong zola'u

Tsawke 'erìp nuä ayram
ro ayfìwopx atun.
Tìrol ayayoyä alor
io aytayo ahoet.

Paynga'a ya zera'u
fayìva zerup zeswane .
Teyra yapay zerup
mì songropx aysongä.

Lora tìrol ayayoyä
nìk'ong li fterang.
Mì saw txon'ongmawä
'awvea sanhì sroler.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #102 on: December 14, 2019, 04:03:15 pm »
Krr txon'ongä

Krra tsawke 'erìp
ulte sngä'i nivrr sanhì.
Vingkam oeru säfpìlìl alor
a oe new lie sivi.

Oel ngati new miveyam
ulte tìng tìyawnit ngaru.
Oe new livu nìmwey
nìt'iluke netrìp ngahu.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #103 on: December 17, 2019, 07:33:24 am »
Ingyentsim txonä

Krra tsawke kllkä nuä ayram,
ulte frapo kä taluna fo hayahaw ye'rìn.
Krra 'awvea sanhì sngä'i nivrr,
oe 'ì'awn taluna txon zaya'u ye'rìn.

Ayatan atxanatan nrr mì saw,
'änsyema krr atxan a lu txanlal
a lu wawnan ro hìkrr a'aw,
oel tse'a aysyayt hìfkeyä a lìm.

Oel tse'a lìm a aysponot sanhìyä
ulte tse'a txewlukea kifkeyt.
Oel tse'a atanit li keruseya sanhìyä
ulte tse'a txukxa 'okrolit.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #104 on: December 20, 2019, 05:24:07 pm »
Ultxa äo sanhì

Ultxarolun oel ngati
oareä atanro ateyr
le'awtu äo taw sanhìyä.

Tuteori pxel nga
oe frakrr poley
nì'awtu äo taw sanhìyä.

Slä tsa'u ke lamen,
oe  le'awtu lu nìtut.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #105 on: December 31, 2019, 11:03:41 am »
I wrote this before one year but now it's actuall again - oe pey mipa zìsìtìtìri  ;D

Oe pey mipa zìsìtìri

Tora txon zìsìtä aspuwin,
oe tìran nìawtu few na'rìng.
Spuwina zìsìt 'i'a li,
ulte mipa zìsìt sngä'i li.

Nìsìlpey oe pey atanviri tsawkeyä,
'awvea atan mipa trrä.
Nìsìlpey oe pey trrìri amip,
'awvea trr zìsìtä amip.

Tora txon zìsìtä aspuwin,
oe tìran nìawtu few na'rìng.
Vawma txonmì oe tìran nì'awtu,
slä krr tsìlpeyä nìk'ong za'u.

So... lefpoma zìsìt amip! :D :D

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #106 on: January 10, 2020, 04:10:35 pm »
Krr zìskrrmipawä

Aysanhì txonä atxawew kllkä
ulte sanhì amip nìk'ong fäkä.
Ayton tìwewä 'i'a nì'aw
ulte tìrol ayayoyä tolätxaw.

Tsawke fäkä nì'ul nìtut
ulte ya sleru sang nì'ul.
Zìskrrwew nì'kong hum li
ulte zìskrrmipaw za'u li.

Pxaya herwì 'olìp nì'i'a
ulte kllte slolu rìkean nìmun.
Atanìl tsawkeyä tìtxirit kolanom
ulte tìrey ne na'rìng tolätxaw.

« Last Edit: January 10, 2020, 05:19:25 pm by Toliman »

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #107 on: May 27, 2020, 01:10:32 pm »
Ayhoe tayerkup slä ke vayelek!

Ayoeyä uran serop few txampayä weopx
wä fkewa kxutu ayoeyä.
Ayswizaw lefngap zerup ne ayoeyä uran
pxel lekye'unga tompa txepä.

Ayoeyä samsiyu nìtstew werem,
slä kxuturu lu uran apxay nìhawng.
Ayhoe tayerkup slä ayhoe ke vayelek,
fì'ut tsun pänutivìng nìngay nì'aw.

Ayhoe set tsun tiverkup nì'aw,
tìfkeytok ayoeyä lu nìwotx tsìlpeyluke.
Ayoeyä uran zerup ne txampayä tìtxukx,
ne kifkey tìfnuyä sì tìvawmä atxewluke.

Ayhoe tolerkup... slä ke vamelek!


« Last Edit: May 27, 2020, 03:25:03 pm by Toliman »

Offline tsyili

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 105
 • Karma: 8
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #108 on: May 27, 2020, 01:27:09 pm »
sunu oer ma Toliman :)

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #109 on: May 27, 2020, 01:36:09 pm »
Irayo ma tsyili :)

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #110 on: July 02, 2020, 03:02:28 pm »
Oare

Txonkrr a lu txawew
io atxkxe a lu hoet
Txanatana oare ateyr nrr
mì tonä taw avawm

Teyra atan a lu txanatan
äo pxaya tanhì alìm
Teyra oare a nrr nìngyen
io hertxayo ahoet

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #111 on: August 03, 2020, 07:12:07 am »
Krr sresrr'ongä

Txon hum neto nìngong,
tawftu sanhì 'erip nìk'ong.
Txantura payfyal atanä
terong txepit sanhìyä.

Pxayopina sresrr'ong zera'u,
zeya hìkrr fìtsenge lu.
Ayayoyä tìrolro alor,
zera'u nìk'ong trr amip.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #112 on: August 03, 2020, 11:03:25 pm »
Txonä yrrap

Taw txonä slu layon nìwotx,
fìtsenge fìwopx avawm zola'u.
Sanhì 'olip ftu taw nìwotx,
ulte yrrap atxantur zola'u.

Tompìva apxay zup ta taw,
ulte aytanzaw nrr mì saw txonä.
Pxaya 'rrpxom tswayon ro tìvawm,
ulte tkopu lu io atxkxe txonä.

Slä fra'u 'ayi'a 'awlo,
nìteng fìyrrap heran tìtxurit.
Ulte tsafìwopx avawm hum neto,
nìteng sanhì srerer tawmì nìmun.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #113 on: August 05, 2020, 04:54:58 am »
Tìkeftxo zìskrrtsawnä

Krr zìskrrtsawnä zera'u
Krr tìkefkoä fìtsenge lu
Tìwew fpxäkìm ne ronsem oeyä
Tìtxurìl txìng tokxit oeyä

Taw trrä slolu ngul nìwotx
Ronsem oeyä slolu vawm nìwotx
Oel zìskrrsomit zerok nì'aw
Oe new tivätxaw nì'eyng nì'aw

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #114 on: August 06, 2020, 06:02:53 am »
'Awa zìsit

Krrka vospxì'aw herwì zup ftu taw nìtut,
slä krrka vospxìmun txawewa ya hum neto.

Krrka vospxey ayayo a'awe tätxaw,
ulte krrka vospxìtsìng taw slu piak.

Krrka vospxìmrr krr lefpom lu fìtsenge,
slä krrka vospxìpuk ya atxasom za'u fìtsenge.

Krrka vospxìkin ayton asìltsan len,
ulte krrka vospxìvol sanhì azusup srer.

Krrka vospxìvolaw ayutral slu pxayopin nìtxan,
slä krrka vospxìvomun taw ftu ngul nì'aw.

Krrka vospxìvopey ayrìk zup ayutralftu,
ulte krrka vospxìvosing herwì a'awe zup tawftu.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #115 on: November 10, 2020, 06:02:23 pm »
Krra oeru lu tìkeftxo

Krra oeru lu tìkeftxo nìtxan,
oe nìn ne txonä taw avawm.
Krra sanhì nrr nìtxanatan,
oel run ngati ro oeyä ayok.

Set ngal tok tsengot alìm nìtxan,
ngal ke tswola' 'uoti srak?
Txo ngal ziverok tsahìkrrit nì'aw,
ngal ke tswola' 'uoti srak?

Oel set nìn atxkxeti zìskrrwewä,
atxkxet angul nìwotx luke tìrey.
Oeyä txe'lanro srer ayok zìskrrsomä,
ayok alor, zerok nìt'iluke nìngay.

Keng yrrap hu ayfìwopx avawm kayä
ulte oel nìmun tsaye'a tsawketi mì eana taw.
Tsakrr nì'i'a hasey sayi tìsop angäzìk oeyä
ulte oe rayun tsengeti a nga hahaw.

Kawkrr nìngay, kawkrr nìwotx
nga ke 'ayìp ta oeyä txukxa ayok.
Kawkr oel ke new tswiva' nìwotx
ngeyä le'awa lrrtokit alor.

Nìt'iluke nìngay, tì'i'avay krrä,
oe hu nga tayok ro saw atxewuke.
Mohe ultxa sayi ro atan trr'ongä,
oe ke new tswivä', am'aluke.
« Last Edit: November 11, 2020, 09:10:59 pm by Toliman »

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #116 on: December 18, 2020, 06:35:09 am »
Nìtìfnunga' herwì zerup

Nìtìfnunga' txonmì herwì zerup set,
slä nì'aw oeyä vitra tsun tivätxaw kelkune.
Sìlpey oe tsnì fraporu kelkuro fpom livu,
ulte tsnì aysäfpìl oeyä ziva'u ne ayngaru.

Nìtìfnunga' txonmì herwì zerup set,
slä nìtut oeyä vitra tìsopmì serop set.
Sìlpey oe tsnì fraporu kelkuro fpom livu,
ulte tsnì oe tsayun tivätxaw ne ayngaru.

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10002
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #117 on: December 24, 2020, 04:59:13 am »
Txantsana pamrel, ma Toliman. :D

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #118 on: December 24, 2020, 05:04:36 am »
Irayo :)

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8461
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pamrel ta Toliman
« Reply #119 on: December 31, 2020, 06:03:22 pm »
Mipa zìsìtìri oe pey

Nì'awtu mì ram io txayo ahoet
io txonä taw atxewluke.
Nì'awtu mipa zìsìtur oe perey
äo oareyä atan ateyr.

Nìsìlpey set oe sìlpey nì'aw
tsnì nì'i'a fìzìsìt kìyevä neto ye'rìn.
Nìsìlpey set oe sìlpey nì'aw
tsnì haya zìsìt to fìzìsìt lìyevu sìltsan.

Tora txon zìsìtä aspuwin 'erìp
oel tse'a 'awvea atan tsawket.
Spuwina zìsìt 'eri'a li
ulte mipa zìsìt sngerä'i.

« Last Edit: January 01, 2021, 08:45:27 am by Toliman »

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi