Txon livu

Started by Tan Jala, December 08, 2014, 06:34:52 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tan Jala

I'm posting this here.


Txon livu piak -
Ke tsun fko fpivak.
Txew livu mawey -
Run fya'ot aswey.

Taw livu hoet -
Hufwel kìm moet.
Txan livu tìrey -
Unilmì tok kifkey.

Tun livu trr'ong -
Tsawkel tsat nivong.
Tsawl livu tsaskxom
A tswayon mì ton.

Blue Elf

Kosmana way nìngay! Srake nga fperìl teri fwa fpe' wayot ne säwäsultsyìp awngeyä?
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Vawmataw

Txantsana way a plltxe!
Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Tìtstewan

Lora way a plltxe nìtxan!

Quote from: Blue Elf on December 08, 2014, 01:08:47 PM
Kosmana way nìngay! Srake nga fperìl teri fwa fpe' wayot ne säwäsultsyìp awngeyä?
Fì'u!

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Alyara Arati

Nìngay, sunu oeru fìway nìtxan nang.  Seysonìltsan! :D
Learn how to see.  Realize that everything connects to everything else.
~ Leonardo da Vinci

Tan Jala

#5
Ulte le'aw yì 'ì'awn fte wivo aysanhìt nuä tew.
Nekx tsat, ma tanhì, nekx saheylut ator nìwotx.
Ayrì'ìr ro sì'i'a payeng oer san ayu lu keyawr sìk:
'Eylan a slìlmu kxutu kxolakx tìrol ator.

'Ur ätxäle si tsnì fko fnivu nìhìkrr,
Nivìn ayunilit akewong fte kivame kawtut, ki kemo sivi.
Kea säfpìlo ngateri, tìrey ka wotx lu na ayu afyole,
Teri ayu krrluke, teri nìyo' rusikxa ralit a lok aynga.


Toliman

Lora pamrel a eltur tìtxen si :) Sunu oeru! :)

Tan Jala


Toliman

Quote from: Tan Jala on May 11, 2023, 01:01:53 PM
Sìltsan! Sunu oeru :)

Tan Jala

#9
I don't usually do things like this but decided to post it. I translated a little poem related to one specific game about space. Just in memory of someone who've gone recently.

Nari si, ma maktoyu, sänrr mi ke nrr.
Steftxaw futa aysä'o lu alaksi srefwa nga wrrkä, talun sänrr mi ke nrr.
Wrrkivä kelkuftu ulte lie sivi kifkeyur a ngaeo, talun sänrr mi ke nrr.
Makto tawsìpfa ìlä sìmek ahoet tengkrr nga perey, talun sänrr mi ke nrr.
Eltu si, ma maktoyu, fori a holum sre nga, syaw ngar fte fone ziva'u.
Ner sänrr set.I know I did it quite loosely at most part, but tried to retain its gist.

Toliman

Txantsan! Sunu oeru :)