Author Topic: Teri trr’ong  (Read 900 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Teri trr’ong
« on: June 21, 2011, 03:04:24 pm »
Furia oel ke tamok fìtsengit ’a’awa trr, oeru txoa livu.
Set oel muwìntxu ayngar aylì’ut teri lora trr’ong a oeri lolen fu tsolun liven. ;)

Fìpamrelìl nga’ *sentence*it a lu ngäzìk frato a oe ngolop, tafral sìlpey oe tsnì ayngal tsliyevam tsat.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Teri trr’ong
« Reply #1 on: June 21, 2011, 03:04:49 pm »
Krr a ngima ayuk wäpìntxu,
fraswirä tìftang säpi fte srefivey.

Krr a payä ayìlva a lu äo ayrìk,
mì atan trr’ongä leru txanatan tepvina,
tup aysanhì a li sneraytx sneyä
tìwemit ameuianga’ tsawkewä.

Ayfìwopxìl, a seyä vawma sìlam
lolu na ayyayo anawm ta ayway aspuwin,
terung futa tsawke atan seri ayngängur sneyä,
fte saw wäpivìntxu swawo ayol
fraswirär na’rìngä sì kllteyä
nìfya’o a fìwopxit tse’a torukìl sì saronyul
letaw a lu tstew frato.

Li hufwetsyìp txonä srekrr ftolang tivìran,
tengkrr hufwel trrä tìtxurit sneyä mi starsìm,
fte mivunge neto lora relit angawnop fa yapay.
Tsayapayit soma ayatanvil tsawkeyä merunge ftu txayo apaynga’,
krr a saw uvan seri na eveng ulte srew mìkam ayuk ayutralä.

Nga zera’u nìprrte’ ma tsawke a mipa trrit zamunge,
rutxe atan sivi ayoengar, fte sìlor kifkeyä ke wäpirvan eo ayoeng.
Rutxe atan sivi eylanur, fte fo ke tivatep fya’ot ultxane awngeyä.
Rutxe atan sivi aykutur, fte fo rivun tìtxantslusamit ulte slivu eylan.
ulte rutxe atan sivi keng ayswizawur awngeyä, fte tivakuk te’lanit feyä,
a feyä tìtxurwä akawng ayoeng kxawm zayene hivawnu atxkxet awngeyä.

Nga zera’u nìprrte’ ma tsawke, oel ngati tsere’a ulte kameie!
« Last Edit: June 27, 2011, 02:46:48 pm by Tanri »
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Teri trr’ong
« Reply #2 on: June 22, 2011, 06:56:42 am »
Fìpamrel lu skxakep sìltsan frato mìkam frapamrel a *read* fìtsengmì :) +1
Probably I don't understand all well, but it is really great.

However, some things needs correction or explanation
- fraswirä ftäpolang fte srefivey
If you want to use "stop" without modal construction, tìftang si should be used
- Ayfìwopxìl, a seyä vawma sìlam
maybe tìlam is sufficient (?)
- fte saw wäpivìntxu fpi swawo ayol
- krr a saw uvan seri na eveng ulte srew mìkam ayuk ayutralä.
Ke tslam, why saw is used, you probably mean sa'u ?? It could be also plural of taw, but it doesn't fit here.

Once more, beautiful work..
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tswusayona Tsamsiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1464
 • Karma: 8
 • Lu oeru 'awa 'u a new pivlltxe-'ivong Na'vi!!!!
Re: Teri trr’ong
« Reply #3 on: June 22, 2011, 07:26:52 am »
Krr a ngima ayuk wäpìntxu,
fraswirä ftäpolang fte srefivey.

Krr a payä ayìlva a lu äo ayrìk,
mì atan trr’ongä leru txanatan tepvina,
tup aysanhì a li sneraytx sneyä
tìwemit ameuianga’ tsawkewä.

Ayfìwopxìl, a seyä vawma sìlam
lolu na ayyayo anawm ta ayway akoak,
terung futa tsawke atan seri ayngängur sneyä,
fte saw wäpivìntxu fpi swawori ayol
fraswirär na’rìngä sì kllteyä pum
nìfya’o a fìwopxit tse’a torukìl sì saronyul
letaw a lu tstew frato.

Li hufwetsyìp txonä srekrr ftolang tivìran,
tengkrr hufwel trrä tìtxurit sneyä mi starsìm,
fte mivunge neto lora relit angawnop fa yapay.
Tsayapayit soma ayatanvil tsawkeyä merunge ftu txayo apaynga’,
krr a saw uvan seri na eveng ulte srew mìkam ayuk ayutralä.

Nga zera’u nìprrte’ ma tsawke a mipa trrit zamunge,
rutxe atan sivi ayoengar, fte sìlor kifkeyä ke wäpirvan eo ayoeng.
Rutxe atan sivi eylanur, fte fo ke tivatep fya’ot ultxane awngeyä.
Rutxe atan sivi aykutur, fte fo rivun tìtxantslusamit ulte slivu eylan.
ulte rutxe atan sivi keng ayswizawur awngeyä, fte tivakuk te’lanit feyä,
a feyä tìtxurwä akawng ayoeng kxawm zayene hivawnu atxkxet awngeyä.

Nga zera’u nìprrte’ ma tsawke, oel ngati tsere’a ulte kameie!
very beautiful words ma Tanri. I love the way you wrote it. one of the greatest writings I've read (not only nìNa'vi).

by the way I noticed you use atan si a lot. there's no such construction as far as I know. perhaps atanit tìng (also more poetic).

- fte saw wäpivìntxu fpi swawo ayol
- krr a saw uvan seri na eveng ulte srew mìkam ayuk ayutralä.
Ke tslam, why saw is used, you probably mean sa'u ?? It could be also plural of taw, but it doesn't fit here.
saw is plural of tsaw in this case. the power of context.
« Last Edit: June 22, 2011, 07:30:32 am by Tswusayona Tsamsiyu »
Nivume Na'vit, fpivìl nìNa'vi, kivame na Na'vi.....
oer fko syaw tswusayona tsamsiyu

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Teri trr’ong
« Reply #4 on: June 22, 2011, 10:28:35 am »
Pamrel atxantsan. :)
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Teri trr’ong
« Reply #5 on: June 22, 2011, 11:08:11 am »
Irayo seiyi ayngaru ma eylan, ngeyä aylì’ul tìprrte’it ngerop txe’lanmì oeyä.
Ngeyä aysäplltxevi a fì’uri leykolatem oel pamrelit oeyä, slä ayuot oel txolìng taluna ’efu oel futa ral lu swey nìfya’o a set lu.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Tswusayona Tsamsiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1464
 • Karma: 8
 • Lu oeru 'awa 'u a new pivlltxe-'ivong Na'vi!!!!
Re: Teri trr’ong
« Reply #6 on: June 22, 2011, 02:53:00 pm »
wooopss!! just noticed that one of my corrections is wrong.
in the sentence fte saw wäpivìntxu swawori ayol Topical is actually not needed because there's duration suffix. sorry ;).
Nivume Na'vit, fpivìl nìNa'vi, kivame na Na'vi.....
oer fko syaw tswusayona tsamsiyu

Offline Alyara Arati

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2757
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Teri trr’ong
« Reply #7 on: June 22, 2011, 04:00:30 pm »
Nìngay lor fìtxan lu faylì'u! :D  Furia nga pamrel si fìkìngmì, prrte' nìtxan lu ayoengur. :)
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Teri trr’ong
« Reply #8 on: June 22, 2011, 04:44:05 pm »
wooopss!! just noticed that one of my corrections is wrong.
in the sentence fte saw wäpivìntxu swawori ayol Topical is actually not needed because there's duration suffix. sorry ;).
Not needed, but sounds even better than adposition fpi+ ;)
Maybe i can even skip both of them and let only "...swawo ayol". There are so many ways to express one thing.

Nìngay lor fìtxan lu faylì'u! :D  Furia nga pamrel si fìkìngmì, prrte' nìtxan lu ayoengur. :)
Tstunwi, ma Alyara. Furia aylì’u oeyä fkeytok fìkìngmì, leiu oeru meuia nìngay.
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Tswusayona Tsamsiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1464
 • Karma: 8
 • Lu oeru 'awa 'u a new pivlltxe-'ivong Na'vi!!!!
Re: Teri trr’ong
« Reply #9 on: June 23, 2011, 05:50:47 am »
wooopss!! just noticed that one of my corrections is wrong.
in the sentence fte saw wäpivìntxu swawori ayol Topical is actually not needed because there's duration suffix. sorry ;).
Not needed, but sounds even better than adposition fpi+ ;)
Maybe i can even skip both of them and let only "...swawo ayol". There are so many ways to express one thing.
that's what I meant. fpi is wrong here and topical is not needed too. -o suffix solves the problem.
Nivume Na'vit, fpivìl nìNa'vi, kivame na Na'vi.....
oer fko syaw tswusayona tsamsiyu

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Teri trr’ong
« Reply #10 on: June 23, 2011, 09:05:06 am »
that's what I meant. fpi is wrong here and topical is not needed too. -o suffix solves the problem.
Srane, mllte oe ngahu.
Zerok oel futa aylì’u a nga’ lì’ut alu "krr", natkenong "tsakrr", lu nì’ìnglìsì *adverbs* - hufwa tstxolì’u alahe verar tstxolì’u krr a oel sung lì’uvit alu "tsa-".
Tatlam lì’uvil alu "-o" sleyku ’ut ateng.
« Last Edit: June 23, 2011, 09:08:05 am by Tanri »
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Teri trr’ong
« Reply #11 on: June 27, 2011, 11:49:48 am »
Hufwa faylì'ut li fkol poltxe fìtseng pxaya alo, oe sung san lor leiu nìtxan sìk :D

And one more correction: koak is used only for people, so it's ayway aspuwin.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: Teri trr’ong
« Reply #12 on: June 27, 2011, 02:45:48 pm »
Hufwa faylì'ut li fkol poltxe fìtseng pxaya alo, oe sung san lor leiu nìtxan sìk :D
And one more correction: koak is used only for people, so it's ayway aspuwin.
Ha "po lu koak" - fpi tute sì swirä arusey, ulte "tsa’u lu spuwin" - fpi u akerusey. Nìtengfya na tìketeng melì’uri alu "po" sì "tsa’u", kefyak?
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Tswusayona Tsamsiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1464
 • Karma: 8
 • Lu oeru 'awa 'u a new pivlltxe-'ivong Na'vi!!!!
Re: Teri trr’ong
« Reply #13 on: June 27, 2011, 03:02:12 pm »
Hufwa faylì'ut li fkol poltxe fìtseng pxaya alo, oe sung san lor leiu nìtxan sìk :D
And one more correction: koak is used only for people, so it's ayway aspuwin.
Ha "po lu koak" - fpi tuteri sì swiräri arusey, ulte "tsa’u lu spuwin" - fpi ayu akerusey. Nìtengfya na tìketeng melì’uri alu "po" sì "tsa’u", kefyak?

sran.
Nivume Na'vit, fpivìl nìNa'vi, kivame na Na'vi.....
oer fko syaw tswusayona tsamsiyu

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi