Author Topic: Tì'i'avay krrä oehu  (Read 1113 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ftxavanga Txe′lan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1730
 • Karma: 32
  • My tumblr :)
Tì'i'avay krrä oehu
« on: August 19, 2011, 06:33:44 pm »
Kaltxì ma oeyä eylan! :)

I'm sorry for not being active lately in the "Pamrel nìNa'vi nì'aw" section. As some of you may know, my grandma has passed away recently and I am deeply affected by that; I haven't had much time nor energy for anything else during the past weeks. I wrote a poem for my grandma today, and this was the first time in days that I found the necessary motivation to delve back into Na'vi. Hope there won't be too many mistakes - I tried not to use the dictionary too much!

Tì'i'avay krrä oehu

Krr a fpìl oel ngari
Tse’a tsawla tsawketi atxanatan.
Krr a stawm oel ngeyä tstxot
‘efu hufwet tìseykxelä pxawoe.

Oeru tìhum ngeyä mi ke längu ngay.
Pefya tsun livu nga mìso set?
Pefya tsun livu rey pxel srekrr,
Luke nafì’u txantsana tuté?

Hufwa fì’u lu ngäzìk nìngay oeru,
Fpìl oel futa tslam tì'eyngit nì’i’a,
Ulte fmi ziverok tsat
Krr a tìsraw tsngeykawvìk oe.

Leru nga set mì taw aean sì atsawl
Kifkeymì tìyawneyä a ke terkup sì luke säspxin.
Leiu nitram nga mipa reyìl tseng a ke'u tsun tìsraw sivi ngaru
Ulte nerìn ayoengur hu lrrtok tsatsengeta.

Ngeyä lora sì ngaya lrrtok,
Ngeyä tìyawne fpi rey sì fra’u tsamì,
Ngeyä tìtsun fte kame tìlorit fratseng...
Fyawayìntxeiu ayoengur tì’i’avay krrä—ne atan.

Nga yawne oeru hu txe’lan oeyä nìwotx
Ulte layu oehu frakrr,
Yawne oeyä Grand-maman. <3


Offline Alyara Arati

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2757
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #1 on: August 19, 2011, 11:38:47 pm »
Fì'u lu lor fìtxan alunta ke lu oeru aylì'u letam fte sliva'tsu. :-*  Nìngay zene oe tsngivawvìk ulte lrrtok sivi ngahu ma Ftxavanga. :D :'( :D  Ulte ve'kì oel futa nìn fì"poem"it fte rivun keyeyit. :(  Ngian aysäfpìl oeyä:
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Offline Ftxavanga Txe′lan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1730
 • Karma: 32
  • My tumblr :)
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #2 on: August 20, 2011, 07:48:37 am »
Irayo seiyi ngaru, ma Alyara. :-* Futa fpamìl ngal futa aylì'u oeyä ngay lu, oeru teya si. :) Ulte irayo srungìl nìteng! :D Sgnum sivi nga: sunu oeru fwa wamìntxu keyey oeyä, because I want that grandma's poem is perfect. :) <3

Lu pxesìpawm oeru. :)

Nga yawne oeru lu fa txe’lan oeyä nìwotx

Pelun samar ngal lut fìtsenge?

Oeru tìhusum ngeyä mi ke längu ngay.
Ngeyä tìtsusun fte kivame tìlorit fratseng...

Ke tslam tìsar <us>ä nìngay. :)

Ngeyä tìyawn fpi rey sì fra’u tsamì,

Lumpe 'a'awa sìrey?

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #3 on: August 20, 2011, 09:34:40 am »
Tse, nìngay ma Ftxawanga, lu txantsan fwa lì'fya Na'viyä srung si ngaru furia sì'efuti ngeyä kivenong. Seysonìltsan!

Nga yawne oeru lu fa txe’lan oeyä nìwotx

Pelun samar ngal lut fìtsenge?

"You are beloved".

Oeru tìhusum ngeyä mi ke längu ngay.
Ngeyä tìtsusun fte kivame tìlorit fratseng...

Ke tslam tìsarit <us>ä nìngay. :)

Tì- and <us> form gerunds, however ngeyä would be an argument of them, which is not allowed. So we can say oeri fwa holum nga mi ke lu ngay and fwa nga tsun kivame tìlorit fratseng.

Ngeyä tìyawn fpi rey sì fra’u tsamì,

Lumpe 'a'awa sìrey?

Its lenition isn't caused by ay+, but by fpi+. However I'd use topic here.

Ulte oeta nì'it nìsung:

Krr a fpìl oel ngari
...
Pefya tsun livu rey pxel fya'o a srekrr*,
...
Leru nga set mì saw alu aean sì atsawl*
...
'Efeiu nitram nga mipa rey tseng a tsatseng ke'u ke tsun tìsraw seykivi ngaruti
Ulte nerìn ayoengat hu lrrtok tsatsengeta.

Ngeyä lora sì ngaya lrrtok angay,
...
Fyawayìntxeiu ayoengar tì’i’avay krrä—ne atan.
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9986
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #4 on: August 20, 2011, 10:23:28 am »
I think that genitives are not an argument for gerunds. gerunds are just practically nouns, right? but I still think it's a tiny bit weird. perhaps topic? X-ri tì-<us>...?

Everything else here I agree with. Txantsana pamrel :D lor nìtxan.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #5 on: August 20, 2011, 10:37:22 am »
I think that genitives are not an argument for gerunds. gerunds are just practically nouns, right? but I still think it's a tiny bit weird. perhaps topic? X-ri tì-<us>...?

Argument is basically a (pro)noun with a case, so... :)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Ftxavanga Txe′lan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1730
 • Karma: 32
  • My tumblr :)
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #6 on: August 20, 2011, 10:49:47 am »
Thank you so much for your comments and corrections, ma oeyä meylan! :) I truly appreciate your help. Besides, I'm glad the poem is getting better the more people take a look at it. :)

Oeru tìhusum ngeyä mi ke längu ngay.
Ngeyä tìtsusun fte kivame tìlorit fratseng...

Ke tslam tìsarit <us>ä nìngay. :)

Tì- and <us> form gerunds, however ngeyä would be an argument of them, which is not allowed. So we can say oeri fwa holum nga mi ke lu ngay and fwa nga tsun kivame tìlorit fratseng.

Great idea, I like those alternatives! :D Actually, I think there's is only one thing left that I don't understand:

Krr a fpìl oel ngari

Why removing the agentive ending if fpìl is a transitive verb?

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #7 on: August 20, 2011, 11:08:08 am »
Why removing the agentive ending if fpìl is a transitive verb?

Because here you use it in general sense, with no direct object (called antipassive). Leaving agentive would basically mean "I think you".
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Alyara Arati

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2757
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 127
 • Arati te Nguran Liyanin'ite
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #8 on: August 20, 2011, 11:52:40 am »
Ulte oeta nì'it nìsung:

Krr a fpìl oel ngari
...
Pefya tsun livu rey pxel fya'o a srekrr*,
...
Leru nga set mì saw alu aean sì atsawl*
...
'Efeiu nitram nga mipa rey tseng a tsatseng ke'u ke tsun tìsraw seykivi ngaruti
Ulte nerìn ayoengat hu lrrtok tsatsengeta.

Ngeyä lora sì ngaya lrrtok angay,
...
Fyawayìntxeiu ayoengar tì’i’avay krrä—ne atan.
Srungìri ngeyä irayo ma karyu. :)  Lam oer fwa frakrr oel tse'a mekeyeyit a tswa' oel futa zeyko, ulte nìtengfya frakrr ke tse'a oel kxeyeyit a'a'aw kaw'it. :-X
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #9 on: August 20, 2011, 11:57:19 am »
Srungìri ngeyä irayo ma karyu. :)  Lam oer fwa frakrr oel tse'a mekeyeyit a tswa' oel futa zeyko, ulte nìtengfya frakrr ke tse'a oel kxeyeyit a'a'aw kaw'it. :-X

Kea tìkin. Furia 'a'awa kxeyey tsun 'ivì'awn ketsuktse'a, txopu rä'ä si ;)
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #10 on: August 20, 2011, 02:04:49 pm »
Quote
As some of you may know, my grandma has passed away recently and I am deeply affected by that.
Ma Ftxavanga Txe'lan, ne Nawma Sa'nok sivalew ngeyä Krant-mamanä tìrea... :'( :'( :'(

Ulte seysonìltsan, fpi pamrel atxantsan. :)
« Last Edit: August 20, 2011, 02:06:44 pm by Kamean »
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Ftxavanga Txe′lan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1730
 • Karma: 32
  • My tumblr :)
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #11 on: August 20, 2011, 02:10:52 pm »
Why removing the agentive ending if fpìl is a transitive verb?

Because here you use it in general sense, with no direct object (called antipassive). Leaving agentive would basically mean "I think you".

Tslolam. :) Irayo!

Srungìri ngeyä irayo ma karyu. :)  Lam oer fwa frakrr oel tse'a mekeyeyit a tswa' oel futa zeyko, ulte nìtengfya frakrr ke tse'a oel kxeyeyit a'a'aw kaw'it. :-X

Kea tìkin. Furia 'a'awa kxeyey tsun 'ivì'awn ketsuktse'a, txopu rä'ä si ;)

Mllte. :D Nga lu srungtu asìltsan nìngay, ma Alyara. :) Ke lu fe' txo 'uot tswa' ngal, rä'ä ftang. :)

Quote
As some of you may know, my grandma has passed away recently and I am deeply affected by that.
Ma Ftxavanga Txe'lan, ne Nawma Sa'nok sivalew ngeyä Krant-mamanä tìrea... :(

Ulte seysonìltsan, fpi pamrel atxantsan. :)

Aylì'urì ngeyä irayo si ngaru, ma Kamean. Oel ngati kameie. :)

Offline Kamean

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 10804
 • Karma: 64
 • Oe lu tute a tsun stivawm Eywayä mokrit
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #12 on: August 20, 2011, 02:15:04 pm »
Quote
Aylì'urì ngeyä irayo si ngaru, ma Kamean. Oel ngati kameie. :)

Oel ngati nìteng, ma tsmuke. :)
Tse'a ngal ke'ut a krr fra'uti kame.


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #13 on: August 20, 2011, 06:06:54 pm »
Ma Ftxavanga Txe′lan, oe *regret fwa ngeyä sä'nokä sa'nok tamerkup. Fì'u lu tìreyä hapxì angäzìk... (*hug).  Tirea tul ne Eywa, tokx 'ì'awm fte tivätxaw ne kllte.

Ngeyä pamrelìri lu lor, ke tsun oe sivung ke'u, taluna sute alahe poleng frau't ngaru. Sìlpey oe tsnì ngeyä pamrel ahay pamrel sayi fpi lun lefpom.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Ftxavanga Txe′lan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1730
 • Karma: 32
  • My tumblr :)
Re: Tì'i'avay krrä oehu
« Reply #14 on: August 20, 2011, 06:50:25 pm »
Ma Ftxavanga Txe′lan, oe *regret fwa ngeyä sä'nokä sa'nok tamerkup. Fì'u lu tìreyä hapxì angäzìk... (*hug).  Tirea tul ne Eywa, tokx 'ì'awm fte tivätxaw ne kllte.

Ngeyä pamrelìri lu lor, ke tsun oe sivung ke'u, taluna sute alahe poleng frau't ngaru. Sìlpey oe tsnì ngeyä pamrel ahay pamrel sayi fpi lun lefpom.

Irayo nìtxan, ma tsmukan. :) Futa peng ngal fì'ut sunu oeru ulte srung sivi oeru. :)

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi